AULIN 100 MG TABLETY tbl 15x100 mg (blis.PVC/Al)

to liekom a riziká vzniku vedľajších účinkov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Aulin 100 mg

Neužívajte Aulin 100 mg
- ak ste alergický na nimesulid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak ste mali niektorý z nasledujúcich prejavov po užití acetylsalicylovej kyseliny alebo iného NSAID:
- piskot pri dýchaní, ťažoba na prsiach, dýchavičnosť (astma),
- upchatie nosa v dôsledku opuchu nosnej sliznice (nosové polypy),
- kožné vyrážky alebo žihľavku (urtikária),
- náhly opuch kože alebo sliznice, ako opuch okolo očí, tváre, perí, úst alebo hrdla, prípadne so sťaženým dýchaním (angioneurotický edém);
- ak stemali po predchádzajúcej terapii liekmi NSAID alebo máte v anamnéze
- krvácanie v žalúdku alebo črevách
- prederavenie (perforáciu) žalúdka alebo čriev;
- ak ste nedávno mali alebo máte vredy alebo krvácanie v zažívacom trakte (minimálne dva prípady vredov alebo krvácania);
- ak ste mali krvácanie do mozgu (mozgovú mŕtvicu);
- ak máte akýkoľvek iný problém s krvácaním alebo iné problémy spôsobené nízkou zrážanlivosťou krvi;
- ak máte poruchu funkcie pečene;
- ak užívate iné lieky, o ktorých je známe, že majú nepriaznivé účinky na pečeň, napríklad paracetamol, akékoľvek iné lieky proti bolesti alebo nesteroidové antiflogistiká;
- ak užívate návykové lieky alebo sa u vás vyvinul návyk, ktorým ste sa stali závislí na drogách alebo iných látkach;
- ak pravidelne konzumujete veľké množstvo alkoholu;
- ak ste mali v minulosti reakciu pečene po podaní nimesulidu;
- ak ste mali nedialyzované závažné zlyhanie obličiek;
- ak ste mali závažné zlyhávanie srdca;
- ak máte horúčku alebo chrípku (máte bolesti, necítite sa dobre, je vám chladno, trasiete sa od zimy alebo máte teplotu);
- ak ste v posledných troch mesiacov tehotenstva;
- ak dojčíte.

Aulin 100 mg nepodávajte deťom mladším ako 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Aulin 100 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie liekov ako je Aulin 100 mg môže byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu („infarkt myokardu”) alebo mozgovej príhody (mŕtvice).
Riziko je tým väčšie, čím je dávka vyššia a doba liečby dlhšia.
Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že u vás existuje riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak dostanete závažnú alergickú reakciu, prerušte užívanie Aulinu 100 mg pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, poškodení mäkkých tkanív (poškodení slizníc) alebo akýchkoľvek iných prejavoch alergie a informujte svojho lekára.

Prestaňte užívať Aulin 100 mg ihneď ako spozorujete krvácanie (čierna stolica) alebo tvorbu vredov v zažívacom trakte (vyvoláva bolesti brucha).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aulinu 100 mg
- ak sa počas liečby nimesulidom objavia príznaky ochorenia pečene, prestaňte užívať nimesulid a ihneď informujte svojho lekára. Medzi príznaky poukazujúce na ochorenie pečene patria strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, pretrvávajúca únava a tmavý moč;
- ak ste už niekedy mali vred žalúdka, krvácanie do žalúdka alebo čriev alebo zápalové ochorenie čriev ako ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, informujte o tom svojho lekára ešte pred začatím užívania Aulinu 100 mg;
- ak počas liečby Aulinom 100 mg dostanete horúčku alebo sa objavia príznaky podobné chrípke (máte bolesti, necítite sa dobre, je vám chladno alebo sa trasiete od zimy) prestaňte užívať tento liek a informujte o tom svojho lekára;
- ak máte akékoľvek mierne ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, problémy s cirkuláciou krvi alebo s obličkami, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať Aulin 100 mg;
- ak patríte medzi starších pacientov, lekár vás asi bude pozývať na pravidelné kontroly, aby sa uistil, že Aulin 100 mg vám nespôsobuje problémy so žalúdkom, obličkami, srdcom alebo pečeňou;
- ak plánujete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára, pretože Aulin 100 mg môže znižovať plodnosť;
- ak neznášate niektoré cukry , kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

Iné lieky a Aulin 100 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, ,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Buďte zvlášť opatrný, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože tieto lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať s Aulinom 100 mg:
- kortikosteroidy (lieky používané na liečbu zápalových stavov),
- lieky na zníženie zrážavosti krvi (antikoagulanciá, napr. warfarín alebo látky s protidoštičkovým účinkom, kyselinu acetylsalicylovú alebo iné salicyláty),
- antihypertenzíva alebo diuretiká (lieky na kontrolu tlaku krvi alebo lieky užívané pri ochoreniach srdca),
- lítium , ktoré sa používa na liečbu depresie a podobných stavov),
- selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI, lieky používané na liečbu depresie),
- metotrexát (liek používaný na liečbu reumatoidnej artritídy a rakoviny),
- cyklosporín (liek používaný po transplantácii alebo pri liečbe ochorení imunitného systému).
Predtým ako začnete užívať Aulin 100 mg sa uistite, že váš lekár alebo lekárnik vie, že užívate tieto lieky.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek,
- Aulin 100 mg sa nesmie užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva. Môže
spôsobiť problémy dieťaťu alebo skomplikovať pôrod.
- Ak plánujete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára, pretože Aulin100 mg môže znižovať plodnosť.
- Ak ste v prvom alebo druhom trimestri tehotenstva, nezvyšujte dávku, ani trvanie liečby predpísané lekárom.

Aulin 100 mg sa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neveďte vozidlá a neobsluhujte žiadne stroje, ak po užití Aulinu 100 mg pociťujete
závraty alebo ospalosť.

Aulin 100 mg obsahuje laktózu.
Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, informujte svojho lekára ešte predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Aulin 100 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na kontrolu príznakov ochorenia.

Zvyčajná dávka je 100 mg tableta dvakrát denne, po jedle.

Aulin 100 mg užívajte čo najkratšiu dobu a maximálne 15 dní v jednom liečebnom cykle.

Ak užijete viac Aulinu 100 mg, ako máte
Ak ste užili alebo si myslíte, že ste užili, viac Aulinu 100 mg ako ste mali, neodkladne kontaktujte lekára alebo pohotovosť. Zostávajúci obsah balenia lieku zoberte so sebou. V prípade predávkovania sa u vás pravdepodobne objaví jeden z nasledujúcich príznakov: závrat, nevoľnosť, bolesti žalúdka, krvácanie do žalúdka alebo ťažkosti s dýchaním.

Ak zabudnete užiť Aulin 100 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané dávky.


4. Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať liek a informujte ihneď svojho lekára, pretože tieto príznaky môžu poukazovať na vznik zriedkavých závažných vedľajších účinkov vyžadujúcich urýchlené poskytnutie lekárskej pomoci:
- žalúdočné ťažkosti alebo bolesti žalúdka, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, krvácanie zo žalúdka, črevného traktu alebo čierna stolica
- ochorenia kože ako vyrážky alebo sčervenanie
- piskľavé dýchanie alebo dýchavičnosť
- zožltnutie pokožky alebo očných bielok (žltačka)
- nečakaná zmena množstva alebo farby moču
- opuch tváre, chodidiel alebo nôh
- pretrvávajúca únava.

Všeobecné vedľajšie účinky nesteroidových antiflogistík (NSAID):

Užívanie niektorých nesteroidových antiflogistík (NSAID) môže v malej miere zvyšovať riziko oklúzie (uzáveru) arteriálnych ciev (arteriálne trombotické príhody), napr. srdcový infarkt (infarkt myokardu) alebo mozgová príhoda (mozgová mŕtvica), zvlášť pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.

V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené opuchy (zadržiavanie tekutín), hypertenzia (vysoký krvný tlak) a zlyhávanie srdca.

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky postihovali zažívací trakt (gastrointestinálne vedľajšie účinky):
- vredy v žalúdku a hornej časti tenkého čreva (peptický vred, žalúdočný alebo dvanástnikový vred),'
- prederavenie črevnej steny (perforácia) alebo krvácanie v zažívacom trakte (niekedy
so smrteľnými následkami, zvlášť u starších pacientov).

Pri užívaní Aulinu 100 mg sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- časté (môžu postihovať viac ako 1 osobu zo 100): hnačka, nevoľnosť, vracanie, malé zmeny laboratórnych výsledkov pečeňových testov;
- menej časté (môžu postihovať menej ako 1 osobu zo 100): dýchavičnosť, závrat, zvýšený tlak krvi, zápcha, nadúvanie, zápal žalúdka (gastritída), svrbenie, vyrážky, potenie, opuch (edém), krvácanie zo žalúdka alebo čriev, dvanástnikové alebo žalúdočné vredy a prasknuté vredy;
- zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 1 000): chudokrvnosť, zníženie počtu bielych krviniek v krvi, zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek v krvi (eozinofilov), zmeny tlaku krvi, krvácanie, ťažkosti pri močení alebo prerušované močenie, krv v moči, zvýšenie hladiny draslíka v krvi, pocit úzkosti alebo nervozita, nočné mory, neostré videnie, zrýchlený tep, návaly horúčavy, sčervenanie pokožky, zápal kože (dermatitída), pocit celkovej zdravotnej nepohody, únava;
- veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 10 000): závažná kožná reakcia (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza) spôsobujúca vytvorenie pľuzgierov na pokožke a pocit silnej zdravotnej nepohody; zlyhanie alebo zápal obličiek (nefritída); porucha mozgovej funkcie (encefalopatia), zníženie počtu krvných doštičiek v krvi spôsobujúce podkožné krvácanie alebo krvácanie v iných častiach tela;, čierna stolica z dôvodu krvácania; krvácanie žalúdka alebo črevného traktu; zápal pečene (hepatitída), niekedy veľmi silný spôsobujúci žltačku a upchatie žlčových ciest; alergické reakcie, vrátane závažných reakcií sprevádzaných kolapsom a piskľavým dýchaním; astma; zníženie telesnej teploty; závrat, bolesti hlavy, ospalosť; žalúdočné bolesti, ťažkosti s trávením; bolesť v ústach; žihľavka; opuch tváre a okolitých tkanív, poruchy videnia.

Lieky, ako je Aulin 100 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej príhody.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Aulin 100 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aulin 100 mg obsahuje

Liečivo je nimesulid..
Ďalšie zložky sú: nátriumdokusát, hydroxypropylcelulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu, mikrokryštalická celulóza, hydrogenovaný rastlinný olej, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Aulin 100 mg a obsah balenia

Svetložlté, okrúhle, tablety v PVC/Al blistri.

Balenia po: 6, 9, 10, 15, 20, 30 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7
635 00 Brno,
Česká republika

Výrobca
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.,Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Írsko
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.,5th km Paiania-Markopoulo, Koropi, Attiki, 19400 Grécko
Mipharm S.p.A.,Via Bernardo Quaranta, 12, 20141 Miláno (MI), Taliansko
Patheon Italia S.p.A., Viale G.B. Stucchi 110, 20900 Monza (MB), Taliansko
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika
Pharmasearch Ltd, Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Írsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 9x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 14x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 18x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 3x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 6x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 9x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 14x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 15x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 18x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 30x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 3x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 6x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp 2,66
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 30x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp 4,58
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 15x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp 2,16
AULIN 100 MG TABLETY tbl 10x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 3,21
AULIN 100 MG TABLETY tbl 20x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 100 MG TABLETY tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 3,70
AULIN 100 MG TABLETY tbl 6x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 100 MG TABLETY tbl 9x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 30 MG/G GÉL gél 1x50 g (tuba Al) Vp n/a
AULIN 30 MG/G GÉL gél 1x100 g (tuba Al) Vp 9,79
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.