AZARGA 10 MG/ML + 5 MG/ML OČNÁ SUSPENZNÁ INSTILÁCIA int opu 1x5 ml (fľ.PE)

SPC
, pretože beta-adrenergné blokátory môžu maskovať príznaky
a symptómy akútnej hypoglykémie. Taktiež môžu maskovať príznaky hypertyreoidizmu a spôsobovať zhoršenie Prinzmetal angíny (známej tiež ako "variant angina" alebo "angina inversa"), závažné poruchy periférnych a centrálnych cirkulačných ochorení a hypotenziu.

AZARGA obsahuje sulfónamid brinzolamid. Rovnaké typy nežiaducich účinkov, ktoré sú pripisované sulfónamidom, sa môžu vyskytovať pri topickom podávaní. Pri perorálnych inhibítoroch karboanhydrázy boli uvedené acido-bázické poruchy. Ak sa vyskytnú príznaky závažných reakcií alebo hypersenzitivity, prerušte používanie tohto lieku.
Je tu potenciál pre aditívny účinok pri známych systémových účinkoch inhibície karboanhydrázy
u pacientov, ktorým sa podáva perorálny inhibítor karboanhydrázy a AZARGA. Súčasné podávanie
AZARGA a perorálnych inhibítorov karboanhydrázy sa neskúmalo a neodporúča sa (pozri časť 4.5).

Anafylaktické reakcie
Pri používaní beta-adrenergných blokátorov pacienti s anamnézou atopie alebo s anamnézou závažnej anafylaktickej reakcie na rozmanité alergény nemusia reagovať na zvyčajné dávky adrenalínu použité na liečbu anafylaktických reakcií.

Sprievodná terapia
Môžu sa vyskytnúť interakcie timololu s inými liekmi (pozri časť 4.5).

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémovej beta blokády sa môžu zosilniť, ak sa AZARGA podáva pacientom, ktorí už dostali niektorý z perorálnych beta-adrenergných blokátorov. Použitie dvoch lokálnych beta-adrenergných blokátorov alebo dvoch lokálnych inhibítorov karboanhydrázy sa neodporúča.

Účinky na oko
Sú len obmedzené skúsenosti s prípravkom AZARGA pri liečbe pacientov s pseudoexfoliatívnym glaukómom alebo pigmentovým glaukómom. Je potrebné byť obozretným pri liečbe týchto pacientov a odporúča sa prísne monitorovanie vnútroočného tlaku.

AZARGA sa neskúmal u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom a jeho použitie sa u týchto pacientov neodporúča.

Perorálne inhibítory karboanhydrázy môžu u starších pacientov oslabovať schopnosť vykonávať úlohy vyžadujúce mentálnu čulosť a/alebo fyzickú koordináciu. AZARGA sa absorbuje systémovo a preto sa toto môže vyskytnúť pri topickom podávaní.

Možná úloha brinzolamidu na funkciu endotelu rohovky sa neskúmala u pacientov s ohrozenými rohovkami (predovšetkým u pacientov s nízkym počtom endotelových buniek). Konkrétne sa nerobili výskumy u pacientov, ktorí nosia kontaktné šošovky a odporúča sa starostlivé monitorovanie týchto pacientov pri používaní brinzolamidu, pretože inhibítory karboanhydrázy môžu ovplyvňovať hydratáciu rohovky a nosenie kontaktných šošoviek môže predstavovať zvýšené riziko pre rohovku. Odporúča sa starostlivé monitorovanie pacientov s ohrozenými rohovkami, ako sú pacienti s diabetes mellitus alebo s dystrofiou rohovky.

Uvádza sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačný prostriedok
v oftalmologických produktoch, spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceratívnu keratopatiu. Keďže AZARGA obsahuje benzalkóniumchlorid, pri častom alebo dlhodobom používaní sa vyžaduje prísny monitoring

AZARGA obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobovať podráždenie oka a je známe, že odfarbuje mäkké kontaktné šošovky. Je potrebné zamedziť kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pacienti musia byť poučení, aby si pred aplikáciou AZARGA vybrali kontaktné šošovky a počkali 15 minút po instilácii dávky predtým, ako si ich znova založia.

4.5 Liekové a iné interakcie

S AZARGA sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie.

AZARGA obsahuje brinzolamid, inhibítor karboanhydrázy, a hoci sa podáva topicky, absorbuje sa systémovo. Uvádzajú sa poruchy acido-bázickej rovnováhy pri perorálnych inhibítoroch karboanhydrázy. U pacientov, ktorým sa podáva AZARGA je potrebné vziať do úvahy možnosť interakcií.
Izoenzýmy cytochrómu P-450, zodpovedné za metabolizmus brinzolamidu, zahŕňajú
CYP3A4 (hlavný), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 a CYP2C9. Očakáva sa, že inhibítory CYP3A4, ako je ketokonazol, itrakonazol, clotrimazol, ritonavir a troleandomycín, budú inhibovať metabolizmus brinzolamidu prostredníctvom CYP3A4. Odporúča sa obozretnosť, ak sa súčasne podávajú inhibítory CYP3A4. Avšak akumulácia brinzolamidu je nepravdepodobná, pretože hlavnou cestou je renálna eliminácia. Brinzolamid nie je inhibítorom izoenzýmov cytochrómu P-450.

Existuje možnosť aditívnych účinkov, ktoré majú za následok hypotenziu a/alebo výraznú bradykardiu, ak sa očné instilácie s timololom podávajú súčasne s perorálnymi blokátormi vápnikových kanálov, guanetidínom alebo beta-blokátormi, antiarytmikami, digitalisovými glykozidmi alebo parasympatomimetikami.
Hypertenzná reakcia na náhle vysadenie klonidínu môže byť zosilnená pri používaní beta-blokátorov. Zosilnená systémová beta-blokáda (napr. znížená tepová frekvencia) sa uvádza počas kombinovanej
liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. quinidín, cimetidín) a timololom.

Beta-blokátory môžu zvyšovať hypoglykemický účinok antidiabetických liekov. Beta-blokátory môžu maskovať príznaky a symptómy hypoglykémie (pozri časť 4.4).

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní brinzolamidu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziko pre človeka nie je známe.

Dobre kontrolované epidemiologické štúdie so systémovým použitím beta-blokátorov nepreukázali malformačné účinky, avšak u plodov a novorodencov sa pozorovali niektoré farmakologické účinky, ako je bradykardia. Údaje o obmedzenom počte exponovaných gravidných žien nepoukazujú na žiadne vedľajšie účinky timololu v očných instiláciách na graviditu alebo na zdravie
plodu/novonarodeného dieťaťa, ale bradykardia a arytmia boli uvedené v jednom prípade u plodu ženy liečenej timololom, očnou instiláciou. Nateraz nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné epidemiologické údaje.
AZARGA by sa nemal používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutne potrebné. Laktácia
Nie je známe, či sa brinzolamid vylučuje do materského mlieka u človeka. Štúdie na zvieratách
preukázali exkréciu brinzolamidu do materského mlieka. Timolol sa vylučuje do materského mlieka. Avšak pri terapeutických dávkach AZARGA sa neočakávajú žiadne účinky u dojčených novorodencov/detí. AZARGA sa počas dojčenia môže používať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Tak ako pri iných očných instiláciách, dočasné rozmazané videnie alebo iné zrakové poruchy môžu ovplyvniť schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak sa po instilácii objaví rozmazané videnie, pacient musí pred vedením motorového vozidla alebo obsluhovaním stroja počkať, pokým sa mu zrak nevyjasní.

Perorálne inhibítory karboanhydrázy môžu u starších pacientov oslabovať schopnosť vykonávať úlohy vyžadujúce mentálnu čulosť a/alebo fyzickú koordináciu (pozri časť 4.4).
4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
V dvoch klinických pokusoch s dobou trvania 6 a 12 mesiacov, do ktorých bolo zaradených
394 pacientov liečených AZARGA, bolo najčastejšie uvádzaným nežiaducim účinkom prechodné rozmazané videnie po instilácii (3,6%), ktoré trvalo od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút.

Tabuľkové zhrnutie nežiadúcich účinkov
Nasledujúce nežiadúce účinky sú klasifikované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté ≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000) alebo veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci každého zoskupenia frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky uvedené zostupne, vzhľadom na ich závažnosť.


Klasifikácia systémových
orgánov
Preferované výrazy podľa MedDRA
Psychiatrické poruchy a ochorenia Menej časté: insomnia
Poruchy nervového systému Časté: dysgeúzia
Ochorenia oka Časté: rozmazané videnie, bolesť oka, podráždenie oka, pocit cudzieho telieska v očiach
Menej časté: erózia rohovky, bodkovitý zápal rohovky, suché oko, očný sekrét, svrbenie oka, očná hyperémia, blefaritída, alergická konjunktivitída, ochorenie rohovky, sčervenanie prednej očnej komory, konjunktiválna hyperémia, chrastavenie okrajov očných viečok, astenopia, abnormálny pocit v oku, svrbenie očných viečok, alergická blefaritída, erytém očného viečka
Cievne poruchy Menej časté: znížený krvný tlak
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: chronická obštrukčná choroba pľúc, faryngolaryngeálna bolesť, rinorea, kašeľ
Menej časté: ochorenie vlasov, plochý lišaj

Opis vybraných nežiadúcich účinkov
Dysgeúzia (trpká alebo nezvyčajná chuť v ústach po instilácii) bola často uvádzaným systémovým nežiaducim účinkom spojeným s používaním AZARGA počas klinických pokusov.. Toto je pravdepodobne spôsobené prechodom očnej instilácie do nosohltana cez nazolakrimálny kanál
a možno to prisúdiť brinzolamidu. Nazolakrimálna oklúzia alebo mierne privretie očného viečka po instilácii môže napomôcť pri znížení výskytu tohto účinku (pozri časť 4.2).

AZARGA obsahuje brinzolamid, ktorý je sulfónamidovým inhibítorom karboanhydrázy so systémovou absorpciou. Gastrointestinálne účinky, účinky na nervový systém, hematologické, renálne a metabolické účinky sú vo všeobecnosti spojené so systémovými inhibítormi karboanhydrázy. Rovnaký typ nežiaducich účinkov, aký je možné pripísať perorálnym inhibítorom karboanhydrázy, sa môže vyskytovať pri topickom podávaní.

AZARGA obsahuje brinzolamid a timolol (vo forme maleátu timololu). Ďalšie nežiaduce účinky spojené s použitím jednotlivých zložiek, pozorované pri klinických pokusoch a v postmarketingovej praxi, ktoré sa môžu prípadne objaviť pri použití AZARGA, zahŕňajú:


Klasifikácia systémových orgánov
Brinzolamid 10 mg/ml Timolol 5 mg/ml
Preferované výrazy podľa MedDRA
Infekcie a nákazy nazofaryngitída, faryngitída, sínusitída, rinitída
Ochorenia krvi a lymfatického systému
znížený počet červených krviniek, zvýšený obsah krvného chloridu
Poruchy imunitného systému: Hypersenzitivita
Poruchy metabolizmu a výživy hypoglykémia
Psychiatrické poruchy apatia, depresia, skleslá nálada, znížené libido, nočná mora, nervozita
Poruchy nervového systému somnolencia, motorická dysfunkcia, amnézia, zhoršenie pamäte, závrat, parestézia, tras, bolesť hlavy, znížená citlivosť, strata chuti

Ochorenia oka keratitída, keratopatia, zvýšený pomer pohárika/terča očného nervu, porucha epitelu rohovky, ochorenie epitelu rohovky, zvýšený vnútroočný tlak, napla- veniny v oku, sfarbenie rohovky, edém rohovky, konjunktivitída, meibomitída, diplopia, uprený pohľad, fotofóbia, fotopsia, znížená zraková ostrosť, pterýgium, očné ťažkosti, suchá keratokonjunktivitída, znížená citlivosť oka, pigmentácia skléra, subkonjunktiválna cysta, zvýšené slzenie, poruchy videnia, opuch oka, očná alergia, madaróza, ochorenia očných viečok, edém očných viečok
Ochorenia ucha a labyrintu pískanie v ušiach (tinnitus), závrat
depresiacerebrálna ischémia, cerebrovaskulárna príhoda, synkopa, ťažká myasténia, parestézia, bolesť hlavy, závrat konjunktivitída, diplopia, pokles očných viečok, keratitída, poruchy videnia
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti
kardio-respiračné ťažkosti, angina pectoris, bradykardia, nepravidelná tepová frekvencia, arytmia, palpitácie, tachykardia, zvýšená tepová frekvencia
zástava srdca, zlyhanie srdca, arytmia, atrioventrikulárny
blok, bradykardia, palpitácie
Cievne poruchy zvýšený krvný tlak, hypertenzia hypotenzia
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
dyspnoe, astma, bronchiálna hyperaktivita, epistaxa, podráždenie hrdla, nazálna kongescia, kongescia horného respiračného traktu, postnazálne kvapkanie, kýchanie, vyschnutý nos
respiračné zlyhanie, bronchospazmus, dyspnoe, nazálna kongescia
Gastrointestinálne poruchy Suché ústa, ezofagitída, vracanie, diarea, nauzea, dyspepsia, bolesť hornej časti brucha, zažívacie ťažkosti, žalúdočné ťažkosti,
častá defekácia, gastrointestinálne ťažkosti, znížená orálna citlivosť, orálna parestézia, plynatosť
Ochorenia pečene a žlčových ciest neobvyklé testy funkcie pečene
diarea, nauzea
Poruchy kože a podkožného tkanivaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaPoruchy obličiek a močovej sústavy
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podaniaÚrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
urtikária, vyrážka makulo-
-papulózny ekzantém, celkové svrbenie, alopécia, napätosť kože, dermatitída, erytém
bolesť chrbta, spazmus svalov, bolesť svalov (myalgia), bolesť kĺbov (artralgia), bolesť
v končatinách
bolesť obličiek, časté močenie
(polakizúria) Erektilná dysfunkcia

bolesť, asténia, ťažoba na hrudníku, únava, nezvyčajné pocity, pocit triašky, iritabilita, bolesť hrudníka, periférny edém, nevoľnosť, reziduá lieku
cudzie teliesko v oku
alopécia, vyrážkaasténia, bolesť
hrudníka

Pediatrická populácia
AZARGA sa neodporúča na použitie u detí vo veku menej ako 18 rokov, z dôvodu nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak nastane predávkovanie AZARGA, očnou instiláciou, liečba musí byť symptomatická a podporná. Môže nastať elektrolytická nerovnováha, rozvoj stavu acidózy a možné účinky na centrálny nervový systém. Je potrebné monitorovať hladiny elektrolytov v sére (predovšetkým draslíka) a pH-hodnoty
v krvi. Štúdie ukázali, že dialýza timololu nie je jednoduchá.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiglaukómový prípravok a miotiká
ATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinku
AZARGA obsahuje dve účinné látky: brinzolamid a maleát timololu. Tieto dve zložky znižujú zvýšený IOP primárne znížením sekrécie komorového moku, avšak vykonávajú to rozličným mechanizmom účinku. Kombinovaný účinok týchto dvoch účinných látok má za následok ďalšie zníženie IOP, v porovnaní so samotnou jednou alebo druhou zlúčeninou.
Brinzolamid je účinným inhibítorom ľudskej karboanhydrázy II (CA-II), predominantným
izo-enzýmom v oku. Inhibícia karboanhydrázy v ciliárnom telese oka znižuje sekréciu komorového moku, pravdepodobne spomalením tvorby bikarbonátových iónov s následným znížením transportu sodíka a tekutiny.

Timolol je neselektívnym adrenergným blokátorom, ktorý nevykazuje vnútornú sympatomimetickú, priamu myokard-tlmiacu alebo membránu-stabilizujúcu aktivitu. Tonografické a fluorofotometrické štúdie u človeka naznačili, že jeho predominantný účinok je spojený so znížením tvorby komorového moku a miernym zvýšením plynulosti vytekania.

Farmakodynamické účinky
Klinické účinky:
V dvanásťmesačnom, kontrolovanom klinickom pokuse u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo s očnou hypertenziou, ktorí by podľa názoru výskumníkov mohli mať osoh z kombinovanej terapie a ktorí mali základnú hodnotu priemerného vnútroočného tlaku 25 až 27 mm Hg, účinok na priemerné zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní AZARGA dvakrát denne predstavoval 7 až
9 mmHg. Rovnocennosť AZARGA v porovnaní s dorzolamidom 20 mg/ml + timololom 5 mg/ml pri priemernom znížení vnútroočného tlaku bola demonštrovaná počas všetkých časových úsekov pri všetkých vyšetreniach.

V šesťmesačnej, kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo
s očnou hypertenziou a základnou líniou priemerného vnútroočného tlaku 25 až 27 mm Hg, účinok na priemerné zníženie vnútroočného tlaku pri podávaní AZARGA dvakrát denne predstavoval 7 až
9 mm Hg, a bol až o 3 mm Hg lepší než účinok brinzolamidu 10 mg/ml, podávaného dvakrát denne a až o 2 mm Hg lepší než účinok timololu 5 mg/ml, podávaného dvakrát denne. Pozorovalo sa štatisticky lepšie zníženie priemerného vnútroočného tlaku v porovnaní ako s brinzolamidom, tak aj s timololom vo všetkých časových úsekoch a vyšetreniach v priebehu celej štúdie.

V troch kontrolovaných klinických pokusoch boli očné ťažkosti po instilácii AZARGA signifikantne nižšie než po instilácii dorzolamidu 20 mg/ml + timololu 5 mg/ml.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po topickom očnom podaní sa brinzolamid a timolol absorbujú cez rohovku a do systémového obehu. Vo farmakokinetickej štúdii sa zdravým osobám perorálne podával brinzolamid (1 mg) dvakrát denne počas 2 týždňov, aby sa skrátil čas na dosiahnutie ustáleného stavu pred začatím podávania AZARGA. Po podávaní AZARGA dvakrát denne počas 13 týždňov predstavovala koncentrácia brinzolamidu
v červených krvinkách (red blood cell, RBC) priemerne 18,8 ± 3,29 µM, v týždni 4, 18,1 ± 2,68 µM v týždni 10 a 18,4 ± 3,01 µM v týždni 15, čo naznačovalo, že sa udržiaval ustálený stav koncentrácií brinzolamidu v červených krvinkách.

Pri ustálenom stave boli po podávaní AZARGA stredné hodnoty Cmax a AUC0-12h timololu v plazme o
27% a 28% nižšie (Cmax: 0,824 ± 0,453 ng/ml; AUC0-12h: 4,71 ± 4,29 ng h/ml) v porovnaní
s podávaním timololu 5 mg/ml (Cmax: 1,13 ± 0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ± 3,18 ng h/ml). Nižšia
systémová expozícia timololu po podaní AZARGA nie je klinicky dôležitá. Po podaní AZARGA sa
stredná hodnota Cmax timololu dosiahla po 0,79 ± 0,45 hodinách.

Distribúcia
Proteín plazmy viažuci brinzolamid vykazuje stredné hodnoty (približne 60%). Brinzolamid sa v červených krvinkách oddeľuje z dôvodu jeho vysokej afinity viazania sa k CA-II a v menšom rozsahu k CA-I. Jeho aktívny N-desetyl-metabolit sa taktiež akumuluje v červených krvinkách, kde sa primárne viaže ku CA-I. Afinita brinzolamidu a metabolitu ku RBC a tkanivu CA má za následok nízke koncentrácie v plazme.
Údaje distribúcie v očných tkanivách u králikov ukázali, že timolol sa môže merať v komorovom moku až do 48 hodín po podaní AZARGA. Pri ustálenom stave možno timolol stanoviť v ľudskej plazme počas 12 hodín po podaní AZARGA.

Metabolizmus
Metabolické dráhy pre metabolizmus brinzolamide zahŕňajú N-dealkyláciu, O-dealkyláciu a oxidáciu jeho N-propylového bočného reťazca. N-desetyl-brinzolamid je hlavným metabolitom brinzolamidu, ktorý sa tvorí u človeka, a ktorý sa tiež viaže ku CA-I v prítomnosti brinzolamidu a akumuluje sa
v červených krvinkách. In vitro štúdie ukázali, že metabolizmus brinzolamidu zahŕňa predovšetkým
CYP3A4, ako aj najmenej štyri ďalšie izoenzýmy (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 a CYP2C9).

Timolol sa metabolizuje prostredníctvom dvoch dráh. Jedna cesta poskytuje etanolamínový bočný reťazec na tiadiazolovom kruhu a druhá poskytuje etanolový bočný reťazec na morfolínovom dusíku a druhý podobný bočný reťazec s karbonylovou skupinou na dusíku. Metabolizmus timololu je primárne sprostredkovaný cez CYP2D6.

Exkrécia
Brinzolamid sa primárne vylučuje renálnou exkréciou (približne 60%). Asi 20% z dávky sa vylučuje v moči ako metabolit. Brinzolamid a N-desetyl-brinzolamid sú hlavnými zložkami, ktoré sa našli
v moči spolu so stopovými množstvami (< 1%) N-desmetoxypropyl- a O-desmetyl-metabolitmi.

Timolol a jeho metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Približne 20% dávky timololu sa vylučuje močom v nezmenenej forme a zvyšok sa vylučuje močom ako metabolity. Polčas rozpadu (t1/2) timololu v plazme predstavuje 4,8 hodiny po podaní AZARGA.

5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti

Brinzolamide

Neklinické údaje s brinzolamidom, založené na konvenčných štúdiách bezpečnosti farmakológie, toxicity opakovanej dávky, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, nepreukázali žiadne špeciálne nebezpečenstvo pre človeka.

Štúdie vývojovej toxicity u králikov s perorálnymi dávkami brinzolamidu do 6 mg/kg/deň
(214-násobok odporúčanej dennej klinickej dávky 28 μg/kg/deň) nepreukázali žiaden vplyv na vývoj plodu, napriek signifikantnej toxicite pre matku. Podobné štúdie u potkanov mali za následok mierne zníženie osifikácie lebky a hrudnej kosti plodov u samíc, ktoré dostávali brinzolamid v dávkach
18 mg/kg/deň (642-násobok odporúčanej dennej klinickej dávky), avšak nie pri 6 mg/kg/deň. Tieto zistenia sa vyskytovali pri dávkach, ktoré spôsobovali metabolickú acidózu so znížením prírastku telesnej hmotnosti u samíc a znížením hmotnosti plodov. S dávkou súvisiace zníženie hmotností plodov bolo pozorované u mláďat samíc, ktorým sa peorálne podával brinzolamid, v rozsahu od mierneho poklesu (okolo 5-6%) pri 2 mg/kg/deň do takmer 14% pri 18 mg/kg/deň. Počas laktácie hladina nespôsobujúca nežiaduce účinky u potomstva predstavovala 5 mg/kg/deň.

Timolol

Neklinické údaje s timololom, založené na konvenčných štúdiách bezpečnosti farmakológie, toxicity
opakovanej dávky, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, nepreukázali žiadne špeciálne nebezpečenstvo pre človeka. Štúdie reprodukčnej toxicity s timololom preukázali spomalenú fetálnu osifikáciu u potkanov bez nežiaducich účinkov na postnatálny vývoj (pri 50 mg/kg/deň alebo
3500-násobku dennej klinickej dávky 14μg/kg/deň) a zvýšenú fetálnu resorpciu u králikov (pri
90 mg/kg/deň alebo 6400-násobku dennej klinickej dávky).
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Benzalkóniumchlorid Manitol (E421) Karbopol 974P Tyloxapol
Kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA) Chlorid sodný
Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) Purifikovaná voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

4 týždne po prvom otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

5 ml oválna fľaša z nepriehľadného polyetylénu s nízkou hustotou s dávkovacou zátkou a bielym polypropylénovým uzáverom so závitom (DROP-TAINER) obsahujúca 5 ml suspenzie.

Balenie obsahujúce 1 alebo 3 fľaše. Do obehu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne oparenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Alcon Laboratories (UK) Ltd. Pentagon Park
Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7UD Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.euPRÍLOHA II

A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže


S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
BelgickoB. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné

• ĎALŠIE PODMIENKY

Farmakovigilančný systém
Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí zabezpečiť, ako je opísané vo verzii 4.0 zo dňa
21. júna 2007 uvedenej v Module 1.8.1. Žiadosti o registráciu, aby systém farmakovigilancie bol zavedený a funkčný ešte pred uvedením lieku na trh.

Plán Risk Managementu
Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa zaviaže uskutočňovať štúdie a dodatočné aktivity týkajúce sa farmakovigilancie, ktoré sú podrobne opísané vo farmakovigilančnom pláne, ako je odsúhlasené vo verzii 01 zo dňa 30. septembra 2007 (s platnosťou od 16. mája 2008) Plánu Risk Managementu (RMP) uvedené v Module 1.8.2. Žiadosti o registráciu a akékoľvek ďalšie aktualizácie RMP odsúhlaseného CHMP.

Aktualizovaný Risk Management musí byť predložený v súlade so smernicou CHMP týkajúcou sa systému Risk Management pre humánny liek v rovnakom čase ako ďalší Periodický rozbor bezpečnosti lieku (PSUR).

Dodatočne, aktualizovaný RMP musí byť predložený:
● po obdržaní informácie, ktorá môže mať vplyv na súčasnú špecifikáciu bezpečnosti, farmakovigilančný plán alebo aktivity zamerané na minimalizáciu risku
● do 60 dní po dosiahnutí dôležitého medzníka (farmakovigilancia alebo minimalizácia risku)
● na základe požiadavky z EMEAPRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE BALENIE PRE JEDNU FĽAŠU 5 ml + BALENIE PRE FĽAŠE 3 x 5 ml1. NÁZOV LIEKU


AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná suspenzná instilácia
Brinzolamid/Timolol2. LIEČIVO


1 ml suspenzie obsahuje 10 mg brinzolamidu a 5 mg timololu (vo forme maleátu timololu)3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK


Obsahuje: benzalkóniumchlorid, manitol (E421), karbopol 974P, tyloxapol, edetát dvojsodný, chlorid
sodný, kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný (na úpravu pH), purifikovaná voda. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


Očná suspenzná instilácia
1 x 5 ml
3 x 5 ml5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Očné použitie.
Pred použitím dobre pretrepať.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP:
Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení. Otvorené:
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Pentagon Park Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7UD United Kingdom12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


EU/0/00/000/001 1 x 5 ml
EU/0/00/000/002 3 x 5 ml13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Šarža:14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16 INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


azarga
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE
NÁLEPKA NA FĽAŠU1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA


AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná instilácia
Brinzolamid/Timolol
Očné použitie2. SPÔSOB PODÁVANIA


Pred používaním si prečítajte písomnú informáciu.3. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP
Zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení. Otvorené4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Šarža5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH'


5 ml6 INÉPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očné kvapky, suspenzia
Brinzolamid/Timolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete používať tento liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov

1. Čo je AZARGA a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete AZARGA
3. Ako používať AZARGA
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať AZARGA
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AZARGA A NA ČO SA POUŽÍVA

AZARGA sa používa na liečbu vysokého tlaku v oku. Tento tlak môže viesť k ochoreniu nazývanému glaukóm.

AZARGA je kombináciou na liečbu glaukómu
Obsahuje dve zložky, ktoré spolupôsobia pri znižovaní tlaku v oku.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE AZARGA Nepoužívajte AZARGA
− ak ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek AZARGA. Pre úplný zoznam pomocných látok si pozrite časť 6..
− ak máte respiračné problémy, ako je astma, bronchitída alebo iné typy dýchacích problémov.
− ak máte nízku tepovú frekvenciu, srdcovú slabosť alebo poruchu srdcového rytmu.
− ak máte zvýšenú aciditu krvi (stav nazývaný hyperchloremická acidóza).
− ak máte závažné problémy s obličkami.

Buďte zvlášť opatný pri používaní AZARGA

• ak máte angínu pectoris (bolesť na hrudníku), problémy s obehom alebo nízky krvný tlak.
AZARGA môže zhoršiť ktorýkoľvek z týchto príznakov. Ak Vás znepokojujú zmeny týchto symptómov, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.
• ak máte závažnú alergickú reakciu pri používaní AZARGA, nech už je príčina akákoľvek, liečba adrenalínom nemusí byť účinná. Ak dostávate akúkoľvek inú liečbu, oznámte zdravotnému personálu, že užívate AZARGA.
• ak máte cukrovku. AZARGA môže maskovať symptómy nízkej hladiny cukru v krvi
(hypoglykémia) ako je roztrasenosť a závrat, je preto potrebné byť pri užívaní opatrným.
• ak máte problémy s pečeňou. Oznámte to svojmu lekárovi.
• ak máte suché oči alebo problémy s rohovkou. Oznámte to svojmu lekárovi.
• AZARGA sa nedoporučuje osobám mladším ako 18 rokov

Používanie iných liekov

AZARGA môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré užívate, vrátane inej očnej instilácie na liečbu glaukómu. Oznámte svojmu lekárovi, ak používate alebo máte v úmysle používať lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na srdce, lieky na liečbu cukrovky, lieky na liečbu žalúdočných vredov alebo fungicídne, protivírusové lieky a antibiotiká.

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svoju lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Nemali by ste používať AZARGA, ak ste gravidná alebo môžete byť gravidná. Oznámte to svojmu lekárovi pred užívaním AZARGA.

Ak dojčíte, môžete užívať AZARGA
Požiadajte o radu lekára, predtým ako začnete používať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje pokým sa Vám zrak nevyjasní. Možno zistíte, že Vaše videnie je rozmazané v čase bezprostredne po použití AZARGA.

Jedna z účinných zložiek môže zhoršovať schopnosť starších pacientov vykonávať úlohy vyžadujúce mentálnu čulosť a/alebo fyzickú koordináciu. Ak je toto ovplyvnené, dávajte pozor pri riadení vozidla alebo obsluhe strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách AZARGA

V AZARGA je konzervačná látka (benzalkóniumchlorid), ktorá môže odfarbovať mäkké šošovky a môže spôsobiť podráždenie oka. Preto nenoste kontaktné šošovky, keď používate AZARGA. Počkajte 15 minút po použití AZARGA predtým ako si šošovky znova založíte.3. AKO POUŽÍVAŤ AZARGA

Vždy používajte AZARGA presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je

Dospelí: Jedna kvapka do postihnutého oka alebo očí, dvakrát denne-ráno a večer.
Používajte AZARGA do obidvoch očí len ak Vám to nariadil Váš lekár. Používajte tak dlho, ako to nariadil lekár.1 2 3

• Zoberte si fľaštičku AZARGA a zrkadlo.
• Umyte si ruky.
• Pred použitím dobre pretrepte.
• Odskrutkujte uzáver fľaštičky.
• Uchopte fľaštičku, otočenú smerom nadol, medzi palec a prsty.
• Zakloňte hlavu. Ťahajte spodné očné viečko čistým prstom smerom nadol, pokým sa medzi očným viečkom a okom nevytvorí ‘vrecko’.Kvapka kvapne doň (obrázok 1).
• Priblížte špičku kvapkadla fľaštičky k oku. Na pomoc si zoberte zrkadlo.
• Nedotýkajte sa kvapkadlom oka alebo očného viečka, okolitých oblastí alebo iných povrchov.
Týmto by sa kvapky mohli infikovať.
• Jemne tlačte na dno fľaštičky, aby ste včas uvoľnili jednu kvapku AZARGA
• Nestláčajte fľaštičku: je navrhnutá tak, že všetko čo je potrebné, je mierny tlak na dno
(obrázok 2)
• Po použití AZARGA, pritlačte prst do kútika oka, pri nose (obrázok 3). Toto napomôže tomu, aby sa AZARGA nedostal do zvyšku tela.
• Ak používate kvapky do obidvoch očí, opakujte tieto kroky pre druhé oko.
• Bezprostredne po použití pevne nasaďte uzáver fľaštičky.
• Využívajte jednu fľaštičku predtým ako otvoríte ďalšiu fľaštičku. Ak kvapka minie Vaše oko, skúste to znova.
Ak použijete viac AZARGA ako máte, vypláchnite si oči teplou vodou. Neaplikujte si viac kvapiek, pokým nie je čas na nasledujúcu pravidelnú dávku.

Ak zabudnete použiť AZARGA, pokračujte nasledujúcou dávkou tak, ako je plánované. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako jednu kvapku do postihnutého oka (očí) dvakrát denne.

Ak prestanete používať AZARGA bez upovedomenia svojho lekára, tlak v očiach nebude pod kontrolou, čo môže viesť k strate zraku.

Ak používate ďalšie očné kvapky, počkajte najmenej päť minút medzi použitím AZARGA a ďalších kvapiek.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, AZARGA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, pokým účinky nie sú závažné. Ak máte obavy,
povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

S AZARGA boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky
(postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100)

Účinky na oko: rozmazané videnie, podráždenie oka, bolesť oka, abnormálny pocit v očiach

Celkové vedľajšie účinky: zlá chuť

Menej časté vedľajšie účinky
(postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)

Účinky na oko: zápal povrchu oka s poškodením povrchu, zápal vo vnútri oka, červené oko, svrbenie oka; svrbenie očných viečok, sčervenanie oka, opuchnutie, alebo chrastavenie; očný sekrét, očná alergia, suché oko, únava očí

Celkové vedľajšie účinky: chronická choroba pľúc, znížený krvný tlak, podráždenie hrdla, kašeľ, problémy so zaspávaním, zápal kože, sčervenanie alebo svrbenie, tečenie z nosa, ochorenie vlasov

Dodatočne:

AZARGA je kombináciou 2 liekov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Ďalšími vedľajšími účinkami, ktoré sa pozorovali pri jednotlivých liekoch a ktoré sa môžu vyskytovať s AZARGA, sú nasledujúce:

Účinky na oko: poškodenie optického nervu, zvýšený tlak v oku, nánosy na povrchu oka, ochorenie rohovky, znížená citlivosť oka, zápal alebo infekcia spojovky, abnormálne, dvojité alebo zhoršené videnie, zvýšená pigmentácia oka, výrastky na povrchu oka, zvýšená produkcia sĺz, opuchnutie oka, citlivosť na svetlo, znížený rast alebo počet očných rias, poklesnutie očných viečok, zápal žliaz očných viečok

Celkové vedľajšie účinky:

Srdce a krvný obeh: zmeny tepovej frekvencie alebo rytmu, bolesť na hrudníku, zoslabená funkcia srdca, zastavenie srdca, zvýšený krvný tlak, znížený prietok krvi do mozgu, mŕtvica, opuchnutie končatín

Dýchacie: krátky dych alebo ťažkosti pri dýchaní, symptómy chladu, kongescia hrudníka, sínusová infekcia, kýchanie, upchatý nos, suchý nos, krvácanie z nosa, astma

Poruchy nervového systému a celkové poruchy: depresia, tažkosti s pamäťou, bolesť hlavy, nervozita, precitlivelosť, únava, trasenie, abnormálny pocit, mdloby, závrat, ospalosť, celková alebo závažná slabosť

Žalúdočné: nausea, vracanie, hnačka, intestinálny plyn alebo bolesť brucha, zápal hrdla, pocit sucha alebo abnormálny pocit v ústach, znížený pocit chuti, tráviace ťažkosti, bolesť žalúdka
Krvné: abnormálne hodnoty funkcie pečene, zvýšené hladiny krvného chloridu alebo znížený počet
červených krviniek ako vidieť z krvného testu
Alergické: zvýšené alergické symptómy

Ušné: zvonenie v ušiach, pocit točenia sa alebo závratu

Kožné: svrbenie, vyrážka, abnormálna alebo znížená citlivosť kože, strata vlasov

Svalové: celková bolesť chrbta, kĺbov alebo svalov, kŕče svalov, bolesť v končatinách, svalová slabosť

Obličky: bolesť obličiek, ako bolesť v dolnej časti chrbta, časté močenie Reprodukčné: znížený sexuálny pud, sexuálne ťažkosti u mužov Metabolické: nízka hodnota krvného cukru
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré tu nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ AZARGA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte AZARGA po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke a na vonkajšom obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.
Zlikvidujte fľaštičku 4 týždne po prvom otvorení, aby ste zabránili infekciám, a použite novú fľaštičku. Zaznamenajte si dátum otvorenia na nálepke fľaštičky a na nálepke vonkajšieho obalu do voľného priestoru, ktorý je na to určený.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako likvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo AZARGA obsahuje

Liečivá sú brinzolamid a timolol. Jeden ml suspenzie obsahuje 10 mg brinzolamidu a 5 mg timololu.

Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, karbopol 974P, EDTA, manitol (E421), purifikovaná voda, chlorid sodný, tyloxapol, kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný.
Malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej a/alebo hydroxidu sodného sa pridávajú na udržanie normálnych hladín kyslosti (hladiny pH).

Ako vyzerá AZARGA a obsah balenia

AZARGA je kvapalina (biela až šedobiela homogénna suspenzia) dodávaná v balení obsahujúcom jednu 5 ml fľaštičku z umelej hmoty s uzáverom zo závitom alebo v balení obsahujúcom tri 5 ml fľaštičky. Do obehu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Alcon Laboratories (UK) Ltd. Pentagon Park
Boundary Way Hemel Hempstead Herts HP2 7UD Veľká Británia

Výrobca
S.A. Alcon-Couvreur N.V Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgicko
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
SA Aleon-Couvreur NV
+ 32 (0)3 890 27 11 (België/Belgique/Belgien)
Lietuva
Aleon Pharmaeeutieals Ltd. atstovybė
+ 370 5 2 314 756


България
Алкон България ЕООД

+ 359 2 950 15 65


Česká republika
Aleon Pharmaeeutieals (Czeeh Republie) s.r.o.
+ 420 225 377 300
Magyarország
Aleon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
+ 36-1-463-9080


Nederland
Aleon Nederland BV
+ 31 (0) 183 654321


Danmark
Aleon Danmark A/S
+ 45 3636 3434
Norge
Aleon Norge AS
+ 47 23 25 25 50

Deutschland
Aleon Pharma GmbH
+ 49 (0)761 1304-0
Österreich
Aleon Ophthalmika GmbH
+ 43 (0)1 596 69 70


Ελλάδα
Κύπρος
Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ
+ 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)
Polska
Aleon Polska Sp. z o.o.
+ 48 22 820 3450

Eesti
Aleon Eesti
+ 372 6 313 214
Portugal
Aleon Portugal – Produtos e Equipamentos
Oftalmológieos, Lda.
+ 351 214 400 300

España
Aleon Cusí, S.A.
+ 34 93 497 7000
România
S.C. Aleon Romania S.R.L.
: + 40 21 203 93 24


France
Laboratoires Aleon
+ 33 (0)1 47 10 47 10
Slovenija
Aleon d.o.o.
+ 386 1 422 5280


Ireland
Malta
United Kingdom
Aleon Laboratories (UK) Ltd.
+ 44 (0) 1442 34 1234 (United Kingdom)
Slovenská Republika
Aleon Pharmaeeutieals Ltd – oz
+ 421 2 5441 0378


Ísland
K. Pétursson ehf.
+ 354 – 567 3730
Suomi/Finland
Aleon Finland Oy
+ 358 (0)9 8520 2260
Italia
Aleon Italia S.p.A.
+ 39 02 81803.1
Sverige
Aleon Sverige AB
+ 46 (0)8 634 40 00
E-post: reeeptionen@aleonlabs.eom

Latvija
Aleon Pharmaeeutieals Ltd
+ 371 7 321 121

Táto písomná informáeia pre používateľov bola naposledy sehválená v XX/XXXX

Podrobné informáeie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA): http://www.emea.europa.eu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.