AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 30x100 mg (vre.papier/Al/PE)

SPC
terapiou nesteroidovými antiflogistikami,
-  aktívny žalúdočný alebo dvanástnikový vred alebo recidivujúci peptický vred alebo krvácanie v anamnéze (dva alebo viac prípadov potvrdenej ulcerácie alebo krvácania),
- cerebrovaskulárne krvácanie alebo iné krvácavé stavy, či poruchy krvácavosti,
- ťažká porucha hemokoagulácie,
- závažné zlyhávanie srdca,
- ťažká porucha funkcie obličiek,
- porucha funkcie pečene,
- pacienti s horúčkou alebo symptómami podobnými chrípke,
- deti do 12 rokov,
- tretí trimester gravidity a laktácia (pozri časti 4.6 a 5.3).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 Aulin 100 mg sa nemá súbežne podávať s inými nesteroidovými antiflogistikami vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2. Okrem toho treba pacientov poučiť, aby súčasne neužívali iné analgetiká.

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2).

Ak sa nepozoruje prínos liečby, podávanie lieku sa má ukončiť.

Hepatálne účinky
Pri Auline 100 mg bol zriedkavo hlásený výskyt závažných pečeňových reakcií, medzi ktorými boli aj veľmi zriedkavo prípady úmrtia (pozri tiež časť 4.8). Pacienti, u ktorých sa počas liečby Aulinom 100 mg objavia symptómy poškodenia pečene (napríklad anorexia, nauzea, vracanie, bolesti brucha, únava, tmavý moč) alebo abnormálne hepatálne testy, majú liečbu ukončiť. Títo pacienti už nikdy nemajú byť liečení nimesulidom. Poškodenia pečene, ktoré boli hlásené po krátkodobej liečbe, boli vo väčšine prípadov reverzibilné.

Pacienti, ktorí užívajú nimesulid a dostanú horúčku alebo sa u nich objavia symptómy podobné chrípke, majú liečbu ukončiť.

Gastrointestinálne účinky
Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia: Pri užívaní všetkých nesteroidových antiflogistík (NSAID) môže v ktorejkoľvek fáze terapie vzniknúť gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, a to s alebo bez akýchkoľvek varovných symptómov a nezávisle od gastrointestinálnych ochorení v anamnéze.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou nesteroidových antiflogistík, je vyššie u pacientov s ulceráciou v anamnéze, hlavne ak došlo ku komplikáciám v dôsledku krvácania alebo perforácie (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má liečba začať s najmenšou dostupnou dávkou. U týchto pacientov a u pacientov, ktorým sa musí súbežne podávať nízka dávka kyseliny acetylsalicylovej alebo iný liek so zvýšeným rizikom vzniku gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, sa má zvážiť súbežné podávanie protektívnych liečiv (napr. mizoprostol alebo inhibítor protónovej pumpy) (pozri ďalší text a časť 4.5).
Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, zvlášť starší pacienti, majú informovať lekára o všetkých nezvyčajných symptómoch v abdominálnej oblasti (najmä o gastrointestinálnom krvácaní) hlavne na začiatku liečby.

Gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia/perforácia sa môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby s alebo bez varovných symptómov nezávisle od gastrointestinálnych ochorení v anamnéze. Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, má sa liečba nimesulidom ukončiť. Pacientom s poruchami a chorobami tráviaceho traktu, vrátane pacientov s peptickým vredom, gastrointestinálnym krvácaním, ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou v anamnéze, sa môže nimesulid podávať len s opatrnosťou.

Zvýšená opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne liečených liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) alebo antiagreganciá ako kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).
Liečba sa má ukončiť, ak sa u pacientov užívajúcich Aulin 100 mg objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia,.
Pri podávaní NSAID pacientom s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) je potrebná opatrnosť, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich stavu (pozri časť 4.8 ).

Starší pacienti: U starších pacientov sa pri užívaní nesteroidových antiflogistík častejšie vyskytujú nežiaduce reakcie, hlavne gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2). Z tohto dôvodu sa odporúča náležité klinické sledovanie týchto pacientov.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky
U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti s terapiou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokom dávkovaní a dlhodobej liečbe) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní Aulinu 100 mg.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, s ochoreniami periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením môžu byť liečení Aulinom 100 mg iba po starostlivej úvahe. Podobné starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Nakoľko nimesulid môže ovplyvňovať funkcie krvných doštičiek, má sa užívať s opatrnosťou u pacientov trpiacich hemoragickou diatézou (pozri aj časť 4.3). Aulin 100 mg neslúži ako náhrada kyseliny acetylsalicylovej na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.

Renálne účinky
Opatrnosť je potrebná aj u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek a u kardiakov, pretože podávanie Aulinu 100 mg môže vyvolať poruchu funkcie obličiek. Ak sa objaví zhoršenie, treba liečbu ukončiť (pozri tiež časť 4.5).

Kožné reakcie
Pri liečbe nesteroidovými antiflogistikami sa môžu veľmi zriedkavo vyskytnúť závažné kožné reakcie až fatálneho charakteru ako exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8). Ukazuje sa, že najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby, vo väčšine prípadov sa nežiaduca reakcia začala prejavovať v prvom mesiaci liečby. Aulin 100 mg sa má vysadiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitívnej reakcie.

Účinky na plodnosť
Užívanie Aulinu 100 mg môže ovplyvniť fertilitu ženy a preto sa neodporúča ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. U žien, ktorým sa nedarí otehotnieť alebo u ktorých sa zisťuje príčina neplodnosti, treba zvážiť ukončenie liečby Aulinom 100 mg (pozri časť 4.6).

Aulin 100 mg obsahuje sacharózu.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID):

Užívanie Aulinu 100 mg sa neodporúča kombinovať (pozri časť 4.4) s inými nesteroidovými antiflogistikami vrátane kyseliny acetylsalicylovej podávanej v protizápalových dávkach (≥ 1g ako jedna dávka alebo ≥ 3g ako celková denná dávka).

Kortikosteroidy:
Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá:
Nesteroidové antiflogistiká môžu zvyšovať účinok antikoagulancií ako warfarín (pozri časť 4.4). Pacienti užívajúci warfarín alebo podobné antikoagulanciá vykazujú pri liečbe Aulinom 100 mg  zvýšené riziko krvácavých komplikácií. Preto sa tieto kombinácie neodporúčajú (pozri časť 4.4) a sú kontraindikované u pacientov s ťažkými poruchami koagulácie (pozri časť 4.3). Ak nie je možné sa vyhnúť kombinácii uvedených liečiv, majú byť dôkladne monitorované hemokoagulačné parametre.

Antiagreganciá a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI):
Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Diuretiká, ACE inhibítory a antagonisty angiotenzínu II (AIIA):
Nesteroidové antiflogistiká môžu znižovať účinok diuretík a iných antihypertenzívnych liekov. U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo staršie osoby s poruchou funkcie obličiek) môže súbežné podávanie ACE inhibítorov a inhibítorov cyklooxygenázy vyvolať postupné zhoršovanie funkcie obličiek vrátane možnosti vzniku akútnej renálnej insuficiencie, ktorá je obyčajne reverzibilná.
Výskyt týchto interakcií treba zohľadniť u pacientov, ktorí musia užívať Aulin 100 mg spolu s ACE inhibítormi alebo AIIA. Preto treba takúto kombináciu liekov podávať s opatrnosťou, hlavne u starších pacientov. Pacientov treba správne hydratovať a po začatí súbežnej liečby a periodicky v priebehu liečby vyhodnocovať či je potrebné monitorovanie funkcie obličiek.

Farmakokinetické interakcie: účinok nimesulidu na farmakokinetiku iných liečiv.

Furosemid:
U zdravých osôb nimesulid prechodne znižuje účinok furosemidu na vylučovanie sodíka, v menšej miere aj vylučovanie draslíka a znižuje odpoveď na podanie diuretika.
Následkom súbežného podávania nimesulidu a furosemidu dochádza k zníženiu AUC (asi o 20%) a kumulatívnej exkrécii furosemidu bez ovplyvnenia renálneho klírensu.
Pri súbežnom podávaní furosemidu a Aulinu 100 mg je potrebné dbať na opatrnosť u citlivých pacientov s poruchou obličiek alebo ochorením srdca, ako je uvedené v časti 4.4.

Lítium:
Podľa niektorých hlásení znižujú nesteroidové antiflogistiká klírens lítia, následkom čoho dochádza ku zvýšeniu jeho hladiny v plazme a k toxickým prejavom. Ak sa Aulin 100 mg podáva pacientom liečeným liekmi s obsahom lítia, má sa dôsledne monitorovať jeho hladina.

In vivo sa tiež sledovali možné farmakokinetické interakcie s glibenklamidom, teofylínom, warfarínom, digoxínom, cimetidínom a antacidom (ktorý obsahuje kombináciu hydroxidu hlinitého a horečnatého). Nezaznamenali sa žiadne klinicky významné interakcie.

Nimesulid inhibuje CYP2C9. Plazmatické koncentrácie liečiv, ktoré sú substrátom tohto enzýmu, môžu byť pri súbežnom podávaní Aulinu 100 mg zvýšené.
Opatrnosť je potrebná, ak sa nimesulid podáva menej ako 24 hodín pred podaním alebo po podaní metotrexátu, nakoľko sérové hladiny metotrexátu môžu byť zvýšené, a tak môže byť zvýšená aj toxicita tohto liečiva.
Z dôvodu účinku na renálne prostaglandíny môžu inhibítory prostaglandín-syntetázy ako nimesulid zvyšovať nefrotoxicitu cyklosporínov.

Farmakokinetické interakcie: účinok iných liečiv na farmakokinetiku nimesulidu

Štúdie in vitro preukázali vytesnenie nimesulidu z väzbových miest pôsobením tolbutamidu, kyseliny salicylovej a kyseliny valproovej.
Napriek možnému ovplyvneniu plazmatických hladín však tieto interakcie nemali žiadny klinický význam.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Použitie Aulinu 100 mg počas tretieho trimestra gravidity je kontraindikované (pozri časť 4.3).
Tak ako iné NSAID ani Aulin 100 mg sa neodporúča užívať ženám, ktoré plánujú graviditu (pozri časť 4.4).

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať tehotenstvo, vývoj embrya alebo plodu. Výsledky epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu, malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v prvej fáze tehotenstva. Celkové riziko kardiovaskulárnych malformácií vzrástlo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s veľkosťou dávky a dĺžkou liečby.

U zvierat sa zistilo, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vyvoláva zvýšenie predimplantačných a poimplantačných strát a zvýšenie mortality embrya a plodu. U zvierat, ktorým sa v období organogenézy podávali inhibítory syntézy prostaglandínov, sa zistil aj zvýšený výskyt rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych.

V štúdiách na králikoch sa zistila atypická reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3). Zodpovedajúce údaje o podávaní Aulinu 100 mg gravidným ženám nie sú k dispozícii. Z toho dôvodu nie je potenciálne riziko pre človeka doteraz známe a predpisovanie tohto lieku gravidným ženám v prvom a druhom trimestri gravidity sa neodporúča okrem prípadov, keď je to nevyhnutné .

Ak sa Aulin 100 mg podáva žene, ktorá plánuje tehotenstvo alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má sa použiť čo najnižšia dávka a čo najkratšia dĺžka liečby.

Všetky inhibítory syntézy prostaglandínu môžu v treťom trimestri gravidity vyvolať
· u plodu:
- kardiopulmonálnu toxicitu (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a s pulmonálnou hypertenziou);
- renálnu dysfunkciu, ktorá môže progredovať až do renálnej nedostatočnosti s oligo-hydramniónom;
· u matky a novorodenca na konci gravidity:
- možné predĺženie doby krvácania a antiagregačný účinok dokonca aj vtedy, keď sa podával vo veľmi malých dávkach;
- inhibíciu kontrakcií maternice a v dôsledku toho oneskorenie alebo predĺženie pôrodu.

Preto je Aulin 100 mg kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.

Nie je známe, či sa nimesulid vylučuje do materského mlieka u ľudí. Aulin 100 mg je preto v období laktácie kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli uskutočnené žiadne štúdie, ktoré by sa týkali možného ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu pacienti, u ktorých sa po užití Aulin 100 mg vyskytne vertigo alebo somnolencia, nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

a) Všeobecné informácie

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokom dávkovaní a dlhodobom podávaní) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca. Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady bulóznych reakcií vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Nežiaduce účinky sa najčastejšie pozorovali v gastrointestinálnom trakte. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy až fatálneho charakteru, hlavne u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní sa tiež vyskytli nauzea, vracanie, diarea, flatulencia, konstipácia, dyspepsia, bolesti brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Gastritída sa vyskytovala menej často.

b) Tabuľka nežiaducich reakcií

Nižšie uvedený zoznam nežiaducich účinkov je založený na uskutočnených kontrolovaných klinických štúdiách (približne 7 800 pacientov) a na postmarketingovom sledovaní s nasledujúcim hodnotením výskytu nežiaducich účinkov: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane izolovaných prípadov.


Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé
Anémia*
Eozinofília*
Veľmi zriedkavé
Trombocytopénia
Pancytopénia
Purpura
Poruchy imunitného systému
Zriedkavé
Hypersenzitivita*
Veľmi zriedkavé
Anafylaxia
Poruchy metabolizmu a výživy
Zriedkavé
Hyperkaliémia*
Psychické poruchy
Zriedkavé
Úzkosť*
Nervozita*
Nočné mory*
Poruchy nervového systému
Menej časté
Závrat*
Veľmi zriedkavé
Bolesti hlavy
Somnolencia
Encefalopatia (Reyov syndróm)
Poruchy oka
Zriedkavé
Neostré videnie*
Veľmi zriedkavé
Poruchy videnia
Poruchy ucha a labyrintu
Veľmi zriedkavé
Vertigo
Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti
Zriedkavé
Tachykardia*
Poruchy ciev
Menej časté
Hypertenzia*
Zriedkavé
Krvácanie*
Kolísanie krvného tlaku*
Návaly tepla*
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína'
Menej časté
Dyspnoe*
Veľmi zriedkavé
Astma
Bronchospazmus
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté
Hnačka*
Nauzea*
Vracanie*
Menej časté
Zápcha* Flatulencia*
Gastrointestinálne krvácanie
Dvanástnikový vred a perforácia
Žalúdočný vred a perforácia
Veľmi zriedkavé
Gastritída*
Bolesti brucha
Dyspepsia
Stomatitída
Meléna
Poruchy pečene a žlčových ciest
(pozri časť 4.4)
Časté

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov*
Veľmi zriedkavé
Hepatitída
Fulminantné hepatitídy (vrátane fatálnych)
Žltačka
Cholestáza
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté
Pruritus*
Vyrážka*
Zvýšené potenie*
Zriedkavé
Erytém*
Dermatitída*
Veľmi zriedkavé
Urtikária
Angioneurotický edém
Edém tváre
Erythema multiforme
Stevensov - Johnsonov syndróm
Toxická epidermálna nekrolýza
Poruchy obličiek a močových ciest
Zriedkavé
Dyzúria*
Hematúria*

Veľmi zriedkavé
Retencia moču*
Zlyhanie obličiek
Oligúria
Intersticiálna nefritída
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté
Edém*
Zriedkavé
Celková nevoľnosť*
Asténia*
Veľmi zriedkavé
Hypotermia
*frekvencia výskytu založená na klinických štúdiách

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy akútneho predávkovania NSAID zahŕňajú letargiu, ospalosť, nevoľnosť, vracanie a bolesť v epigastriu, ktoré sú po podpornej starostlivosti zvyčajne reverzibilné. Môže sa objaviť gastrointestinálne krvácanie. Takisto sa môže objaviť hypertenzia, akútne renálne zlyhanie, respiračná depresia a kóma, ale iba zriedkavo. Pri liečbe terapeutickými dávkami, ako aj pri predávkovaní môžu nasledovať anafylaktoidné reakcie spojené s podávaním NSAID.

Pri predávkovaní NSAID sa má pacientom podať symptomatická a podporná liečba. Neexistuje žiadne špecifické antidotum. Neexistujú dostupné informácie o odstránení nimesulidu z organizmu hemodialýzou, ale na základe vysokého stupňa väzby na plazmatické proteíny (do 97,5 %) sa dialýza nezdá byť užitočnou pri predávkovaní. Eméza a/alebo aktívne uhlie (60 až 100 g u dospelých) a/alebo osmotické laxatíva môžu byť indikované u pacientov so symptómami predávkovania do 4 hodín po ťažkom predávkovaní. Forsírovaná diuréza, alkalizácia moču, hemodialýza alebo hemoperfúzia nemusia pomôcť kvôli vysokej väzbe na proteíny. Treba monitorovať renálne a hepatálne funkcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nesteroidové antiflogistikum, analgetikum.
ATC kód: M01AX17

Nimesulid je nesteroidové antiflogistikum s analgetickými a antipyretickými vlastnosťami. Nimesulid pôsobí ako inhibítor enzýmu cyklooxygenázy pri syntéze prostaglandínov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nimesulid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Po podaní jednorazovej dávky 100 mg nimesulidu sa u dospelých dosahuje maximálna plazmatická koncentrácia (3-4 mg/l) po 2-3 hodinách. AUC=20-35 mg h/l. Medzi týmito hodnotami a výsledkami získanými po podávaní dávky 100 mg 2x denne počas 7 dní sa nezistili žiadne štatisticky významné rozdiely.

Až 97,5 % sa viaže na bielkoviny plazmy.

Nimesulid sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni viacerými spôsobmi, vrátane izoenzýmov 2C9 (CYP) systému cytochrómu P450. Pri podávaní kombinácií liečiv, ktoré sa taktiež metabolizujú CYP2C9 treba vo veľkej miere uvažovať o možných interakciách (pozri časť 4.5). Hlavným metabolitom je para-hydroxy derivát, ktorý je tiež farmakologicky aktívny. Časový interval do zistenia tejto látky v krvnom obehu je krátky (cca 0,8 hodiny), avšak rýchlosť jeho tvorby nie je vysoká a je omnoho nižšia ako rýchlosť absorpcie nimesulidu. Hydroxynimesulid je jediný metabolit, ktorý sa dá v plazme detekovať a takmer úplne sa konjuguje. Hodnota T½ je 3,2-6,0 hod.

Nimesulid sa vylučuje prevažne močom (cca 50 % podanej dávky).
Iba 1-3 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Hydroxynimesulid, ktorý je hlavným metabolitom sa dá zistiť iba vo forme glukuronátu. Približne 29 % podanej dávky sa po metabolizovaní vylučuje stolicou.

Kinetický profil nimesulidu po jednotlivom aj opakovanom podaní starším pacientom zostal nezmenený.

V rámci akútnej experimentálnej štúdie, kde sa nimesulid podával pacientom s miernou alebo stredne závažnou poruchou renálnych funkcií (klírens kreatinínu 30-80 ml/min) a zdravým dobrovoľníkom, nebola maximálna plazmatická koncentrácia nimesulidu ani jeho hlavného metabolitu u osôb poškodením renálnych funkcií oproti zdravým dobrovoľníkom zvýšená. Hodnoty AUC a t1/2 beta boli o 50 % vyššie, boli však vždy v súlade s kinetikou pozorovanou v prípade nimesulidu u zdravých dobrovoľníkov. Opakované podávanie lieku nespôsobilo jeho akumuláciu v organizme.
Nimesulid je kontraindikovaný u pacientov s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie zamerané na farmakologickú bezpečnosť, toxicitu po opakovanom podávaní, genotoxicitu, karcinogénny potenciál nepreukázali zvláštne riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní nimesulid vykazoval gastrointestinálnu, renálnu a hepatálnu toxicitu. U králikov, ale nie u potkanov, boli v štúdiách zameraných na reprodukčnú toxicitu, embryotoxicitu a teratogenitu zaznamenané skeletálne malformácie, dilatácia mozgových komôr v dávkach nie toxických pre matku. U potkanov bola pozorovaná zvýšená mortalita potomstva v skorom postnatálnom období a nimesulid vykazoval nežiaduce účinky na fertilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sacharóza
Kukuričný škrob
Glukóza, roztok, disperzne sušený
Cetomakrogol 1000
Bezvodá kyselina citrónová
Pomarančová príchuť

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Zatavené vrecko papier/Al/PE/ alebo papier/PE/Al/Surlyn
Veľkosť balenia:  3, 6, 9, 14, 15, 18, 30 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7
635 00 Brno
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0311/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24.10.2003
Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2014

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 9x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 14x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 18x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 3x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 6x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 9x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 14x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 15x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 18x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 30x100 mg (vre.papier/PE/Al/Surlyn) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 3x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 6x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp 2,66
AULIN 100 MG GRANULÁT gru por 15x100 mg (vre.papier/Al/PE) Rp 2,16
AULIN 100 MG TABLETY tbl 10x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 3,21
AULIN 100 MG TABLETY tbl 20x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 100 MG TABLETY tbl 15x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 2,11
AULIN 100 MG TABLETY tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al) Rp 3,70
AULIN 100 MG TABLETY tbl 6x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 100 MG TABLETY tbl 9x100 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
AULIN 30 MG/G GÉL gél 1x50 g (tuba Al) Vp n/a
AULIN 30 MG/G GÉL gél 1x100 g (tuba Al) Vp 9,79

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.