CLOPIDOGREL ACCORD 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x75 mg (blis.Al/Al)

SPC
smrť.

Clopidogrel Accord vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu nasledujúcich závažných príhod, pretože:

-  máte skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza) a
- prekonali ste infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu alebo máte ochorenie periférnych artérií alebo
- ste pocítili silnú bolesť v hrudníku známu ako „nestabilná angína pektoris“, alebo ste prekonali„infarkt myokardu“ (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny tzv. stent, aby sa obnovil účinný prietok krvi. Váš lekár vám má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú (ktorá sa používa na zmiernenie bolesti a zníženie teploty, ale aj na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín).
- máte nepravidelný srdcový tep, čo je stav, ktorý sa nazýva „atriálna fibrilácia“ a nemôžete užívať lieky známe ako „perorálne antikoagulanciá“ (antagonisty vitamínu K), ktoré zabraňujú tvorbe nových krvných zrazenín alebo zabraňujú rastu už existujúcich krvných zrazenín. Musia Vám povedať, že pri tomto ochorení sú perorálne antikoagulanciá účinnejšie ako kyselina acetylsalicylová alebo kombinované použitie Clopidogrelu Accord a kyseliny acetylsalicylovej.
Váš lekár vám má predpísať Clopidogrel Accord a kyselinu acetylsalicylovú vtedy, ak nemôžete užívať „perorálne antikoagulanciá“ a nemáte riziko závažného krvácania.
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Clopidogrel Accord

Neužívajte Clopidogrel Accord
· ak ste alergický (precitlivený) na klopidogrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
· ak trpíte chorobami, ktoré vám v súčasnosti spôsobujú krvácanie, napríklad ak máte žalúdočný vred alebo krvácanie do mozgu,
· ak máte závažnú poruchu funkcie pečene.

Ak si myslíte, že sa vás niečo z toho týka, alebo ak máte o tom pochybnosti,  pred užívaním Clopidogrelu Accord sa poraďte so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
Ak sa na vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich situácií, musíte o tom informovať lekára predtým, ako začnete užívať Clopidogrel Accord:
· ak máte riziko krvácania, ako napríklad
- ochorenie, pri ktorom je vyššie riziko vnútorného krvácania (napríklad žalúdočný vred),
- ochorenie krvi, ktoré zvyšuje náchylnosť na vnútorné krvácanie (krvácanie do tkanív, orgánov alebo kĺbov vášho tela),
- nedávne závažné zranenie,
- nedávny chirurgický zákrok (vrátane zubného),
- naplánovaný chirurgický zákrok (vrátane zubného) v najbližších siedmich dňoch,
· ak počas posledných siedmich dní vznikla vo vašej mozgovej tepne zrazenina (ischemická cievna mozgová príhoda),
· ak trpíte ochorením obličiek alebo pečene,
· ak ste mali alergiu alebo reakciu na akýkoľvek liek užívaný na liečbu vášho ochorenia.

Počas užívania Clopidogrelu Accord

· Informujte vášho lekára v prípade plánovaného chirurgického zákroku (vrátane zubného).
· Ihneď oznámte vášmu lekárovi, ak sa u vás vyvinie zdravotný stav (tiež známy ako trombotická trombocytopenická purpura alebo TTP), ktorý zahŕňa horúčku a modriny pod kožou, ktoré môžu vyzerať ako veľmi malé červené bodky a je/nie je sprevádzaný nevysvetliteľnou extrémnou únavou, zmätenosťou, zožltnutím pokožky alebo očí (žltačka) (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).
· Ak sa porežete alebo zraníte, zastavenie krvácania môže trvať trochu dlhšie ako zvyčajne. Predĺžené krvácanie súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, pretože liek predchádza tvorbe krvných zrazenín. Pri menšom porezaní a poranení, napr. pri holení, sa zvyčajne nemusíte znepokojovať. Ak aj napriek tomu máte obavy kvôli krvácaniu, máte okamžite kontaktovať vášho lekára (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).
· Váš lekár vám môže nariadiť vyšetrenie krvi.

Deti a dospievajúci
Nepodávajte tento liek deťom, pretože u nich neúčinkuje.

Iné lieky a Clopidogrel Accord
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať účinok Clopidogrelu Accord a naopak.

Osobitne musíte informovať svojho lekára v prípade, ak užívate
- lieky, ktoré zvyšujú riziko krvácania, ako napríklad:
· perorálne antikoagulanciá (lieky používané na zníženie zrážanlivosti krvi),
· nesteroidové protizápalové lieky, ktoré sa obvykle podávajú na zmiernenie bolesti a/alebo zápalov svalov a kĺbov,
· heparín alebo iné injekčne podávané lieky na zníženie zrážanlivosti krvi,
· tiklopidín, iný antiagregačný liek,
· selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (vrátane, ale nie iba výlučne fluoxetín alebo fluvoxamín), lieky zvyčajne používané na liečbu depresie,
- omeprazol alebo esomeprazol lieky na liečbu tráviacich ťažkostí,
- flukonazol, alebo vorikonazol, čo sú lieky na plesňové infekcie,
- efavirenz, liek na liečbu infekcií spôsobených HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie)
- karbamazepín, liek na liečbu niektorých foriem epilepsie,
- moklobenid, liek na liečbu depresie,
- repaglinid, liek na liečbu cukrovky,
- paklitaxel, liek na liečbu rakoviny.

Ak ste pocítili silnú bolesť na hrudníku (nestabilná angína pektoris alebo srdcový záchvat), váš lekár vám môže predpísať tento liek v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou, liečivom, ktoré je prítomné v mnohých liekoch na zmiernenie bolesti a zníženie telesnej teploty. Občasné užívanie kyseliny acetylsalicylovej (nie viac ako 1 000 mg v priebehu 24 hodín) by v zásade nemalo spôsobiť žiadne problémy, ale o dlhodobom užívaní za iných okolností sa máte poradiť so svojím lekárom.

Clopidogrel Accord s jedlom a nápojmi

Clopidogrel Accord 75 mg môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva je vhodnejšie neužívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ak otehotniete počas užívania Clopidogrelu Accord, okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pretože počas tehotenstva sa užívanie klopidogrelu neodporúča.

Liek sa nesmie užívať v období dojčenia.
Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by Clopidogrel Accord ovplyvnil vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Clopidogrel Accord obsahuje laktózu
Ak vám lekár povedal o vašej neznášanlivosti k niektorým druhom cukrov (napr. laktóza), poraďte sa s vašim lekárom ešte pred začiatkom liečby.

Clopidogrel Accord obsahuje hydrogenovaný ricínový olej
Clopidogrel Accord obsahuje hydrogenovaný ricínový olej. Ten môže spôsobiť zažívacie ťažkosti alebo hnačku.


3. Ako užívať Clopidogrel Accord

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Odporúčaná dávka, vrátane pacientov so stavom nazývaným „atriálna fibrilácia“ (nepravidelný srdcový tep), je jedna 75 mg tableta Clopidogrelu Accord denne užitá perorálne (ústami) s jedlom alebo bez jedla a každý deň v rovnakom čase.

Ak sa u vás vyskytla závažná bolesť na hrudníku (nestabilná angína pektoris alebo srdcový záchvat), váš lekár vám môže jedenkrát na začiatku liečby predpísať 300 mg Clopidogrelu Accord (štyri 75 mg tablety). Potom je odporúčaná dávka jedna tableta 75 mg Clopidogrelu Accord denne, užitá ako je opísané vyššie.
Clopidogrel Accord musíte užívať tak dlho, ako vám predpíše lekár.

Ak užijete viac Clopidogrelu Accord, ako máte
Okamžite informujte svojho lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice, pretože hrozí zvýšené riziko krvácania.

Ak zabudnete užiť Clopidogrel Accord
Ak zabudnete užiť dávku Clopidogrelu Accord, ale spomeniete si na to počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania, užite tabletu ihneď a nasledujúcu dávku užite v zvyčajnom čase.

Ak si spomeniete, že ste zabudli užiť liek po viac ako 12 hodinách, užite až nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Clopidogrel Accord
Neukončujte liečbu, kým sa neporadíte so svojím lekárom. Pred prerušením liečby sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom, ak pocítite:
- horúčku, príznaky infekcie, alebo extrémnu únavu, pretože môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek,
- príznaky pečeňových problémov, ako napríklad zožltnutie pokožky a očných bielok (žltačka), či už s krvácaním, ktoré sa môže prejaviť pod kožou ako červené bodky alebo bez neho a/alebo so zmätenosťou (pozri časť 2. „Upozornenia a opatrenia“),
- opuch v ústach alebo poruchy kože, ako napríklad vyrážky, svrbenie a tvorbu pľuzgierov na koži, pretože to môžu byť príznaky alergickej reakcie.

Najčastejším vedľajším účinkomhláseným s podávanímClopidogrelu Accord je krvácanie. Krvácanie sa môže objaviť ako krvácanie do žalúdka alebo čriev, ako modriny, podliatiny (nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny pod kožou), krvácanie z nosa alebo krv v moči. V malom počte prípadov bolo hlásené aj krvácanie do oka, vnútrolebečné krvácanie, krvácanie do pľúc a do kĺbov.

Ak pri užívaní Clopidogrelu Accord sa vyskytne predĺžené krvácanie
Ak sa porežete alebo inak poraníte, zastavenie krvácania môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Súvisí to so spôsobom účinku tohto lieku, pretože predchádza tvorbe krvných zrazenín. Pri menšom porezaní a poranení, ako napríklad pri holení, sa zvyčajne nemusíte znepokojovať. Ak aj napriek tomu máte obavy kvôli krvácaniu, máte okamžite kontaktovať Vášho lekára (pozri časť 2 „Upozornena a opatrenia“).

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): hnačka, bolesti brucha, poruchy trávenia alebo pálenie záhy.
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): bolesť hlavy, žalúdočné vredy, vracanie, pocity na vracanie, zápcha, nadmerná plynatosť v žalúdku alebo črevách, vyrážky, svrbenie, točenie hlavy, pocit štípania a znížená citlivosť na dotyk.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): závrat, zväčšenie prsných žliaz u mužov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí): žltačka, silná bolesť brucha spojená s bolesťou chrbta alebo bez nej, horúčka, ťažkosti s dýchaním niekedy spojené s kašľom, všeobecné alergické reakcie (napríklad celkový pocit horúčavy s náhlym pocitom celkovej nepohody až po mdloby), opuch v ústach, pľuzgiere na koži, alergické prejavy na koži, bolesť ústnej dutiny (stomatitída), pokles krvného tlaku, zmätenosť, halucinácie, bolesti kĺbov, svalové bolesti, poruchy chuti alebo strata chuti.'

Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
Reakcie z precitlivenosti s bolesťou na hrudníku alebo bolesťou brucha.

Okrem toho, váš lekár môže tiež zistiť zmeny v testoch vašej krvi alebo moču.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Clopidogrel Accord

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte tento liek, keď spozorujete viditeľné znaky poškodenia.Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Clopidogrel Accord obsahuje

Liečivo je klopidogrel. Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (vo forme hydrogénsíranu).

Ďalšie zložky sú: (pozri časť 2 „Clopidogrel Accord obsahuje laktózu“ a „Clopidogrel Accord obsahuje hydrogenovaný ricínový olej“).

Jadro tablety:
bezvodá laktóza, hydroxypropylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, hydrogenovaný ricínový olej, koloidný bezvodý oxid kremičitý.
Obal:
Triacetín (E1518), červený oxid železitý (E172), hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy

Ako vyzerá Clopidogrel Accord a obsah balenia

Clopidogrel Accord 75 mg filmom obalené tablety sú okrúhle na oboch stranách vypuklé tablety ružovej farby, ploché na oboch stranách.

Clopidogrel Accord 75 mg tablety sú balené v hliníkových blistroch, ktoré sú zabalené do kartónového obalu.

Veľkosti balenia: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia

Výrobca
Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Krajina

Navrhovaný názov
BG
Clopidogrel Accord 75 mg Film-coated Tablets
CZ
Clopidogrel Accord 75mg potahované tablety
DK
Clopidogrel Accord 75 mg filmovertrukne tabletter,
EE
Clopidogrel Accord
FI
Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen / filmdragerade tabletter
LV
Clopidogrel Accord 75 mg apvalkotās tabletes
LT
Clopidogrel Accord 75 mg plėvele dengtos tabletės
SK
Clopidogrel Accord 75mg filmom obalené tablety
UK
Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets
AT
Clopidogrel Accord 75 mg Filmtabletten
CY
Clopidogrel Accord 75 mg film-coated tablets
FR
Clopidogrel Accord 75 mg comprimé pelliculé sécable
IE
Clopidogrel 75 mg Film-coated Tablets
MT
Clopidogrel 75 mg film-coated tablets
NL
Clopidogrel Accord 75 mg Filmomhulde Tabletten
NO
Clopidogrel Accord
SE
Clopidogrel Accord 75 mg filmdragerade tabletterTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2018.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.