AXETINE 500 MG tbl flm 14x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

e antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

AXETINE sa používa na liečbu infekcií:
· hrdla
· nosových dutín
· stredného ucha
· pľúc alebo hrudníka
· močových ciest
· kože a mäkkých tkanív.

AXETINE sa môže používať aj:
· na liečbu Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AXETINE

Neužívajte AXETINE
· ak ste alergický na cefuroxím, akékoľvek cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
· ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu na akékoľvek iné typy betalaktámových antibiotík (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).

Ak si myslíte, že sa vás to týka, neužívajte AXETINE, pokým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
AXETINE sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.

Počas užívania AXETINE si musíte dávať pozor na určité príznaky, akými sú alergické reakcie, plesňové infekcie (napríklad kandidóza) a závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Zníži sa tak riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.

Predtým, ako začnete užívať AXETINE, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak potrebujete krvné vyšetrenie
AXETINE môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia zisťujúceho hladiny cukru v krvi, alebo krvného vyšetrenia nazývaného Coombsov test.
Ak potrebujete krvné vyšetrenie:
povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku krvi, že užívate AXETINE.

Iné lieky a AXETINE
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Lieky, ktoré sa užívajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá užívané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým AXETINE účinkuje.
· Probenecid
· Perorálne ( ústami užívané ) antikoagulanciá ( lieky zabraňujúce zrážaniu krvi )
Ak takýto liek užívate, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Antikoncepčné tablety
AXETINE môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby liekom AXETINE užívate antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie (napríklad prezervatívy). Poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Informujte svojho lekára predtým, než začnete užívať AXETINE:
· ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť
· ak dojčíte.
Váš lekár zváži prínos liečby liekom AXETINE pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
AXETINE u vás môže vyvolať závraty a môže mať ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú vašu pozornosť.
Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokým sa necítite dobre.


3. Ako užívať AXETINE

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety AXETINE užívajte po jedle. Pomôže to zvýšiť účinnosť liečby.
Tablety AXETINE prehltnite vcelku a zapite vodou.

Tablety nežujte, nedrvte ani nedeľte - môže to znížiť účinnosť liečby.

Odporúčaná dávka

Dospelí
Zvyčajná dávka AXETINE je 250 mg až 500 mg dvakrát denne v závislosti od závažnosti a druhu infekcie.

Deti
Zvyčajná dávka AXETINE je 10 mg/kg (maximálne 125 mg) až 15 mg/kg (maximálne 250 mg) dvakrát denne v závislosti od závažnosti a druhu infekcie.

AXETINE sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.

V závislosti od ochorenia a od toho, ako vy alebo vaše dieťa reagujete na liečbu, môže byť počiatočná dávka zmenená alebo môže byť potrebný viac ako jeden cyklus liečby.

Pacienti s problémami s obličkami
Ak máte problém s obličkami, váš lekár vám môže zmeniť dávku.
Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak užijete viac AXETINE, ako máte
Ak užijete priveľké množstvo lieku AXETINE, môžu sa u vás objaviť neurologické poruchy, konkrétne sa u vás môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu kŕčov (záchvatov kŕčov).
Nečakajte a bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť. Ak je to možné, zdravotníckemu pracovníkovi ukážte balenie AXETINE.

Ak zabudnete užiť AXETINE
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.

Neprestaňte užívať AXETINE bez odporúčania
Je dôležité, aby ste dokončili celý cyklus liečby liekom AXETINE. Neprestaňte ho užívať, pokým vám to neodporučí váš lekár dokonca ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Ak nedokončíte celý cyklus liečby, infekcia sa vám môže vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú AXETINE, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria:
· Závažná alergická reakcia. Medzi jej prejavy patria vyvýšená a svrbivá vyrážka, opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa a spôsobuje ťažkosti s dýchaním.
· Kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji)
· Po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupovanie kože. Môžu to byť prejavy Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy.
· Plesňové infekcie. Lieky ako AXETINE môžu spôsobiť premnoženie kvasiniek (rodu Candida) v tele, čo môže viesť k vzniku plesňových infekcií (napríklad kandidózy). Výskyt tohto vedľajšieho účinku je pravdepodobnejší, ak AXETINE užívate dlhý čas.
· Závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Lieky ako AXETINE môžu spôsobiť zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje závažnú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienov v stolici, bolesť žalúdka, horúčku.
· Jarischova-Herxheimerova reakcia. U niektorých pacientov, ktorí sú liekom AXETINE liečení na Lymskú boreliózu, sa môže objaviť vysoká teplota (horúčka), triaška, bolesť hlavy, bolesť svalov a kožná vyrážka. Táto reakcia je známa ako Jarischova-Herxheimerova reakcia. Príznaky zvyčajne trvajú niekoľko hodín až jeden deň.

Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí:
· plesňové infekcie (napríklad kandidóza)'
· bolesť hlavy
· závraty
· hnačka
· napínanie na vracanie
· bolesť žalúdka

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:
· zvýšenie počtu jedného druhu bielych krviniek (eozinofília)
· zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov

Menej časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí:
· vracanie
· kožné vyrážky

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:
· zníženie počtu krvných doštičiek (buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi)
· zníženie počtu bielych krviniek
· pozitívny výsledok Coombsovho testu

Ďalšie vedľajšie účinky
U veľmi malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presný výskyt nie je známy:
· závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída)
· alergické reakcie
· kožné reakcie (vrátane závažných)
· vysoká teplota (horúčka)
· zožltnutie očných bielok alebo pokožky
· zápal pečene (hepatitída)

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:
· príliš rýchly rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať AXETINE

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo AXETINE obsahuje

· Liečivo je cefuroxím.
AXETINE 250 mg: Jedna tableta obsahuje 250 mg cefuroxímu (vo forme cefuroxímiumaxetilu)
AXETINE 500 mg: Jedna tableta obsahuje 500 mg cefuroxímu (vo forme cefuroxímiumaxetilu)
· Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, laurylsulfát sodný, hydrogenovaný rastlinný olej a v obale tablety hydroxypropylmetylcelulóza, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171), mastenec.
 
Ako vyzerá AXETINE a obsah balenia

AXETINE 250 mg
Biele vypuklé filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s deliacou ryhou na jednej strane, s rozmerom jadra 8x14 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

AXETINE 500 mg
Biele vypuklé filmom obalené tablety v tvare kapsuly, s deliacou ryhou na obidvoch stranách, s rozmerom jadra 9x19 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Filmom obalené tablety sú balené v bielych nepriesvitných blistroch Al/PVC/PVDC alebo v Al/Al blistroch.

Veľkosť balenia
10, 14, 20, 30, 50 tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AXETINE 1,5 G plo jof 1x1,5 g (liek.inj.skl.) Rp 5,71
AXETINE 1,5 G plo jof 10x1,5 g (liek.inj.skl.) Rp 46,20
AXETINE 1,5 G plo jof 50x1,5 g (liek.inj.skl.) Rp 273,31
AXETINE 1,5 G plo jof 100x1,5 g (liek.inj.skl.) Rp 455,00
AXETINE 250 MG tbl flm 10x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 14x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 20x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 30x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 50x250 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 10x250 mg (blis.Al/Al) Rp 0,98
AXETINE 250 MG tbl flm 14x250 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 20x250 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 30x250 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 250 MG tbl flm 50x250 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 20x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 30x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 50x500 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 10x500 mg (blis.Al/Al) Rp 1,54
AXETINE 500 MG tbl flm 14x500 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 20x500 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 30x500 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 500 MG tbl flm 50x500 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AXETINE 750 MG plo jof 10x750 mg (liek.inj.skl.) Rp 22,26
AXETINE 750 MG plo jof 50x750 mg (liek.inj.skl.) Rp 136,65
AXETINE 750 MG plo jof 100x750 mg (liek.inj.skl.) Rp 227,50
AXETINE 750 MG plo jof 1x750 mg (liek.inj.skl.) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.