BUCCOLAM 5 MG ORÁLNY ROZTOK sol ora 2x1 ml/5 mg (striek.orálna napln.PP)

SPC
Liekové a iné interakcie Liek sa podává pred spaním Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nepodávať novorodencovi do 3 mes Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Vývoj cien
BUCCOLAM 522 cena
Kód 1098E
Registračné číslo EU/1/11/709/006
Dátum registrácie 5.9.2011
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Laboratorios Lesvi, S.L., Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypnotiká, sedatíva (57)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05C Hypnotiká  a sedatíva
N05CD Deriváty benzodiazepínu
N05CD08 Midazolam

Nežiaduce účinky

Midazolam je metabolizovaný enzýmom CYP3A4. Inhibítory a induktory CYP3A4 majú potenciál zvyšovať a znižovať plazmatické koncentrácie a následne účinky midazolamu, z toho dôvodu sa vyžaduje úprava dávky. Farmakokinetické interakcie s inhibítormi alebo induktormi CYP3A4 sú výraznejšie pri perorálnom midazolame v porovnaní s orálnym alebo parenterálnym, pretože enzýmy CYP3A4 sú prítomné aj v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Po orálnom použití bude ovplyvnený len systémový klírens. Po jednorazovej dávke orálneho midazolamu bude vplyv na maximálny klinický účinok malý z dôvodu inhibície CYP3A4, pričom účinok môže trvať dlhšie. Počas používania midazolamu s inhibítorom CYP3A4, dokonca aj po jednorazovej dávke, sa preto odporúča starostlivé sledovanie klinických účinkov a vitálnych znakov.

Anestetiká a narkotické analgetiká

Fentanyl môže znižovať klírens midazolamu.

Antiepileptiká

Súbežné podávanie s midazolamom môže spôsobiť zosilnenie sedácie alebo respiračnej alebo kardiovaskulárnej depresie. Midazolam môže interagovať s inými liekmi metabolizovanými pečeňou, napr. fenytoín, ktorý spôsobuje potenciáciu.

Blokátory vápnikového kanála

Preukázalo sa, že diltiazem a verapamil znižuje klírens midazolamu a iných benzodiazepínov a môžu zosilňovať ich pôsobenie.

Lieky liečiace vredy

Preukázalo sa, že cimetidín, ranitidín a omeprazol znižujú klírens midazolamu a iných benzodiazepínov a môžu zosilniť ich pôsobenie.

Xantíny

Metabolizmus midazolamu a iných benzodiazepínov sa zrýchľuje pôsobením xantínov.

Dopaminergné lieky

Midazolam môže spôsobiť inhibíciu levodopy.

Svalové relaxanciá

Napr. baklofén. Midazolam môže spôsobiť zosilnenie účinku svalových relaxancií so zvýšením tlmivých účinkov na CNS.

Nabilon

Súbežné podávanie s midazolamom môže vyvolať zvýšenie sedácie alebo respiračnej a kardiovaskulárnej depresie.

Lieky, ktoré inhibujú CYP3A4

Liekové interakcie po orálnom podaní midazolamu sú pravdepodobne podobné ako tie, ktoré sa pozorovali skôr po intravenóznom podaní midazolamu ako po perorálnom podaní.

Jedlo

Grapefruitová šťava znižuje klírens midazolamu a zosilňuje jeho pôsobenie.

Azolové antimykotiká

Ketokonazol zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 5-násobne, zatiaľ čo terminálny polčas sa zvýšil približne 3-násobne.

Vorikonazol zvýšil expozíciu intravenózneho midazolamu 3-násobne, pričom jeho eliminačný polčas sa zvýšil približne 3-násobne.

Flukonazol a itrakonazol zvyšujú plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 2 až 3-násobne so zvýšením terminálneho polčasu 2,4-násobne pre itrakonazol a 1,5-násobne pre flukonazol.

Posakonazol zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne 2-násobne.

Makrolidové antibiotiká

Erytromycín mal za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií intravenózneho midazolamu približne 1,6 až 2-násobne spolu so zvýšením terminálneho polčasu midazolamu 1,5 až 1,8-násobne.

Klaritromycín zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu až 2,5-násobne spolu so zvýšením terminálneho polčasu 1,5 až 2-násobne.

Inhibítory HIV proteáz

Súbežné podávanie s inhibítormi proteáz (napr. sachinavir a iné inhibítory HIV proteázy) môže spôsobiť veľké zvýšenie koncentrácie midazolamu. Po súbežnom podaní s lopinavirom posilneným ritonavirom sa plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu zvýšili 5,4-násobne spolu
s podobným zvýšením terminálneho polčasu.

Blokátory vápnikového kanála

Jednorazová dávka diltiazemu zvýšila plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne o 25 % a terminálny polčas sa predlžil o 43 %.

Rozličné lieky

Preukázalo sa, že atorvastatín zvýšil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu 1,4-násobne v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Lieky, ktoré indukujú CYP3A4

Rifampicín

7 dní 600 mg jedenkrát denne znížil plazmatické koncentrácie intravenózneho midazolamu približne o 60 %. Terminálny polčas sa znížil približne o 50-60 %.

Bylinky

Ľubovník bodkovaný znižuje plazmatické koncentrácie midazolamu približne o 20-40 % spolu so znížením terminálneho polčasu približne o 15-17 %. V závislosti od špecifického extraktu ľubovníka bodkovaného sa môže účinok indukujúci CYP3A4 líšiť.

Farmakodynamické liekové interakcie (drug-drug interactions – DDI)

Súbežné podávanie midazolamu s inými sedatívnymi/hypnotickými liekmi a liekmi s tlmivým účinkom na CNS, vrátane alkoholu, má pravdepodobne za následok zvýšenie sedácie a respiračnej depresie.

Príklady zahŕňajú opiátové deriváty (používané ako analgetiká, antitusiká alebo substitučné terapie), antipsychotiká, iné benzodiazepíny používané ako anxiolytiká alebo hypnotiká, barbituráty, propofol, ketamín, etomidát; sedatívne antidepresíva, nie súčasné H1-antihistaminiká a centrálne pôsobiace antihypertenzíva.

Alkohol (vrátane liekov obsahujúcich alkohol) môže výrazne zosilniť sedatívny účinok midazolamu. Požitiu alkoholu sa treba striktne vyhýbať v prípade podávania midazolamu (pozri časť 4.4).
Midazolam znižuje minimálnu alveolárnu koncentráciu (MAC) inhalačných anestetík. Účinok inhibítorov CYP3A4 môže byť väčší u dojčiat, pretože časť orálnej dávky bude pravdepodobne prehltnutá a absorbovaná v gastrointestinálnom trakte.

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.