BIMICAN 0,3 MG/ML int opo 3x3 ml (fľ.PE)

/>5. Ako uchovávať Bimatoprost Polpharma
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Bimatoprost Polpharma a na čo sa používa

Bimatoprost Polpharma je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.

Očné kvapky Bimatoprost Polpharma sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.

Vaše oko obsahuje priehľadnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je neustále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bimatoprost Polpharma

Nepoužívajte Bimatoprost Polpharma:
  • ak ste alergický na bimatoprost alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Bimatoprost Polpharma.

Povedzte vášmu lekárovi, ak:
· máte problémy s dýchaním,
· máte problémy s pečeňou alebo obličkami,
· ste v minulosti podstúpili operáciu katarakty (sivý zákal),
· máte suché oči,
· máte alebo ste mali problémy s rohovkou (priehľadná predná časť oka),
· používate kontaktné šošovky (pozri časť „Bimatoprost Polpharma obsahuje“),
· máte alebo ste mali nízky krvný tlak alebo nízku srdcovú frekvenciu,
· prekonali ste vírusovú infekciu alebo zápal oka.

Bimatoprost Polpharma môže spôsobiť stmavnutie rias, ich rast, a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Vaša dúhovka môže tiež časom stmavnúť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmena môže byť výraznejšia, pokiaľ je liečené iba jedno oko.

Deti a dospievajúci
Bimatoprost Polpharma nebol skúšaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov, preto osoby mladšie ako 18 rokov nemajú používať Bimatoprost Polpharma.

Iné lieky a Bimatoprost Polpharma
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Bimatoprost Polpharma môže prechádzať do materského mlieka, takže ak používate tento liek, nemáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Chvíľku po použití Bimatoprostu Polpharma môže byť váš zrak rozmazaný. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým sa váš zrak nevyjasní.

Bimatoprost Polpharma obsahuje benzalkóniumchlorid
Nepoužívajte očné kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití očných kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky. Konzervačná látka benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkých kontaktných šošoviek.


3. Ako používať Bimatoprost Polpharma

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Bimatoprost Polpharma sa má používať iba na aplikáciu do očí. Odporúčaný postup je kvapnutie jednej kvapky bimatoprostu každý deň večer do oka, ktoré je potrebné liečiť.

Ak používate Bimatoprost Polpharma s inými očnými kvapkami, medzi kvapnutím Bimatoprostu Polpharma a ďalšieho lieku dodržte odstup najmenej 5 minút.

Nepoužívajte liek viac ako raz denne, lebo to môže viesť k zníženiu účinnosti liečby.

Návod na použitie:
1. Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.

2. Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malý vačok.

3. Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.

4. Uvoľnite spodné viečko a zavrite na 30 sekúnd oči.

Utrite si akékoľvek nadbytočné množstvo, ktoré vám steká po líci.

Ak kvapka vaše oko minula, opakujte postup znovu.

Aby ste zabránili infekcii, nemal by sa hrot fľaše pri kvapkaní dotknúť oka alebo niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu uzáverom so závitom/viečkom.

Ak použijete viac Bimatoprostu Polpharma, ako máte
Ak ste použili viac Bimatoprostu Polpharma ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť Bimatoprost Polpharma
Ak zabudnete použiť Bimatoprost Polpharma, aplikujte jednu kvapku ihneď ako si na to spomeniete a potom sa vráťte k pravidelnému režimu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Bimatoprost Polpharma
Aby Bimatoprost Polpharma účinkoval správne, musí sa používať každý deň. Ak prestanete používať Bimatoprost Polpharma, môže dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku, preto sa pred ukončením liečby poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky  (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10 )
Účinky na oko
· predĺženie rias (až 45% ľudí)
· ľahké sčervenanie (až 44% ľudí)
· svrbenie (až 14% ľudí)

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 osobu z 10)
Účinky na oko
· alergická reakcia v oku
· unavené oči
· citlivosť na svetlo
· tmavšie zafarbenie kože v okolí oka
· tmavšie riasy
· bolesť
· pocit cudzieho telesa v oku
· zalepené oči
· tmavšia farba dúhovky
· problémy vidieť ostro
· podráždenie
· pálenie
· zapálené, červené a svrbiace viečka
· slzenie
· pocit sucha
· zhoršenie videnia
· rozmazané videnie
· opuch priehľadnej vrstvy pokrývajúcej povrch oka
· malé trhlinky na povrchu oka so zápalom alebo bez neho

Postihnutie organizmu
· bolesť hlavy
· zhoršenie výsledkov krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň
· zvýšenie krvného tlaku

Menej časté vedľajšie účinky (Môžu postihnúť 1 zo 100 osôb)
Postihnutie oka
· cystoidný makulárny edém (opuch sietnice oka vedúci ku zhoršenému videniu) '
· zápal oka
· sietnicové krvácanie
· opuchnuté očné viečka
· šklbanie očného viečka
· očné viečko je posunuté z povrchu oka
· sčervenanie kože okolo oka

Postihnutie organizmu
· nevoľnosť
· závrat
· slabosť
· rast ochlpenia okolo oka

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
Postihnutie oka
· poklesnuté viečko

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bimatoprost Polpharma

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku fľaštičky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Najneskôr po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, i napriek tomu, že v nej ešte nejaký roztok zostal. Tým zabránite infekcii. Pre lepšie zapamätanie si zapíšte dátum otvorenia na voľnú plochu na papierovej škatuľke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bimatoprost Polpharma obsahuje
- Liečivo je bimatoprost. Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.
- Ďalšie zložky sú: dodekahydrát fosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, benzalkóniumchlorid (konzervačná látka) a čistená voda.
Pre udržanie kyslosti (hladiny pH) sa môže pridať malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej a/alebo hydroxidu sodného.

Pozri časť 2 „Bimatoprost Polpharma obsahuje benzalkóniumchlorid“.

Ako vyzerá Bimatoprost Polpharma a obsah balenia
Bimatoprost Polpharma sú bezfarebné číre očné kvapky, prakticky bez častíc. Dodávajú sa v balení, ktoré obsahuje 1, 3 alebo 6 plastových fľaštičiek. Každá fľaštička obsahuje 3 mililitre roztoku.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Street
83-200 Starogard Gdański
Poľsko

Výrobcovia
S.C. Rompharm Company, S.R.L.
Str. Eroilor, Nr. 1A
75100 Otopeni– Rumunsko

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19, Pelplińska Street
83-200 Starogard Gdański
Poľsko

Liek js chválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Lotyšsko, Poľsko: Bimatoprost Polpharma
Slovenská republika, Česká republika: Bimatoprost Polpharma 0,3 mg/ml
Litva: Bimatoprost Polpharma 0.3 mg/ml acu pilieni, šķīdums
Holandsko: Bimatoprost Polpharma 0,3 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Rumunsko: Bimatoprost Polpharma 0,3 mg/ml picături oftalmice, soluţie.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2014.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.