CARSAXA 100 MG tbl 84x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

a začatie liečby Kyselinou acetylsalicylovou Xantis 100 mg po ACVB je 24 hodín po operácii.

Prevencia prechodných ischemických atakov alebo mozgových infarktov po predchádzajúcich prejavoch
Denná dávka je 100 – 300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Pre lepšiu znášanlivosť sa odporúča denná dávka 1 tableta Kyseliny acetylsalicylovej Xantis 100 mg, čo zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Starší pacienti
Kyselina acetylsalicylová sa má u starších pacientov používať s opatrnosťou kvôli väčšej náchylnosti na nežiaduce účinky. Ak nie je prítomná závažná renálna alebo hepatálna insuficiencia (pozri časti 4.3 a 4.4), odporúča sa zvyčajná dávka pre dospelých. Liečba sa má sledovať v pravidelných intervaloch.

Pediatrická populácia
Kyselina acetylsalicylová sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov okrem odporúčania lekára, ak prínos preváži riziko (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie pečene a obličiek
Kyselina acetylsalicylová sa má používať s opatrnosťou u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene (kontraindikovaná, ak je porucha závažná, pozri časti 4.3 a 4.4).

Spôsob podávania
Tablety sa prehĺtajú vcelku s dostatočným množstvo tekutiny. Užívajú sa po jedle.
Pri liečbe akútneho infarktu myokardu sa má prvá tableta požuť.


4.3 Kontraindikácie

Kyselina acetylsalicylová Xantis 100 mg sa nesmie používať v nasledovných prípadoch:
- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1
- precitlivenosť na iné salicyláty
- astma v anamnéze, ktorá bola vyvolaná podávaním salicylátov alebo liekov s podobným
účinkom, najmä po nesteroidových protizápalových liekoch
- gastrointestinálne vredy vrátane chronickej alebo rekurentnej vredovej choroby v anamnéze alebo gastrointestinálne krvácanie v anamnéze, alebo iné druhy krvácania, ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie v anamnéze
- hemoragická diatéza, poruchy koagulácie, ako sú hemofília a trombocytopénia
- dna
- závažná porucha funkcie obličiek
- závažná porucha funkcie pečene
- závažné zlyhávanie srdca
- kombinácia s metotrexátom v dávkach 15 mg/týždeň alebo vyšších (pozri časť 4.5)
- dávky > 100 mg/deň počas tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.6)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kyselina acetylsalicylová sa má používať s osobitnou opatrnosťou v nasledovných prípadoch:
- precitlivenosť na iné analgetiká, protizápalové lieky alebo antireumatiká alebo pri iných
alergiách
- súbežná liečba antikoagulanciami (pozri časť 4.5)
- stredne ťažká porucha funkcie pečene
- u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou centrálnej cirkulácie
(napr. ochorenie renálnych artérií, kongestívne zlyhávanie srdca, deplécia objemu, veľký
chirurgický zákrok, sepsa alebo masívne krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová
môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a potenciálneho rozvoja akútneho zlyhania
obličiek
- prvý a druhý trimester gravidity
- dojčenie

U pacientov, ktorí majú závažný nedostatok glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu alebo hemolytickú anémiu. Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.

Ibuprofén môže interferovať s inhibičným účinkom kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu krvných doštičiek. Pacienti majú informovať lekára, že užívajú ibuprofén (pozri časť 4.5).

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti. Rizikovými faktormi sú prítomnosť astmy, senná nádcha, nosové polypy alebo chronické respiračné ochorenie. Platí to aj pre pacientov, u ktorých sa objavila alergická reakcia (napr. kožné reakcie, svrbenie a žihľavka) po iných liečivách.

V dôsledku inhibičného účinku na agregáciu trombocytov, ktorý môže pretrvávať niekoľko dní po podaní, môže viesť kyselina acetylsalicylová k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane malých chirurgických zákrokov, ako je extrakcia zuba).

Pri nízkom dávkovaní kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Môže to vyvolať záchvat dny u pacientov s predispozíciou.

Pri podávaní deťom existuje možná súvislosť medzi kyselinou acetylsalicylovou a Reyovým syndrómom. Reyov syndróm je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže byť fatálne. Z tohto dôvodu sa kyselina acetylsalicylová nesmie podávať deťom a dospievajúcim.

Pacienti majú hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné prejavy krvácania. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo tvorba vredov, liečba sa musí ukončiť.

Závažné kožné reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, boli hlásené zriedkavo v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej (pozri časť 4.8). Liečba Kyselinou acetylsalicylovou Xantis 100 mg sa má ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo iných príznakoch hypersenzitivity.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Metotrexát (používaný v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššej)
Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (znížený renálny klírens metotrexátu spôsobený kyselinou acetylsalicylovou a vytesňovanie metotrexátu salicylátmi z väzby na plazmatické proteíny (pozri časť 4.3)).

Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní

Metotrexát (používaný v dávke nižšej ako 15 mg/týždeň)
Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (znížený renálny klírens metotrexátu spôsobený kyselinou acetylsalicylovou a vytesňovanie metotrexátu salicylátmi z väzby na plazmatické proteíny).

Antikoagulanciá, trombolytiká/iné inhibítory agregácie trombocytov
Zvýšené riziko krvácania.

Iné nesteroidové antiflogistiká so salicylátmi vo vysokých dávkach
V dôsledku synergického účinku je zvýšené riziko vzniku vredov a gastrointestinálneho krvácania.
Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)
V dôsledku pravdepodobného synergického účinku je zvýšené riziko krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu.

Digoxín a lítium
Kyselina acetylsalicylová ovplyvňuje vylučovanie digoxínu a lítia obličkami, čím sa zvyšujú plazmatické koncentrácie. Na začiatku a na konci liečby kyselinou acetylsalicylovou sa odporúča sledovanie plazmatických koncentrácií digoxínu a lítia. Môže byť potrebná úprava dávky.

Antidiabetiká, napr. inzulín, deriváty sulfonylmočoviny
Zvýšený hypoglykemický účinok vyvolaný vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej indukovaný hypoglykemickým účinkom kyseliny acetylsalicylovej a vytesňovaním derivátov sulfonylmočoviny z väzby na plazmatické proteíny.

Diuretiká a antihypertenzíva
NSAID môžu znižovať antihypertenzívny účinok diuretík (ako je furosemid, spironolaktón, kanreonát) a iných antihypertenzív. Je potrebné monitorovať krvný tlak.
Tak ako pri iných NSAID, súbežné používanie s ACE inhibítormi a diuretikami zvyšuje riziko akútneho renálneho zlyhania prostredníctvom zníženej glomerulárnej filtrácie v dôsledku zníženej syntézy renálnych prostaglandínov. Na začiatku liečby sa odporúča hydratovanie pacienta a sledovanie renálnej funkcie.

Inhibítory karboanhydrázy (acetazolamid)
Môže spôsobovať závažnú acidózu a zvýšený toxický účinok na centrálny nervový systém.

Systémové glukokortikoidy, okrem hydrokortizónu používaného ako substitučná liečba pri Addisonovej chorobe
Počas liečby kortikosteroidmi boli pozorované znížené koncentrácie salicylátov v krvi a okrem toho existuje riziko predávkovania salicylátmi kvôli zvýšeniu ich eliminácie pôsobením kortikosteroidov po ukončení liečby.

Kyselina valproová
Zvýšená toxicita kyseliny valproovej kvôli zníženiu väzby valproátu na sérový albumín.

Alkohol
Zvýšené riziko poškodenia gastrointestinálnej sliznice a predĺžený čas krvácania v dôsledku aditívnych účinkov kyseliny acetylsalicylovej a alkoholu.

Urikozuriká, ako sú benzbromarón, probenecid
Znížený urikozurický účinok (kompetícia s kyselinou močovou pri eliminácii v obličkových tubuloch).

Ibuprofén
Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať antiagregačný účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej, ak sa podávajú súbežne. Dostupné údaje sú však obmedzené a neumožňujú preniesť údaje ex vivo do klinickej praxe, nemožno teda vyvodiť žiadne jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofénu, ale pri príležitostnom používaní ibuprofénu sa nepredpokladá žiadny klinicky významný účinok (pozri časť 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov.

Gravidita
Nízke dávky (do 100 mg/deň):
Klinické štúdie naznačujú, že dávky do 100 mg/deň na obmedzené použitie v pôrodníctve, ktoré vyžadujú osobitné sledovanie, sa javia ako bezpečné.

Dávky od 100 – 500 mg/deň:
S užívaním dávok nad 100 mg/deň do 500 mg/deň nie sú dostatočné klinické skúsenosti. Nižšie uvedené odporúčania týkajúce sa dávok 500 mg/deň a vyšších, platia preto aj pre toto dávkovacie rozmedzie.

Dávky 500 mg/deň a vyššie:
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo embryofetálny
vývin. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a malformácií po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze gravidity. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje so zvyšovaním dávky a dĺžkou liečby. Dostupné údaje nepodporujú žiadnu súvislosť medzi užívaním kyseliny acetylsalicylovej a zvýšeným rizikom potratov. Dostupné epidemiologické údaje o kyseline acetylsalicylovej týkajúce sa malformácií nie sú jednoznačné, nemožno však vylúčiť zvýšené riziko gastroschízy. Prospektívna štúdia so 14 800 pármi matka-dieťa, ktoré boli vystavené účinku kyseliny acetylsalicylovej v skorej fáze gravidity (prvý až štvrtý mesiac), nepotvrdila žiadnu súvislosť so zvýšeným výskytom malformácií.
Štúdie na zvieratách potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

V prvom a druhom trimestri gravidity sa lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej nemajú podávať, ak to nie je nevyhnutné. Ak lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, má sa použiť najnižšia dávka a dĺžka liečba má byť čo najkratšia.

V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a pľúcna hypertenzia,
- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až do zlyhania obličiek s oligohydramniónom.

Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a dieťa:
- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť
dokonca po veľmi nízkych dávkach,
- inhibícii kontrakcií maternice, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná v treťom trimestri gravidity.

Dojčenie
Salicyláty a ich metabolity v malých množstvách prestupujú do materského mlieka.

Keďže sa doposiaľ na dojčatách pri príležitostnom použití nepozorovali nežiaduce účinky, prerušenie dojčenia zvyčajne nie je nevyhnutné. Pri pravidelnom používaní alebo pri používaní vysokých dávok je však dojčenie potrebné včas prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kyselina acetylsalicylová Xantis 100 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sú zaradené na základe tried orgánových systémov podľa databázy MedDRA pod hlavičkami s uvedením frekvencie podľa nasledovnej konvencie:
Veľmi časté (³ 1/10), časté (³ 1/100 až < 1/10), menej časté (³ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (³ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa ich frekvencia nedá odhadnúť).


Trieda orgánových systémov
Frekvencia
Nežiaduci účinok
Poruchy krvi a lymfatického systému
veľmi zriedkavé
krvácanie do gastrointestinálneho traktu, krvácanie do mozgu (najmä u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými liečivami)
neznáme
krvácanie počas operácie, hematóm, epistaxa, urogenitálne krvácanie, krvácanie z ďasien, akútna a chronická posthemoragická anémia/anémia z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania), hemolýza a hemolytická anémia u pacientov so závažnými formami nedostatku glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
Poruchy imunitného systému
zriedkavé
hypersenzitívne reakcie vrátane príznakov, ako sú vyrážka, urtikária, edém, pruritus, rinitída, nazálna kongescia

veľmi zriedkavé
anafylaktické reakcie vrátane šoku
Poruchy ucha a labyrintu
neznáme
vertigo, tinitus (môžu byť zapríčinené predávkovaním)
Poruchy gastrointestinálneho traktu
časté
dyspepsia, gastrointestinálna a abdominálna bolesť
zriedkavé
gastrointestinálny zápal, peptický vred, krvácanie do žalúdka
veľmi zriedkavé
vred spojený s krvácaním a perforáciou
Poruchy pečene a žlčových ciest
veľmi zriedkavé
prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými transaminázami
Poruchy kože a podkožného tkaniva
veľmi zriedkavé
bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy
Poruchy obličiek a močových ciest
neznáme
porucha funkcie obličiek, akútne renálne zlyhanie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.'

4.9 Predávkovanie

Hoci existujú významné rozdiely medzi jednotlivými osobami, za toxickú dávku sa považuje dávka približne 200 mg/kg u dospelých a 100 mg/kg u detí. Letálna dávka kyseliny acetylsalicylovej je
25 – 30 g. Plazmatické koncentrácie salicylátov nad 300 mg/l znamenajú intoxikáciu. Plazmatické koncentrácie nad 500 mg/l u dospelých a 300 mg/l u detí spôsobujú obvykle závažnú toxicitu. Predávkovanie môže byť škodlivé pre starších pacientov a predovšetkým pre malé deti (terapeutické predávkovanie alebo časté neúmyselné intoxikácie môžu byť fatálne).

Príznaky stredne závažných intoxikácií
Tinitus, poruchy sluchu, bolesť hlavy, vertigo, zmätenosť a gastrointestinálne symptómy (nauzea, vracanie a bolesť brucha).

Príznaky závažných intoxikácií
Príznaky súvisiace so závažnou poruchou acidobázickej rovnováhy. Jej prvým príznakom je hyperventilácia, ktorá má za následok respiračnú alkalózu. Respiračná acidóza vzniká ako následok utlmenia dýchacieho centra. Okrem toho metabolická acidóza sa vyskytuje aj ako výsledok prítomnosti salicylátov.
Keďže mladšie deti sa často dostavia k lekárovi až v neskorom štádiu intoxikácie, je u nich obvykle prítomná acidóza.
Ďalej sa môžu objaviť tieto symptómy: hypertermia a potenie vedúce k dehydratácii, prejavujúce sa: nepokojom, kŕčmi, halucináciami a hypoglykémiou. Útlm nervového systému môže viesť ku kóme, kardiovaskulárnemu kolapsu alebo zastaveniu dýchania.

Liečba
Pri požití toxickej dávky je nutná hospitalizácia. Pri stredne závažnej intoxikácii je potrebné sa pokúsiť o vyvolanie vracania.
Ak je tento pokus neúspešný, má sa v prvej hodine po požití významného množstva lieku začať s gastrickou lavážou. Následne sa podá aktívne uhlie (adsorbent) a síran sodný (laxatívum).
Aktívne uhlie sa môže podať v jednorazovej dávke (50 g u dospelých, 1 g/kg telesnej hmotnosti u detí vo veku do 12 rokov).
Alkalizácia moču (250 mmol NaHCO3 počas 3 hodín) so súčasnou kontrolou pH moču.
Pri závažnej intoxikácii sa má uprednostniť hemodialýza.
Ďalšie príznaky sa liečia symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antikoagulanciá, antitrombotiká; antiagreganciá trombocytov okrem heparínu, ATC kód: B01AC06.

Kyselina acetylsalicylová inhibuje aktiváciu trombocytov: blokovaním cyklooxygenázy prostredníctvom acetylácie sa inhibuje syntéza tromboxánu A2, čo je fyziologická aktivačná látka uvoľňovaná trombocytmi, ktorá zohráva úlohu pri komplikáciách ateromatóznych lézií.
Inhibícia TXA2 syntézy je ireverzibilná, pretože trombocyty, ktoré nemajú jadro, nie sú schopné (z dôvodu neschopnosti syntézy proteínov) syntetizovať novú cyklooxygenázu, ktorá bola acetylovaná kyselinou acetylsalicylovou.

Opakované dávky od 20 do 325 mg sa podieľajú na inhibícii enzymatickej aktivity od 30 do 95 %.

Vzhľadom na ireverzibilnú povahu väzby pretrváva tento účinok celú dobu životnosti trombocytu (7 ‑ 10 dní). Inhibičný účinok sa nevyčerpá pri dlhodobej liečbe a enzymatická aktivita postupne opäť začína po obnove trombocytov 24 až 48 hodín po prerušení liečby.

Kyselina acetylsalicylová predlžuje krvácavosť v priemere o 50 až 100 %, možno však pozorovať individuálne rozdiely.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu trombocytov, ak sa s ňou podáva súbežne.
V jednej štúdii sa zistilo, že ak sa podala jednorazová dávka 400 mg ibuprofénu 8 hodín pred alebo 30 minút po dávke kyseliny acetylsalicylovej (81 mg) s okamžitým uvoľňovaním, došlo k zníženiu účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu trombocytov. Obmedzenia týchto údajov a neistota extrapolácie údajov zo štúdií ex vivo do klinickej praxe však naznačujú, že nie je možné urobiť spoľahlivé závery ohľadom pravidelného užívania ibuprofénu a nepredpokladá sa, že pri občasnom užití ibuprofénu sa prejaví klinický významný účinok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa kyselina acetylsalicylová rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Kyselina acetylsalicylová sa premieňa na hlavný aktívny metabolit, kyselinu salicylovú, v priebehu absorpcie a po absorpcii. Maximálne plazmatické koncentrácie kyseliny acetylsalicylovej sa dosahujú po 10-20 minútach a kyseliny salicylovej po 0,3-2 hodinách.

Distribúcia
Kyselina acetylsalicylová aj kyselina salicylová sa významne viažu na plazmatické proteíny a rýchlo sa distribuujú do všetkých častí tela. Kyselina salicylová prechádza do materského mlieka a prestupuje placentou.

Biotransformácia
Kyselina acetylsalicylová sa rýchlo metabolizuje na kyselinu salicylovú.
Ďalšie metabolity sú konjugáty kyseliny salicylovej s glycínom (kyselina salicylurová), éter‑a esterglukuronid kyseliny salicylovej (salicylfenolglukuronid a salicylacylglukuronid) a oxidáciou kyseliny salicylovej vznikajúca kyselina gentizová a jej konjugáty s glycínom (kyselina gentizurová).

Eliminácia
Kyselina salicylová sa v prevažnej miere eliminuje metabolizáciou v pečeni.

Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej je závislá od dávky, pretože jej metabolizmus je limitovaný kapacitou pečeňových enzýmov. Eliminačný polčas sa pohybuje medzi 2 ‑ 3 hodinami po nízkych dávkach, až do približne 15 hodín po vysokých dávkach. Kyselina salicylová a jej metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimentálnych štúdiách na zvieratách sa nepreukázalo, že salicyláty poškodzujú iné orgány ako obličky.

Mutagénny a karcinogénny potenciál
Mutagenita kyseliny acetylsalicylovej bola podrobne testovaná in vitro a in vivo. Výsledky nepreukázali žiadny dôkaz o mutagénnom účinku. Dlhodobé štúdie s kyselinou acetylsalicylovou na myšiach a potkanoch nepreukázali žiadny dôkaz samostatného karcinogénneho potenciálu kyseliny acetylsalicylovej.

Reprodukčná toxicita
V štúdiách na zvieratách a na určitom počte rôznych druhov zvierat sa prejavili teratogénne účinky salicylátov. Po prenatálnej expozícii sa popísali implantačné defekty, embryotoxické a fetotoxické účinky a u potomkov bola zhoršená schopnosť učiť sa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob
práškovaná celulóza

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.
 
6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 
6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priehľadný PVC/PVdC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosti balenia: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

XANTIS PHARMA LIMITED
Lemesou 5, EUROSURE TOWER
1st floor, Flat/Office 101
2112 Nicosia
 Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0027/18-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

01/2018

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CARSAXA 100 MG tbl 10x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 0,92
CARSAXA 100 MG tbl 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CARSAXA 100 MG tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 0,00

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.