BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 40x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
rvanie liečby
Liečba má byť čo najkratšia. Stav pacienta a nutnosť pokračovania v liečbe majú byť periodicky prehodnocovaná, najmä ak je pacient bez príznakov. Celková doba liečby nemá vo všeobecnosti presiahnuť 8 – 12 týždňov, vrátane fázy znižovania dávky.

Starší a/alebo oslabení pacienti
Starší pacienti majú užívať nižšie dávky z dôvodu individuálnych rozdielov v citlivosti a farmakokinetike. Nemá sa presiahnuť polovica bežne odporúčaných dávok (pozri časť 5.2).

Pacienti s poškodením pečene alebo obličiek
Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek vyžadujú nižšie dávky z dôvodu individuálnych rozdielov v citlivosti a farmakokinetike.
U starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek je doporučené pravidelné prehodnocovanie liečby a čo najskoršie ukončenie terapie.

Pediatrická populácia
Bromazepam Xantis sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť lieku Bromazepam Xantis u detí dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené.

Spôsob podávania
Perorálne použitie.
Bromazepam Xantis sa užíva s dostatočným množstvom vody pred alebo počas jedla.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
Bromazepam sa nesmie podávať pacientom so známou precitlivenosťou na benzodiazepíny, ťažkou respiračnou nedostatočnosťou, ťažkou poruchou funkcie pečene (benzodiazepíny nie sú indikované na liečbu pacientov s ťažkou pečeňovou insuficienciou, pretože môžu u týchto pacientov spôsobiť encefalopatiu), myasténiou gravis alebo so syndrómom spánkového apnoe.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Amnézia
Benzodiazepíny môžu vyvolať anterográdnu amnéziu. Tento stav sa vyskytuje najčastejšie niekoľko hodín po užití lieku, preto, aby sa toto riziko znížilo, pacientom sa má zaistiť možnosť niekoľko hodín neprerušovaného spánku. Amnestické účinky môžu byť sprevádzané nevhodným správaním (pozri časť 4.8).

Psychické a paradoxné reakcie
Benzodiazepíny môžu spôsobiť reakcie, ako sú nepokoj, agitácia, podráždenosť, agresivita, bludy, zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné nežiaduce účinky na správanie. Ak sa tieto reakcie vyskytnú, liečba sa má ukončiť. Tieto reakcie sa častejšie vyskytujú u detí a starších pacientov.

Doba trvania liečby
Doba trvania liečby má byť čo najkratšia (pozri časť 4.2 Dávkovanie) a nemá prekročiť 8 až 12 týždňov, vrátane doby potrebnej na postupné znižovanie dávky. Dĺžka liečby nemá prekročiť tento časový interval bez predchádzajúceho prehodnotenia stavu pacienta.
Môže byť užitočné na začiatku liečby informovať pacienta, že trvanie liečby bude obmedzené a presne mu vysvetliť, ako sa bude dávka postupne znižovať. Dôležité je tiež pacienta poučiť, že pri ukončovaní liečby sa môže vyskytnúť reaktívny fenomén, aby sa minimalizovali obavy spojené s týmito príznakmi, ak sa vyskytnú pri vysadzovaní lieku.
Pokiaľ sa používajú dlhodobo účinkujúce benzodiazepíny je dôležité pred zmenou na krátkodobo účinkujúce benzodiazepíny upozorniť na možný vznik abstinenčných príznakov.

Súbežné užívanie alkoholu / liekov tlmiacich CNS
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu bromazepamu s alkoholom a/alebo liekmi tlmiacimi CNS. Takéto súbežné užívanie môže potenciálne zvýšiť klinické účinky bromazepamu vrátane ťažkej sedácie, klinicky významnej respiračnej a/alebo kardiovaskulárnej depresie (pozri časť 4.5).
Pacienti majú byť systematicky kontrolovaní na začiatku liečby, aby sa minimalizovala dávka a/alebo frekvencia podávania, a aby sa zabránilo predávkovaniu v dôsledku akumulácie.

Riziko spojené s užívaním opioidov
Súbežné užívanie lieku Bromazepam Xantis a opioidov môže viesť k sedácii, respiračnej depresii, kóme a smrti. Vzhľadom na tieto riziká, súbežné predpisovanie sedatívnych liekov ako sú benzodiazepíny alebo príbuzné lieky, ako napríklad bromazepam, s opioidmi, má byť výhradne pre pacientov bez alternatívnej možnosti liečby. Ak sa predpíše Bromazepam Xantis súbežne s opioidmi, má sa použiť najnižšia účinná dávka a trvanie liečby má byť čo najkratšie (pozri tiež všeobecne odporúčané dávkovanie v časti 4.2).
Pacienti majú byť starostlivo sledovaní, pokiaľ ide o prejavy a príznaky respiračnej depresie a sedácie. V tejto súvislosti sa dôrazne odporúča informovať pacientov a ich opatrovateľov (kde je to relevantné) o týchto príznakoch (pozri časť 4.5).

Tolerancia
Čiastočná strata účinnosti benzodiazepínov sa môže vyvinúť po opakovanom použití počas niekoľkých týždňov.

Osobitné skupiny pacientov
Benzodiazepíny nesmú byť podávané deťom bez starostlivého zhodnotenia opodstatnenosti liečby. Trvanie liečby sa musí obmedziť na minimum.
Starším pacientom sa má podávať nižšia dávka (pozri časť 4.2 Dávkovanie).
Nižšie dávky sa tiež odporúčajú u pacientov s chronickou respiračnou insuficienciou kvôli súvisiacemu riziku respiračnej depresie.
Benzodiazepíny nie sú určené na liečbu pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, pretože môžu prispieť k rozvoju encefalopatie.
Benzodiazepíny sa neodporúčajú ako prvá línia liečby psychotických porúch.
Benzodiazepíny sa nemajú používať samotné na liečbu depresie alebo úzkosti spojenej s depresiou (môžu zvýšiť riziko samovraždy u týchto pacientov). Preto je potrebná opatrnosť pri použití bromazepamu a rozsah preskripcie má byť obmedzený u pacientov s prejavmi a symptómami depresívnej poruchy alebo samovražednými sklonmi.
Benzodiazepíny sa majú používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alkoholizmu alebo užívania drog (pozri časť 4.5).

Závislosť
Liečba benzodiazepínmi môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej závislosti. Riziko závislosti sa zvyšuje s dávkou a dobou trvania liečby a je vyššie u pacientov s anamnézou užívania drog a/alebo alkoholizmu.
Keď sa vyvinie fyzická závislosť, náhle ukončenie liečby môže byť sprevádzané abstinenčnými príznakmi, ako sú bolesť hlavy, hnačka, bolesti svalov, akútna úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu objaviť nasledujúce príznaky: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, necitlivosť a brnenie končatín, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.

Opätovné objavenie nespavosti (rebound insomnia) a úzkosť
Po vysadení liečby sa môže vyskytnúť prechodný syndróm, kedy sa symptómy, ktoré viedli k liečbe benzodiazepínom, znova vyskytujú vo väčšej miere. Môžu byť sprevádzané ďalšími reakciami, ako sú zmeny nálady, úzkosť alebo poruchy spánku a nepokoj. Keďže riziko z vysadenia liečby/rebound fenoménu je väčšie po náhlom ukončení liečby, odporúča sa postupné znižovanie dávkovania.

Bromazepam Xantis obsahuje laktózu
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie
Benzodiazepíny majú aditívny efekt pri súbežnom podávaní spolu s alkoholom alebo s inými látkami tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu. Súbežné užívanie s alkoholom sa neodporúča.
Bromazepam sa má používať s opatrnosťou v kombinácii s inými látkami tlmiacimi centrálnu nervovú sústavu. Zosilnenie centrálneho tlmivého účinku sa môže objaviť v prípade súbežného podávania antipsychotík (neuroleptík), anxiolytík/sedatív, niektorých antidepresív, opioidov, antikonvulzív, sedatívnych H1-antihistaminík.
Zvláštna opatrnosť sa má venovať pri použití liekov tlmiacich respiračné funkcie, ako sú opioidy (analgetiká, antitusiká, substitučná liečba), najmä u starších ľudí.

Opioidy
Súbežné užívanie sedatívnych liekov, ako sú benzodiazepíny alebo príbuzné lieky, ako je bromazepam s opioidmi, zvyšuje riziko sedácie, respiračnej depresie, kómy a smrti v dôsledku aditívneho účinku na útlm CNS. Dávkovanie a trvanie súbežného užívania majú byť obmedzené (pozri časť 4.4).

Farmakokinetické interakcie
Farmakokinetické interakcie sa môžu prejaviť pri podávaní bromazepamu spolu s liekmi, ktoré inhibujú pečeňový enzým CYP3A4, zvýšením plazmatickej hladiny bromazepamu.
Pri súbežnom podávaní bromazepamu so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. azolové antimykotiká, inhibítory proteázy alebo niektoré makrolidy) je potrebná opatrnosť a má sa zvážiť podstatné zníženie dávky. V prípade narkotických analgetík sa môže vyskytnúť tiež silnejší pocit eufórie, čo vedie k zvýšeniu psychickej závislosti.
Súbežné podávanie cimetidínu, známeho inhibítora mnohých izozýmov enzýmového systému cytochrómu P450 (konkrétne CYP3A3/4, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C18, CYP2D6), môže predĺžiť eliminačný polčas bromazepamu prostredníctvom podstatne zníženého klírensu približne o 50%.
Súbežné podávanie propranololu predlžuje eliminačný polčas bromazepamu približne o 20% a vedie k nevýznamnému zvýšeniu klírensu bromazepamu.
Výsledkom kombinovaného podávania s fluvoxamínom, inhibítorom CYP1A2, je signifikantne zvýšená expozícia bromazepamu (2,4-násobne zvýšenie AUC) a eliminačný polčas (1,9-násobne zvýšenie). Bromazepam pri terapeutických dávkach neindukuje oxidačné pečeňové enzýmy.

Pediatrická populácia
Interakčné štúdie boli vykonané iba u dospelých.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Aj keď nie sú k dispozícii žiadne špecifické klinické údaje pre bromazepam, veľké množstvo údajov založených na kohortných štúdiách ukazuje, že expozícia benzodiazepínom v prvom trimestri nie je spojená so zvýšeným rizikom závažnej malformácie. Avšak niektoré včasné porovnávacie epidemiologické štúdie zistili zvýšené riziko rázštepu ústnej dutiny. Tieto údaje naznačujú, že riziko narodenia dieťaťa s ráštepom ústnej dutiny po expozícii benzodiazepínom u matky je menšie ako 2/1000 v porovnaní s bežnou populáciu, kde očakávaná miera tohto defektu je približne 1/1000.
Terapia benzodiazepínmi vo vysokých dávkach počas druhého a/alebo tretieho trimestra tehotenstva odhalila pokles aktívnych pohybov plodu a variabilitu v srdcovom rytme plodu.
Pokiaľ je z medicínskych dôvodov liečba potrebná počas poslednej fázy tehotenstva, dokonca aj pri nízkych dávkach, môže byť pozorovaný „floppy infant“ syndróm ako axiálna hypotónia, sacie problémy vedúce k slabému priberaniu na hmotnosti. Tieto prejavy sú reverzibilné, ale v závislosti od polčasu vylučovania lieku, môžu trvať od 1 do 3 týždňov. Pri vysokých dávkach sa môže u novorodenca objaviť respiračná depresia alebo apnoe a hypotermia. Navyše môžu byť niekoľko dní po pôrode u novorodenca pozorované abstinenčné príznaky s hyperexcitabilitou, agitáciou a trasom, aj keď nie je pozorovaný „floppy infant“ syndróm.
Ak vezmeme do úvahy tieto údaje, použitie bromazepamu počas tehotenstva sa môže zvážiť, pokiaľ budú prísne dodržané terapeutické indikácie a dávkovanie.
Ak je liek predpísaný žene vo fertilnom veku, mala by byť upozornená, aby sa informovala u svojho lekára ohľadom ukončenia liečby, pokiaľ má v úmysle otehotnieť alebo má podozrenie, že je tehotná.
Pokiaľ je liečba bromazepamom nutná počas poslednej fázy tehotenstva, treba sa vyhnúť vysokým dávkam a u novorodenca sa majú monitorovať abstinenčné príznaky a/alebo „floppy infant“ syndróm.

Dojčenie
Keďže sa bromazepam vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa počas liečby neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Sedácia, amnézia, zhoršená koncentrácia a zhoršená svalová funkcia môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak dĺžka spánku nie je dostatočná, zníženie pozornosti je pravdepodobnejšie (pozri časť 4.5). Tento účinok je silnejší, ak pacient užil alkohol.

4.8 Nežiaduce účinky

Bromazepam Xantis je dobre tolerovaný v terapeutických dávkach.
Nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené počas liečby bromazepamom, sú zatriedené do nasledovných skupín podľa frekvencie výskytu:
- veľmi časté (≥ 1/10),
- časté (≥ 1/100 až < 1/10),
- menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),
- zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),
- veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
- neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Frekvencia
Nežiaduce účinky
Poruchy imunitného systému
neznáme
Hypersenzitivita, anafylaktický šok, angioedém
Psychické poruchy
neznáme
Stav zmätenosti*, emocionálna porucha*, poruchy libida, lieková závislosť**, zneužívanie liekov**, abstinenčný syndróm**
Depresia
Paradoxné reakcie ako sú nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, zlosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie**
Anterográdna amnézia**, porucha pamäti
Poruchy nervového systému
neznáme
Ospalosť*, bolesť hlavy*, závraty*, znížená pozornosť*, ataxia*
Poruchy oka
neznáme
Dvojité videnie (diplopia)*
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
neznáme
Srdcové zlyhanie vrátane zastavenia srdca
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
neznáme
Respiračná depresia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
neznáme
Nevoľnosť*, vracanie*, zápcha
Poruchy kože a podkožného tkaniva
neznáme
Vyrážka, svrbenie, žihľavka
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
neznáme
Svalová slabosť*
Poruchy obličiek a močových ciest
neznáme
Retencia moču
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
neznáme
Únava*
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
neznáme
Pády, zlomeniny***'

*
Tieto javy sa vyskytujú predovšetkým na začiatku liečby a zvyčajne vymiznú pri opakovanom podávaní.
**
pozri časť 4.4 „Upozornenia a opatrenia“.
***
Riziko pádov a zlomenín je zvýšené u tých, ktorí súbežne užívajú sedatíva (vrátane alkoholických nápojov) a u starších osôb.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Benzodiazepíny často spôsobujú ospalosť, ataxiu, dysartriu a nystagmus. Ak sa tento liek podáva samotný, predávkovanie bromazepamom je zriedkavo život ohrozujúce, môže však spôsobiť nezreteľnú reč, areflexiu, apnoe, hypotenziu, kardiorespiračnú depresiu a kómu. Ak sa vyskytne kóma, zvyčajne trvá niekoľko hodín, ale môže byť dlhšia a cyklická, najmä u starších pacientov. Účinky respiračnej depresie sú závažnejšie u pacientov s respiračným ochorením. Benzodiazepíny zvyšujú účinky iných látok tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane alkoholu.

Liečba
Podľa klinického stavu pacienta sa majú sledovať životné funkcie a vykonať podporné opatrenia. Najmä u niektorých pacientov môže byť potrebná symptomatická liečba kardiorespiračných účinkov alebo účinkov na centrálny nervový systém.
Je potrebné zabrániť ďalšej absorpcii za použitia vhodnej metódy počas prvých 1 – 2 hodín po užití, napr. podaním aktívneho uhlia. Ak sa použije aktívne uhlie, je dôležité, aby u ospalých pacientov ostali dýchacie cesty otvorené. V prípade zmiešanej intoxikácie sa môže zvážiť výplach žalúdka, avšak nie ako rutinné opatrenie.
Ak je depresia CNS závažná, má sa zvážiť použitie flumazenilu, benzodiazepínového antagonistu. Ten sa má podávať len pod prísnym dohľadom. Má krátky biologický polčas (približne jednu hodinu), preto sa majú pacienti, ktorým sa podal, sledovať aj po vymiznutí jeho účinku. Flumazenil sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou v kombinácii s liekmi, ktoré znižujú záchvatový prah (napr. tricyklické antidepresíva). Pre ďalšie informácie o správnom používaní flumazenilu, pozri súhrn charakteristických vlastností pre tento liek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Anxiolytiká, deriváty benzodiazepínu, ATC kód: N05BA08

Bromazepam, tak ako iné benzodiazepíny, má vysokú afinitu k špecifickým benzodiazepínovým receptorom v rôznych oblastiach mozgu. Napomáha inhibičnému účinku neurotransmitera kyseliny gamma-aminomaslovej (GABA), ktorá sprostredkuje pre- a post-synaptickú inhibíciu v centrálnom nervovom systéme (CNS).
Typický farmakologický účinok benzodiazepínov je anxiolytický, hypnotický, svalovo-relaxačný a antikonvulzívny. Vo všeobecnosti benzodiazepíny účinkujú depresívne na CNS, vyvolávajúc všetky úrovne depresie CNS od miernej sedácie po hypnózu a až kómu, v závislosti od dávky. V nižších dávkach bromazepam selektívne zmierňuje napätie a úzkosť. Vo vysokých dávkach sa prejavia sedatívne a svalovo-relaxačné vlastnosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní bromazepamu sa maximálna koncentrácia v plazme dosahuje do 1 alebo 2 hodín. Biologická dostupnosť je 84 %.
Pri viacnásobnom podávaní bromazepamu zostáva miera absorpcie konštantná. V ustálenom stave sú pozorované predvídateľné koncentrácie a potvrdzujú lineárnu kinetiku liečiva. Rovnovážne plazmatické koncentrácie sú dosiahnuté približne za 5 – 9 dní. Ak sa podáva trikrát denne, v rovnovážnom stave sú pozorované 3 - 4-krát vyššie koncentrácie, ako po jednej dávke.

Distribúcia
Po absorpcii sa bromazepam v tele rýchlo distribuuje. V priemere sa 70% bromazepamu viaže na plazmatické proteíny. Po opakovaných dávkach je akumulácia minimálna.

Biotransformácia
Bromazepam sa metabolizuje v pečeni. Z kvantitatívneho hľadiska sú dominantné dva metabolity:
3-hydroxy-bromazepam (menej potentný ako bromazepam) a 2-(2-amino-5-brom-3-hydroxybenzoyl)
pyridín (inaktívny). Vylučujú sa močom, prevažne v konjugovanej forme.

Eliminácia
Priemerný biologický polčas je 12 hodín (rozmedzie od 8 do 20 hodín), ale môže byť dlhší u starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek. Po prerušení liečby dochádza k rýchlej eliminácii.

Farmakokinetika v špeciálnych populáciách
Starší ľudia môžu dosahovať významne vyššie maximálne koncentrácie, menší distribučný objem, zvýšenú voľnú frakciu liečiva v plazme, nižší klírens a teda aj predĺžený eliminačný polčas. To naznačuje, že ustálené koncentrácie bromazepamu pri akomkoľvek dávkovaní budú v priemere takmer dvakrát vyššie u starších jedincov v porovnaní s mladšími jedincami (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Orálna LD50 je 2000-3000 mg/kg u myší a 1900-3050 mg/kg u potkanov. Letálna (LD50) dávka aplikovaná intraperitoneálne u myší bola 200 mg/kg. Pri letálnych dávkach mal bromazepam u myší kardiotoxický účinok. V dávkach do 40 mg/kg sa u potkanov neprejavil žiadny účinok na fertilitu a v tých istých dávkach ani teratogénny účinok u potkanov a králikov. Zvýšenie úmrtnosti plodov sa vyskytlo u králikov pri dávkach 10 a 40 mg/kg. V Amesovej skúške bromazepam vykazuje mutagénny účinok a bol schopný vyvolať aberáciu v štruktúre chromozónov vo vysoko toxických koncentráciách v bunkách čínskych škrečkov. Neuskutočnili sa dlhodobé štúdie na vylúčenie karcinogénneho účinku bromazepamu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy
monohydrát laktózy (sušený rozprašovaním)
kukuričný škrob
povidón K25
stearan horečnatý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (transparentná PVC/PVdC/Al fólia), papierová škatuľka.
Veľkost balenia: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100 tabliet
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými
požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

XANTIS PHARMA LIMITED
Lemesou 5, EUROSURE TOWER,
1st floor, Flat/Office 101
2112 Nicosia
Cyprus

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Bromazepam Xantis 1,5 mg: 70/0396/19-S
Bromazepam Xantis 3 mg: 70/0397/19-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12/2019

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 10x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 20x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 28x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 30x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 2,22
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 50x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 56x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 60x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 70x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 80x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 84x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 90x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 98x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 1,5 MG tbl 100x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 10x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 20x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 28x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 2,60
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 40x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 56x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 60x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 70x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 80x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 84x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 90x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 98x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
BROMAZEPAM MEDREG 3 MG tbl 100x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.