CAPECITABINE PHARMAGEN 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120(12x10)x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Capecitabine Farmia
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Capecitabine Farmiaa na čo sa používa

Capecitabine Farmia patrí do skupiny liekov nazývaných „cytostatiká“, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Capecitabine Farmiaobsahuje 150 mg kapecitabínu, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení v organizme na aktívnu protinádorovú látku (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive).

Capecitabine Farmia patrí do skupiny liekov nazývaných „cytostatiká“, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Capecitabine Farmia obsahuje 500 mg kapecitabínu, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení v organizme na aktívnu protinádorovú látku (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive).

Capecitabine Farmia predpisujú lekári na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka. Lekári okrem toho predpisujú Capecitabine Farmia na prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po úplnom operačnom odstránení nádoru.

Capecitabine Farmia sa môže používať buď samotne alebo v kombinácii s inými látkami.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Capecitabine Farmia

Neužívajte Capecitabine Farmia:
- ak ste alergický na kapecitabín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Svojho lekára musíte informovať, ak máte alergiu alebo nadmernú reakciu na Capecitabine Farmia,
- ak ste tehotná alebo dojčíte,
- ak máte ochorenia krvi,
- ak máte ochorenie pečene alebo problémy s obličkami,
- ak máte zistený nedostatok enzýmu dihydropyrimidíndehydrogenáza (DPD), alebo
- ak sa v súčasnosti liečite alebo ste sa v uplynulých 4 týždňoch liečili brivudínom, sorivudínom alebo podobnými skupinami látok v rámci liečby infekcie vírusom herpes zoster (ovčích kiahní alebo pásového oparu).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Capecitabine Farmia ak:
- máte ochorenie obličiek alebo pečene,
- trpíte alebo ste trpeli na iné ochorenia, napr. choroby srdca alebo že mávate bolesť na hrudníku,
- máte mozgové ochorenia,
- máte poruchu rovnováhy vápnika,
- máte cukrovku.

Iné lieky a Capecitabine Farmia
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to veľmi dôležité, pretože súčasné užívanie viacerých liekov môže zosilňovať alebo zoslabovať ich účinok. Musíte byť opatrný najmä vtedy, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
- lieky proti dne (alopurinol),
- proti zrážaniu krvi (kumarín, warfarín),
- niektoré lieky proti vírusom (sorivudín a brivudín) alebo
- lieky proti kŕčom a trasu (fenytoín).

Capecitabine Farmias jedlo a nápoje
Capecitabine Farmia musíte užiť do 30 minút po jedle.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Capecitabine Farmia nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná. Počas užívania Capecitabine Farmia nesmiete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Capecitabine Farmia môže u vás vyvolať závraty, nevoľnosť alebo únavu. Z toho dôvodu môže Capecitabine Farmia ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Capecitabine Farmia

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety Capecitabine Farmia sa prehĺtajú spolu s vodou.

Váš lekár vám predpíše dávku a liečebný režim, ktoré sú pre vás vhodné. Dávka Capecitabine Farmia závisí od povrchu vášho tela. Ten sa vypočíta na základe vašej výšky a hmotnosti. Zvyčajná dávka pre dospelých je 1250 mg/m2 telesného povrchu a užíva sa dvakrát denne (ráno a večer). Ďalej sú uvedené dva príklady: Osoba, ktorej telesná hmotnosť je 64 kg a výška 1,64 m, má povrch tela 1,7 m2 a má užívať štyri 500 mg tablety a jednu 150 mg tabletu dvakrát denne. Osoba, ktorej telesná hmotnosť je 80 kg a výška 1,80 m, má povrch tela 2,00 m2 a má užívať päť 500 mg tabliet dvakrát denne.

Tablety Capecitabine Farmia sa zvyčajne užívajú počas 14 dní, potom nasleduje 7-dňová prestávka (počas ktorej sa neužívajú žiadne tablety). Toto 21-dňové obdobie tvorí jeden liečebný cyklus.

V kombinácii s inými látkami môže byť zvyčajná dávka pre dospelých nižšia ako 1250 mg/m2 telesného povrchu a možno budete musieť užívať tablety počas odlišného časového obdobia (napr. každý deň, bez prestávky).

Váš lekár vám povie, akú dávku máte užívať, kedy ju máte užívať a ako dlho ju máte užívať.

Váš lekár od vás môže požadovať, aby ste užívali kombináciu tabliet 150 mg a 500 mg pri každom podaní.
- Tablety v kombinácii predpísané vaším lekárom užívajte ráno a večer.
- Tablety užívajte do 30 minút po jedle (raňajky a večera).
- Je dôležité, aby ste užili celú dávku lieku, ktorú vám predpísal váš lekár.

Ak užijete viac Capecitabine Farmia, ako máte, obráťte sa na svojho lekára pred užitím nasledujúcej dávky.

Ak zabudnete užiť Capecitabine Farmia:
Vynechanú dávku neužívajte vôbec, a neužívajte dvojnásobnú ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Namiesto toho pokračujte v pravidelnom režime dávkovania a obráťte sa na svojho lekára.

Ak prestanete užívať Capecitabine Farmia
Po ukončení liečby Capecitabine Farmia nedochádza k žiadnym nežiaducim účinkom. Ak užívate kumarínové antikoagulanciá (napríklad fenprokumon), ukončenie liečby Capecitabine Farmia môže vyžadovať, aby vám lekár upravil dávkovanie antikoagulancia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Keď sa Capecitabine Farmia používa samostatne, najčastejšími vedľajšími účinkami, ktoré postihnú viac ako 1 osobu z 10, sú:
- hnačka, nevoľnosť, vracanie, stomatitída (vriedky v ústach a hrdle) a bolesti brucha kožná reakcia na rukách a nohách (mravčenie, necitlivosť, bolesť, opuch alebo sčervenanie dlaní alebo chodidiel), vyrážka, suchá alebo svrbivá pokožka
- únava
- strata chuti do jedla (anorexia)

Tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, preto je dôležité, aby ste vždy ihneď vyhľadali svojho lekára, ak spozorujete vedľajší účinok. váš lekár vás poučí ako znížiť dávku a/alebo dočasne preruší liečbu Capecitabine Farmia. Týmto sa môže znížiť pravdepodobnosť pokračovania alebo zhoršenia vedľajšieho účinku.

PRESTAŇTE ihneď užívať Capecitabine Farmia a vyhľadajte svojho lekára, ak u seba spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
· Hnačka: ak máte 4 alebo viac stolíc za deň oproti vášmu normálnemu počtu alebo ak máte ešte hnačku v noci.
· Vracanie: ak vraciate viac ako raz za 24 hodín.
· Nevoľnosť: ak stratíte chuť do jedla, pričom váš denný príjem stravy je oveľa nižší ako zvyčajne.
· Stomatitída: ak máte bolesti, sčervenanie, opuch alebo vriedky v ústnej dutine.
· Kožná reakcia na nohách a rukách: ak máte bolesti, opuch alebo začervenanie dlaní alebo nôh'
· Horúčka alebo infekcia: ak máte horúčku 38ºC alebo vyššiu, alebo iné príznaky infekcie.
· Bolesť v hrudníku: ak sa u vás vyskytne bolesť v strede hrudníka, zvlášť pri námahe.

Ak sa tieto vedľajšie účinky včas rozpoznajú, zvyčajne sa zmiernia v priebehu 2 - 3 dní od prerušenia liečby. Ak však budú naďalej pretrvávať, musíte okamžite vyhľadať svojho lekára. Váš lekár vám môže dať pokyny na začatie liečby s nižšou dávkou lieku.

Medzi menej časté a zvyčajne miernejšie nežiaduce účinky, ktoré postihnú 1 až 10 ľudí zo 100 patrí zníženie počtu bielych alebo červených krviniek, kožné vyrážky, mierne vypadávanie vlasov, únava, horúčka, slabosť, ospalosť, bolesť hlavy, necitlivosť alebo pocit mravčenia, zmeny chuti, závraty, nespavosť, opuch dolných končatín, zápcha, dehydratácia, opar na perách, zápal nosa a hrdla, infekcia hrudníka, depresia, problémy s očami, zápal žíl (tromboflebitída), dýchavičnosť, krvácanie z nosa, kašeľ, nádcha, krvácanie z čreva, pálenie záhy, vetry, sucho v ústach, zmena sfarbenia kože, poruchy nechtov, bolesť kĺbov, hrudníka alebo chrbta, zníženie telesnej hmotnosti.

Ak ste znepokojený uvedenými alebo inými neočakávanými účinkami, porozprávajte sa so svojím lekárom. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Capecitabine Farmia

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďaľie informácie

Čo Capecitabine Farmia obsahuje

- Liečivo je kapecitabín. Každá tableta obsahuje150 mg kapecitabínu.
- Liečivo je kapecitabín. Každá tableta obsahuje 500 mg kapecitabínu.
- Ďalšie zložky sú:
- Jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, bezvodá koloidná silica, magnéziumstearát.
- Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastenec, makrogol, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Capecitabine Farmia a obsah balenia

Capecitabine Farmia 150 mg filmom obalené tablety:
Svetlooranžové, filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením „150“ na jednej strane a s rozmermi približne 11,4 mm x 5,9 mm.

Balenie Capecitabine Farmia 150 mg filmom obalené tablety obsahuje 60 tabliet (6 blistrov po 10 tabliet).

Capecitabine Farmia 500 mg filmom obalené tablety:
Oranžové, filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením „500“ na jednej strane a s rozmermi približne 17,1 mm x 8,1 mm.

Balenie Capecitabine Farmia 500 mg filmom obalené tablety obsahuje 120 tabliet (12 blistrov po 10 tabliet).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Farmia, s.r.o.
Hlavná 49/165,
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Výrobca
Remedica LTD
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate,
3056 Limassol,
Cyprus

Tento liek je registrovaný v členských krajinách EHP pod nasledujúcimi názvami:

Slovenská republika: Capecitabine Farmia 150mg, 500mg
Švédsko: Capecitabine Farmia 150mg, 500mg Filmdragerade tabletter


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2013.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.