CARDIKET RETARD 40 tbl plg 100x40 mg (blis.PP/PP)

SPC
tatočnosti v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikmi, ACE inhibítormi a arteriálnymi vazodilatátormi
· pulmonálna hypertenzia


4.2. Dávkovanie a spфsob podávania
CARDIKET ® Retard 20
Dávkovanie:
Zvyčajne sa podáva dva razy za deň jedna tableta lieku CARDIKET ® Retard 20. Druhá dávka sa podáva za 6 až 8 hodín po prvej dávke.
U chorých, u ktorých stav ochorenia vyžaduje vyššie dávkovanie, je možné zvýšiť dávku na tri razy denne jednu tabletu. Posledná dávka sa podáva približne o šiestej večer.
Liek je určený pre dospelých pacientov.
Spфsob podávania:
Tableta sa prehľta nerozhryzená a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.

CARDIKET ® Retard 40
Dávkovanie:
Zvyčajne sa podáva raz denne jedna tableta alebo dva razy denne 1/2 tablety lieku CARDIKET ® Retard 40. Druhá dávka sa podáva za 6 až 8 hodín po prvej dávke.
U chorých, u ktorých stav ochorenia vyžaduje vyššie dávkovanie, je možné zvýšiť dávku na dva razy denne jednu tabletu. Druhá tableta sa podáva s odstupom 6 až 8 hodín po dávke prvej.
Liek je určený pre dospelých pacientov.
Spфsob podávania:
Tableta sa prehľta nerozhryzená a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.CARDIKET ® Retard 120
Dávkovanie:
Zvyčajne sa podáva raz denne jedna kapsula lieku CARDIKET ® Retard 120.
Úprava dávkovania u starších pacientov nie je podľa skúsenosti nutná.
Liek je určený pre dospelých pacientov.
Spфsob podávania:
Kapsula sa prehľta nerozkúsaná a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.


4.3. Kontraindikácie
CARDIKET ® Retard sa nesmie užívať pri:
· precitlivelosti na izosorbiddinitrát alebo pomocné látky lieku
· akútnom zlyhaní krvného obehu (šok, obehový kolaps)
· kardiogénny šok (pokiaľ nieje vhodným spфsobom zabezpečený dostatočný plniací tlak)
· výraznej hypotenzii (systolický krvný tlak nižší ako 90mm Hg)
· súčasnom podávaní sildenafilu ( prípravok Viagra – podávaný k liečbe poruch erékcie )


4. Špeciálne upozornenia
Osobitne starostlivé lekárske kontroly sú potrebné, pokiaľ sa liek CARDIKET ® Retard podáva pacientom s:
· hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou
· perikardiálnou tamponádou
· nízkym plniacím tlakom napr. pri akútnom infarkte myokardu, zhoršenej funkcii ľavej komory (zlyhanie ľavej komory)
· aortálnou alebo mitrálnou stenózou
· ochoreniami sprevádzanými zvýšeným vnútrolebkovým tlakom
· sklonom k poruchám obehovej regulácie (ortostatické poruchy)
Bol pozorovaný rozvoj tolerancie a zkrížená tolerancia k ostatným nitrátom.


4.5. Liekové a iné interakcie
Súčasné podávanie lieku CARDIKET ® Retard s antihypertenzívami napr. beta-blokátormi, kalciovými antagonistami, vazodilatanciami alebo s alkoholom mфže zosilniť antihypertenzívny účinok izosorbid-dinitrátu.
Tiež inhibítor fosfodiesterázy 5, napr. sildenafil, potencuje hypotenzívny účinok lieku Cardiket.
Tento prípravok sa nesmie užívat súbežne s prípravkom Cardiket.
Podobne mфže k zosilneniu hypotenzie dфjsť po kombinácii lieku CARDIKET ® Retard s neuroleptikami a tricyklickými antidepresívami.
Pri súčasnom podávaní dihydroergotamínu mфže izosorbiddinitrát zvyšovať jeho plazmatickou hladinu a tým zosilniť jeho účinok.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Experimentálne štúdie na gravidných samiciach potkanov a králikov s dávkami až hranične toxickými nedokázali poškodenie plodu vplyvom izosorbiddinitrátu. Nie sú však k dispozícii žiadne kontrolované štúdie u gravidných žien.
Pretože výsledky štúdií na zvieratách nie je možné vždy presne aplikovať na ľudí, musia byť pre použitie lieku v gravidite osobitne závažné dфvody a musí o ňom rozhodnúť lekár.
Nie je známe, či sa izosorbiddinitrát vylučuje do materského mlieka. Pretože sa do materského mlieka vylučuje rad liekov, treba zachovávať pri podávaní lieku CARDIKET ® Retard ženám počas laktácie zvláštnu opatrnosť.  


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek CARDIKET ® Retard mфže nepriaznivo ovplyvniť reaktivitu pacienta. Schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje tak mфže byť zhoršená. To platí vo zvýšenej miere pri súčasnom používaní alkoholu.


4.8. Nežiaduce účinky
Veľmi častým nežiaducim účinkom (viacej ako 10%) sú bolesti hlavy. Incidencia bolesti hlavy sa behom ďalšieho podávania postupne znižuje.
Na začiatku terapie, alebo tiež pri zvýšení dávky, sa príležitostne (u 1 - 10pacientov) pozoruje hypotenzia alebo ortostatická hypotenzia, čo mфže byť ďalej sprevádzané reflexnou tachykardiou, závratom, pocitom ospalosti a slabosti.
Vzácne (u menej ako 1% pacientov) sa mфžu objaviť tiež pocit nevoľnosti, zvracanie, flush a alergické kožné reakcie, ktoré mфžu byť niekedy závažné. V ojedinelých prípadoch sa mфže objaviť exfoliatívna dermatitída.
Po organických nitrátoch bol pozorovaný výrazný pokles krvného tlaku včítane nauzey, zvracania, nekľudu, bledosti a výrazného potenia. Zriedka boli pozorované kolapsové stavy, niekedy sprevádzané bradyarytmiou a synkopami. Zriedka sa mфžu pri silnom poklese krvného tlaku vystupňovať príznaky angíny pectoris.
Ojedinele dochádza k páleniu žahy, pravdepodobne na podklade relaxácie spфsobenej nitrátmi.
V pribehu liečby liekom CARDIKET ® Retard sa mфže dočasne objaviť hypoxémia vzhľadom k relatívnej redistribúcii krvi v nedostatočne ventilovaných alveoloch. Osobitne u pacientov s koronárnou insuficienciou to mфže viesť k hypoxii myokardu.


4.9. Predávkovanie
Hlavnými symómami predávkovania sú:
pokles krvného tlaku pod 90 mm Hg, bledosť, potenie, nitkovitý pulz, tachykardia, bolesti hlavy, slabosť, závraty, nauzea, zvracanie, hnačka.
Methemoglobinémia bola zistená u pacientov, ktorí boli predávkovní inými organickými nitrátmi. Počas biotransformácie izosorbiddinitrátu sa uvoľňuje ión, ktorý indukuje methemoglobinémiu a cyanózu s následnou tachypnoou, anxietou, stratou vedomia a zástavou srdca. Nie je možné vylúčiť , že aj predávkovanie izosorbiddinitrátom mфže spфsobiť aj tento nežiaducí účinok.
Pri predávkovaní veľmi vysokými dávkami sa mфže zvýšiť vnútrolebkový tlak. To vedie k mnohým cere-brálnym symptómom.

Liečba
Všeobecné odporučenia:
· prerušiť aplikáciu dávky
V prípade hypotenzie spфsobenej nitrátmi
· by mal byť pacient položený do horizontálnej polohy s hlavou nižšie ako nohy
· treba zabezpečiť inhaláciu kyslíka
· zvýšiť krvný objem¨
· začať protišokovú liečbu (odoslať pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti).

Špecifická liečba:
Zvýšenie krvného tlaku pokiaľ je pacient v ťažkej hypotenzii. Je vhodné podať sympatomimetiká napr. noradrenalín alebo dopamín.

Liečba methemoglobinémie:
· terapia redukciou vitamínom C, metylénovou modrou alebo toluidínovou modrou
· v prípade potreby inhalácie kyslíka
· zaviesť umelú ventiláciu
· v prípade potreby hemodialýza
Resuscitácia:
· v prípade zástavy dychu a srdca ihneď zahájiť resuscitáciu.


5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina
Vazodilatanciá, ATC kód : C01DA08


Farmakodynamické vlastnosti
Izosorbid dinitrát spфsobuje relaxáciu hladkej svaloviny ciev a následnú vazodilatáciu.
Spфsobuje relaxáciu artérií a vén. Dilatácia vén zvýši venóznu náplň a zníží venózny návrat a tým zníži náplň komory a tlak na konci diastoly (preload).
Dilatácia artérií a vo vyšších dávkách arteriol znižuje celkový odpor ciev (afterload). To v konečnom dфsledku znižuje prácu srdca.
Účinok na preload a afterload vedie následne k zníženej spotrebe kyslíka myokardom.
Okrem toho spфsobuje izosorbitdinitrát redistribúciu krvi do subendokardiálnych oblastí srdca, kde je prietok krvi obmedzený arteriosklerotickými léziami. Tento efekt je pravdepodobne zapríčinený selektívnou dilatáciou hlavných koronárnych ciev. Dilatácia kolaterál zlepšuje perfúziu oblastí za stenózou. Nitráty tiež dilatujú excentrické stenózy, pretože pфsobia proti faktorom vyvolávajúcim konštrikciu hladkých svalov v mieste koronárneho zúženia.
Nitráty tiež relaxujú koronárne spazmy.'
Ukázalo sa, že nitráty zlepšujú kľudovú aj námahovú hemodynamiku u pacientov s mestnavou srdcovou nedostatočnosťou. Na tomto účinku sa podieľa celý rad mechanizmov vrátane zníženia regurgitácie zmenšením dilatácie komфr a zníženia spotreby kyslíka myokardom.
Znížením spotreby kyslíka a zvýšením jeho prívodu sa redukuje oblasť poškodenia myokardu.
Preto mфže byť izosorbiddinitrát užitočný u niektorých pacientov s infarktom myokardu.
Ďalšími účinkami lieku sú relaxácia hladského svalstva bronchov, gastrointestinálneho traktu, žlčových a močových ciest. Dochádza tiež k relaxácii hladkej svaloviny maternice.

Mechanizmus účinku
Ako ostatné organické nitráty je aj izosorbiddinitrát donorom oxidu dusnatého (NO). Oxid dusnatý spфsobuje relaxáciu hladkého svalstva stimuláciou guanylylcyklázy a následne zvýšením intracelulárnej koncentrácie guanozínmonofosfátu (cGMP). Tým sa stimuluje cGMP-dependentná protein kináza a tak dochádza k zmene fosforylácie ľahkého reťazca myozínu a ku zníženiu kontrakcie.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Izosorbitdinitrát sa rýchlo absorbuje sliznicou úst. Maximálne plazmatické hladiny sa objavujú za 1 - 2 (-5) minút. Gastrointestinálna absorpcia je pomalšia. Maximálne plazmatické koncentrácie sa objavujú za 15 minút až 1 - 2 hodiny. Efekt prvého priechodu pečeňou je vдčší, pokiaľ sa látka podá perorálne. Izosorbiddinitrát sa metabolizuje na izosorbid-2-mononitrát a izosorbid-5-mononitrát, ktoré majú biologické polčasy 1,5 - 2 resp. 4 - 6 hodín. Obidva metabolity sú farmakologicky aktívne.


5.3. Preklinické údaje o bezpečnosti
Akútna toxicita
Výsledky testov akútnej toxicity neukázaly žiadne zvláštne riziko lieku.

Chronická toxicita
Testy chronickej toxicity boli urobené na potkanoch a psoch. Boli prekázané symptómy poškodenia CNS a zvýšenie hmotnosti pečene v tých prípadoch, kedy bol izosorbiddinitrát podávaný vo vysokých dávkách - 480 mg/kg u potkanov a 90 mg/kg u psov.

Štúdie reprodukcie
V experimentálnych štúdiách neboli pozorované žiadne teratogénne účinky izosorbiddinitrátu.

Mutagenita a teratogenita
V experimentálnych štúdiách in vitro ani in vivo neboli pozorované žiadne mutagénne účinky izosorbid- dinitrátu.

Karcinogenita
Dlhodobé štúdie na potkanoch neprekázali známky karcinogenity izosorbiddinitrátu.


6. Farmaceutické informácie
6.1. Zoznam pomocných látok
CARDIKET ® Retard 20,
Talcum, Polyvinylacetatum, Magnesii stearas, Lactosum, Solani amylum,
CARDIKET ® Retard 40
Talcum, Polyvinylacetatum, Magnesii stearas, Lactosum, , Solani amylum,
CARDIKET ® Retard 120
Saccharosum,, Amylum, Talcum, Ethylcellulosum, Lactosum, Gelatina, Lacca, Titanii dioxidum E 171, Ferri oxidum E 172


6.2. Inkompatibility
Dosiaľ neboli popísané.


6.3. Čas použiteľnosti
60 mesacov ( Rovnaký preCARDIKET ® Retard 20, 40, 120 )


6.4. Upozornenia na podmienky a spфsob skladovania
Uchováva sa pri teplote do 25°C.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Blister ( PVC / AL), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Balenie
CARDIKET ® Retard 20 : 20,50 a 100 tabliet
CARDIKET ® Retard 40 : 50 tabliet
CARDIKET ® Retard 120 : 20, 50 kapsúl

6.6. Upozornenia na spфsob zaobcházanie s liekom
Nie sú potrebné žiadne zvláštne upozornenia.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Schwarz Pharma AG
Alfred-Nobel-Strasse 10
40 789 Monheim
SRN


8. Registračné číslo
CARDIKET ® Retard 20 - reg.číslo 83/0233/80-C/S
CARDIKET ® Retard 40 - reg.číslo 83/0135/84-C/S
CARDIKET ® Retard 120 - reg.číslo 83/0112/87-C/S

9. Dátum registrácie


10. Dátum poslednej revízie textu
 Marec 2007


Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.