BRONCHOSTOP SIRUP sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá)

é nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Bronchostop a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchostop
3. Ako užívať Bronchostop
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bronchostop
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bronchostop a na čo sa používa

Bronchostop je tradičný rastlinný liek používaný na zmiernenie podráždenia hrtanu a súvisiaceho suchého kašľa a na podporu vykašliavania viskózneho hlienu pri kašli spojenom s nachladnutím.

Tento produkt je tradičný rastlinný liek určený na použitie pri stanovenej indikácii, a to výhradne na dlhodobé užívanie.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchostop

Neužívajte Bronchostop
Ak ste alergický/á na liečivá alebo iné rastliny z čeľade Lamiaceae, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať Bronchostop, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte horúčku, dýchavičnosť alebo hnisavý výtok, musíte sa poradiť s lekárom.

Deti
Užívanie u detí vo veku do 2 rokov sa neodporúča kvôli nedostatku údajov a je potrebné poradiť sa s lekárom.

Iné lieky a Bronchostop
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Vzhľadom na nedostatok údajov sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
 
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Fertilita
Údaje o vplyve na plodnosť u človeka nie sú k dispozícii.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 Štúdie hodnotiace účinky lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neboli uskutočnené.

Bronchostop obsahuje metyl-4-hydroxybenzoát a propyl-4-hydroxybenzoát ako konzervačné látky. Môžu spôsobiť alergické reakcie, ktoré sa môžu objaviť tiež ako oneskorené reakcie (pozri časť „Neužívajte prípravok Bronchostop“).

Bronchostop obsahuje xylitol (4,61 g xylitolu/15 ml), ktorý môže mať preháňajúci účinok. Kalorická hodnota xylitolu je 2,4 kcal/g.


3. Ako užívať Bronchostop

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, alebo podľa pokynov lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je
Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:
15 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6-krát denne; maximálna denná dávka 90 ml)
Deti od 4 do 12 rokov:
7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6-krát denne; maximálna denná dávka 45 ml)

Deti od 2 do 4 rokov:
Po porade s lekárom možno podávať 7,5 ml každé 3 až 4 hodiny (4 až 6-krát denne; maximálna denná dávka 45 ml).

Deti do dvoch rokov:
Použitie u detí vo veku do 2 rokov sa neodporúča kvôli nedostatku údajov a je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob podávania:
Na perorálne podávanie (ústami).
Bronchostopužívajte neriedený. Vyššie uvedenú dávku odmerajte pomocou priloženej odmerky so stupnicou od 2,5 ml do 20 ml.
V prípade potreby môžete Bronchostop rozriediť vo vode alebo v teplom čaji.

Dĺžka liečby:
Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa poradiť s lekárom.

Ak užijete viac Bronchostopu, ako máte
Ak ste užili omnoho vyššiu dávku tohto lieku, ako ste mali, môžu sa u vás prejaviť omnoho intenzívnejšie príznaky známych nežiaducich účinkov. Je potrebné oznámiť to svojmu lekárovi, ktorý určí opatrenia.

Ak zabudnete užiť Bronchostop
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V súvislosti s liekmi obsahujúcimi tymián boli pozorované reakcie precitlivenosti a poruchy tráviaceho traktu. Ich frekvencia nie je známa.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V.'
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bronchostop

Neotvorený liek nevyžaduje žiadne špeciálne teplotné podmienky uchovávania.
Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po použití fľaštičku dobre uzatvorte. Po otvorení fľaštičky spotrebujte obsah do 4 týždňov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bronchostop obsahuje
Liečivo je:

1 ml prípravku obsahuje:
7,8 mg výťažku (ako suchý extrakt) z vňate bylín Thymus vulgaris L. a Thymus zygis L. (Thymi herba) (7-13:1). Extrakčné rozpúšťadlo: voda.
55,3 mg výťažku (ako kvapalný extrakt) z koreňa rastliny Althaea officinalis L. (Althaeae radix) (1:12-14). Extrakčné rozpúšťadlo: voda.

Pomocnými látkami sú:
xylitol
metyl-4-hydroxybenzoát
propyl-4-hydroxybenzoát
koncentrát malinovej šťavy
malinová príchuť (obsahuje propylénglykol (E1520))
xantánová guma
monohydrát kyseliny citrónovej (E 330)
maltodextrín
akácia (gummi arabicum)
čistená voda

Ako vyzerá Bronchostop a obsah balenia

Bronchostop je hnedočervená viskózna tekutina s vôňou a chuťou tymiánu a malín. Plní sa do fľaštičiek z hnedého skla s poistným krúžkom, s objemom 120 ml a 200 ml.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Priložená odmerka so stupnicou od 2,5 ml do 20 ml uľahčuje presné odmeranie odporúčaného množstva.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Viedeň
Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rakúsko: BRONCHOSTOP Thymian Eibisch Hustensaft zuckerfrei
Česká republika: Bronchostop sirup
Malta: Bronchostop syrup
Rumunsko: Bronchostop sirop
Slovenská republika: Bronchostop sirup

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 09/2018.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.