ATAZANAVIR KRKA 300 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90 (3x30)x300 mg (fľ.HDPE)

SPC
>Iné lieky a Atazanavir Krka
- rifampicín, antibiotikum používané na liečbu tuberkulózy;
- astemizol alebo terfenadín (často používané na liečbu alergických príznakov, tieto lieky môžu byť voľnopredajné); cisaprid (používaný na liečbu žalúdočného refluxu, niekedy nazývaného pálenie záhy); pimozid (používaný na liečbu schizofrénie); chinidín alebo bepridil (používaný na úpravu srdcového rytmu); ergotamín, dihydroergotamín, ergonovín, metylergonovín (používané na liečbu bolesti hlavy); a alfuzosín (používaný na liečbu zväčšenej prostaty);
- kvetiapín (používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresívnej

poruchy), lurazidón (používa sa na liečbu schizofrénie);
- lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum, rastlinný prípravok);
- triazolam a perorálny (užívaný ústami) midazolam (používané na zlepšenie spánku a/alebo zmiernenie úzkosti);
- simvastatín alebo lovastatín (používajú sa na zníženie cholesterolu v krvi)
- lieky obsahujúce grazoprevir, vrátane kombinácie fixnej dávky elbasviru/grazopreviru
(používa sa na liečbu infekcie chronickej hepatitídy C).

Neužívajte sildenafil s Atazanavirom Krka, keď používate sildenafil na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Sildenafil sa tiež používa na liečbu erektilnej dysfunkcie (poruchy erekcie). Informujte svojho lekára, ak používate sildenafil na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Informujte svojho lekára okamžite, ak sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka.

Upozornenia a opatrenia

Atazanavir Krka nevylieči vašu HIV infekciu. Naďalej sa u vás môžu rozvíjať infekcie alebo iné ochorenia súvisiace s HIV infekciou. Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazenia iných ľudí.

Niektorí pacienti budú potrebovať špeciálnu starostlivosť pred alebo počas užívania Atazanaviru Krka. Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Atazanavir Krka a oznámte svojmu lekárovi:
- ak máte hepatitídu B alebo C
- ak sa u vás rozvinú prejavy a príznaky žlčových kameňov (bolesť na pravej strane brucha)
- ak máte hemofíliu typu A alebo B
- ak ste dialyzovaný

Atazanavir Krka môže ovplyvniť správnu činnosť vašich obličiek.

U pacientov užívajúcich atazanavir sa môžu vyskytnúť obličkové kamene. Ak sa u vás prejavia prejavy alebo príznaky obličkových kameňov (bolesť na boku, krv v moči, bolesť pri močení), informujte, prosím, okamžite svojho lekára.

U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a pridruženou infekciou v anamnéze, sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť príznaky a príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, informujte, prosím, okamžite svojho lekára. Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, sa môžu okrem oportunistických infekcií objaviť autoimunitné poruchy (ochorenie, ktoré sa objavuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Autoimunitné poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie alebo nejaké ďalšie príznaky ako sú svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie (búšenie srdca), tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom, prosím, bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu.

U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť okrem iného dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Hyperbilirubinémia (zvýšená hladina bilirubínu v krvi) sa vyskytla u pacientov užívajúcich atazanavir.

Tieto príznaky môžu spôsobiť mierne zožltnutie kože alebo očí. Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Závažné kožné vyrážky, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, boli hlásené u pacientov užívajúcich atazanavir. Ak sa u vás objaví vyrážka, okamžite informujte svojho lekára.

Ak si všimnete zmenu vášho srdcového tepu (zmenu srdcového rytmu), informujte, prosím, svojho lekára.
U detí užívajúcich Atazanavir Krka môže byť potrebné sledovať činnosť ich srdca. O tejto potrebe
rozhodne váš detský lekár.

Deti
Nepodávajte tento liek deťom vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 5 kg.
Používanie atazanaviru u detí vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou nižšou ako 5 kg sa z
dôvodu rizika závažných komplikácií neskúmalo.

Iné lieky a Atazanavir Krka
Nesmiete užívať Atazanavir Krka s určitými liekmi. Tieto lieky sú uvedené na začiatku v časti 2
pod názvom Neužívajte Atazanavir Krka.

Niektoré lieky nemôžu byť kombinované s Atazanavirom Krka. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Dôležité je spomenúť nasledovné lieky:
- iné lieky na liečbu HIV infekcie (napr. indinavir, nevirapín a efavirenz)
- boceprevir a sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (používané na liečbu hepatitídy C)
- sildenafil, vardenafil alebo tadalafil (používané u mužov na liečbu impotencie (erektilnej
dysfunkcie))
- ak užívate perorálnu antikoncepciu ("Tabletky") spolu s Atazanavirom Krka na zabránenie
otehotnenia, uistite sa, že ju užívate presne podľa pokynov vášho lekára a nevynechajte ani
jednu dávku
- lieky používané na liečbu ochorení vzťahujúcich sa na žalúdočnú kyselinu (napr. antacidá, ktoré
sa užívajú 1 hodinu pre užitím Atazanaviru Krka alebo 2 hodiny po užití Atazanaviru Krka, H2-
blokátory, ako je famotidín a inhibítory protónovej pumpy, ako je omeprazol)
- lieky znižujúce krvný tlak, spomaľujúce srdcovú frekvenciu alebo upravujúce srdcový rytmus
(amiodarón, diltiazem, systémový lidokaín, verapamil)
- atorvastatín, pravastatín a fluvastatín (používané na zníženie cholesterolu v krvi)
- salmeterol (používaný na liečbu astmy)
- cyklosporín, takrolimus a sirolimus (lieky na zníženie účinkov imunitného systému)
- niektoré antibiotiká (rifabutín, klaritromycín)
- ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (fungicída)
- warfarín (antikoagulancium, používané na zníženie zrážania krvi)
- karbamazepín, fenytoín, fenobarbiral, lamotrigín (antiepileptiká)
- irinotekan (používaný na liečbu rakoviny)
- sedatívne lieky (napr. midazolam podávaný injekčne)
- buprenorfín (používaný na liečbu opioidnej závislosti a bolesti).

Niektoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať s ritonavirom, liekom podávaným spolu
s Atazanavirom Krka. Je dôležité informovať vášho lekára, ak užívate flutikazón alebo budezonid
(na liečbu alergických príznakov alebo astmy, podávané do nosa alebo inhalované).

Atazanavir Krka a jedlo a nápoje
Je dôležité užívať Atazanavir Krka s jedlom (hlavným jedlom alebo výdatným olovrantom), ktoré napomáha telu absorbovať liek.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Atazanavir, liečivo atazanaviru Krka, sa

vylučuje do materského mlieka. Pacientky nemajú dojčiť, keď užívajú Atazanavir Krka. HIV-
infikovaným ženám sa odporúča, aby nedojčili kvôli možnosti prenosu infekcie cez materské mlieko.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V prípade výskytu nevoľnosti alebo závratu neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje a okamžite
kontaktujte svojho lekára.

Atazanavir Krka obsahuje monohydrát laktózy
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať Atazanavir Krka

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika. Tento spôsob vám zaručí, že liek je plne účinný, a že sa u vás znižuje riziko rozvoja odolnosti vírusu na liečbu.

Odporúčaná dávka Atazanaviru Krka kapsúl pre dospelých je 300 mg podávaná raz denne so
100 mg ritonaviru raz denne s jedlom v kombinácii s inými liekmi proti HIV. Lekár vám môže
upraviť dávku Atazanaviru Krka na základe vašej anti-HIV liečby.

Pre deti (vo veku od 6 rokov do menej ako 18 rokov), váš detský lekár rozhodne o správnej dávke na základe telesnej hmotnosti vášho dieťaťa. Dávka kapsúl Atazanaviru Krka pre deti je vypočítaná podľa telesnej hmotnosti a užíva sa raz denne s jedlom a 100 mg ritonaviru, ako je uvedené nižšie:

T elesná hmotnosť (kg) Dávka Atazanaviru Krka raz denne (mg)

Dávka* ritonaviru raz denne
( m g )

15 až menej ako 35 200 100
najmenej 35 300 100
*Môžu byť použité kapsuly ritonaviru, tablety alebo perorálny roztok.

Na používanie u detí vo veku do 3 mesiacov a s telesnou hmotnosťou minimálne 5 kg môže byť dostupný tento liek v inej liekovej forme (pozri príslušný Súhrn charakteristických vlastností lieku). Prestavenie liečby na kapsuly z inej liekovej formy sa odporúča hneď, ako sú pacienti tvalo schopní kapsuly prehĺtať.

Užívajte Atazanavir Krka kapsuly s jedlom (hlavným jedlom alebo výdatným olovrantom).
Prehĺtajte celé kapsuly.
Kapsuly neotvárajte.

Ak užijete viac Atazanaviru Krka, ako máte
Ak vy alebo vaše dieťa užijete príliš veľa Atazanaviru Krka, môže sa vyskytnúť zožltnutie kože a/alebo očí (žltačka) a nepravidelný tep srdca (predĺženie intervalu QTc).
Ak náhodou užijete viac kapsúl Atazanaviru Krka, ako vám lekár odporučil, okamžite kontaktujte
svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Atazanavir Krka
Ak vynecháte dávku, užite vynechanú dávku čo najskôr s jedlom a ďalšiu plánovanú dávku užite vo
zvyčajnom čase. Ak máte za krátky čas užiť ďalšiu dávku, vynechanú dávku už neužite. Počkajte
a ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Atazanavir Krka
Atazanavir Krka neprestaňte užívať skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri liečení HIV infekcie nie je vždy ľahké určiť, ktoré vedľajšie účinky sú vyvolané Atazanavirom Krka, inými liekmi, ktoré užívate alebo samotnou HIV infekciou. Informujte svojho lekára, ak si všimnete čokoľvek nezvyčajné, týkajúce sa vášho zdravia.

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín
lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať
kvôli týmto zmenám.

Ak sa u vás vyvinie ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte
lekárovi:

- Hlásila sa kožná vyrážka, svrbenie, ktoré môžu byť niekedy závažné. Vyrážka zvyčajne odznie v priebehu 2 týždňov bez akejkoľvek zmeny v liečbe atazanavirom. Závažná vyrážka sa môže vyvinúť v súvislosti s inými príznakmi, ktoré môžu byť závažné. Ak sa u vás vyvinie závažná vyrážka alebo vyrážka s príznakmi ochorenia podobnými chrípke, pľuzgiere, horúčka, bolesti ústnej dutiny, bolesť svalov alebo kĺbov, opuch tváre, zápal oka, ktoré spôsobuje sčervenenie (konjunktivitída), boľavé, rozpálené alebo červené krčky (uzlíky), ukončite užívanie Atazanaviru Krka a povedzte to okamžite lekárovi.
- Často sa hlásilo zožltnutie kože alebo bielej časti očí, spôsobné vysokými hladinami bilirubínu
v krvi. Tento vedľajší účinok nie je zvyčajne nebezpečný pre dospelých a dojčatá vo veku od
3 mesiacov; no môže byť prejavom závažného problému. Ak vaša koža alebo biela časť očí
zožltne, okamžite to povedzte lekárovi.
- Niekedy sa môžu vyskytnúť zmeny v spôsobe tepovej frekvencie (zmena srdcového rytmu). Ak
budete mať závrat, točenie hlavy alebo ak náhle omdliete, okamžite to povedzte lekárovi. Môžu
to byť príznaky závažného problému so srdcom.
- Problémy s pečeňou sa môžu vyskytnúť menej často. Pred začatím liečby Atazanavirom Krka
a počas liečby má lekár robiť vyšetrenia krvi. Ak máte problémy s pečeňou, vrátane infekcie
hepatitídy B alebo C, môžu sa u vás vyskytnúť zhoršenia problémov pečene. Ak máte tmavý moč (čajovej farby), svrbenie, zožltnutú kožu alebo bielu časť očí, bolesť v oblasti brucha,
svetlo sfarbenú stolicu alebo nevoľnosť, okamžite to povedzte lekárovi.
- U ľudí užívajúcich atazanavir sa menej často vyskytli problémy so žlčníkom. Príznaky
problémov so žlčníkom môžu zahŕňať bolesť v pravej alebo strednej hornej časti brucha,
nevoľnosť, vracanie, horúčku alebo zožltnutie kože alebo bielej časti očí.
- Atazanavir Krka môže ovplyvniť správnu činnosť vašich obličiek.
- U ľudí užívajúcich atazanavir sa menej často vyskytli obličkové kamene. Ak máte príznaky
obličkových kameňov, ktoré môžu zahŕňať bolesť v dolnej časti chrbta alebo v dolnej oblasti
brucha, krv v moči alebo bolesť pri močení, okamžite to povedzte lekárovi.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené u pacientov liečených atazanavirom sú nasledovné: Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- bolesť hlavy
- vracanie, hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť, dyspepsia (porucha trávenia)
- vyčerpanosť (extrémna únava)
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- periférna neuropatia (necitlivosť, slabosť, pálenie alebo bolesť v rukách a nohách)
- hypersenzitivita (alergická reakcia)
- asténia (nezvyčajná únava alebo slabosť)
- zníženie telesnej hmotnosti, prírastok telesnej hmotnosti, anorexia (strata chuti do jedla),
zvýšená chuť do jedla
- depresia, úzkosť, poruchy spánku
- dezorientácia, amnézia (strata pamäte), závrat, somnolencia (spavosť), abnormálne sny
- synkopa (mdloba), hypertenzia (vysoký krvný tlak)

- dýchavičnosť (skrátené dýchanie)
- pankreatitída (zápal pankreasu), gastritída (zápal žalúdka), aftózna stomatitída (vredy a opary
v ústach), dysgeúzia (poruchy chuťového vnímania), plynatosť (vetry), sucho v ústach,
roztiahnutie žalúdka
- angioedém (závažný opuch kože a iných tkanív, najčastejšie pier alebo očí)
- alopécia (nezvyčajná strata vlasov alebo rednutie), pruritus (svrbenie)
- svalová atrofia (strata svaloviny), artralgia (bolesť kĺbov), myalgia (svalová bolesť)
- intersticiálna nefritída (zápal obličiek), hematúria (krv v moči), proteinúria (nadbytok bielkovín
v moči), polakizúria (zvýšená frekvencia močenia)
- gynekomastia (zväčšenie pŕs u mužov)
- bolesť na hrudníku, nepokoj (všeobecne pocit choroby), horúčka
- insomnia (ťažkosti so spánkom)
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- poruchy chôdze (abnormálny spôsob chôdze)
- edém (opuch)
- hepatosplenomegália (zväčšenie pečene a sleziny)
- myopatia (svalová bolesť, svalová citlivosť a slabosť, nespôsobené cvičením)
- bolesť obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov'
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na  národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Atazanavir Krka

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený balení po EXP. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Uchovávajte fľašu pevne uzavretú na ochranu pred vlhkosťou.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 2 mesiace, pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Atazanavir Krka obsahuje
- Liečivo je atazanavir.
Atazanavir Krka 150 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg atazanaviru (vo forme sulfátu). Atazanavir Krka 200 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg atazanaviru (vo forme sulfátu). Atazanavir Krka 300 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 300 mg atazanaviru (vo forme sulfátu).

- Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: monohydrát laktózy, krospovidón (typ A) a stearan horečnatý. Pozri časť 2 "Atazanavir Krka obsahuje monohydrát laktózy".

Obal kapsuly Atazanavir Krka 150 mg tvrdé kapsuly:

Telo: oxid titaničitý (E171) a želatína
Viečko: oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), želatína a atrament (šelak, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný

Obal kapsuly Atazanavir Krka 200 mg tvrdé kapsuly:
Telo: oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a želatína Viečko: oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), želatína a atrament (šelak, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný

Obal kapsuly Atazanavir Krka 300 mg tvrdé kapsuly:
Telo: oxid titaničitý (E171) a želatína
Viečko: oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny
oxid železitý (E172), želatína a atrament (šelak, oxid titaničitý (E171), hydroxid draselný

Ako vyzerá Atazanavir Krka a obsah balenia
Atazanavir Krka 150 mg tvrdé kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula (kapsula), veľkosť č. 1. Telo kapsuly je biele až takmer biele, viečko kapsuly
je hnedasto-oranžové. Na viečku kapsuly je vytlačená čierna značka A150. Obsah kapsuly je žltkasto- biely až žlto-biely prášok.

Atazanavir Krka 200 mg tvrdé kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula (kapsula), veľkosť č. 0. Telo a viečko kapsuly je hnedasto-oranžové. Na
viečku kapsuly je vytlačená čierna značka A200. Obsah kapsuly je žltkasto-biely až žlto-biely prášok.

Atazanavir Krka 300 mg tvrdé kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula (kapsula), veľkosť č. 00. Telo kapsuly je biele až takmer biele, viečko kapsuly je tmavo hnedé. Na viečku kapsuly je vytlačená biela značka A300. Obsah kapsuly je žltkasto-biely až žlto-biely prášok.

Atazanavir Krka 150 mg a 200 mg tvrdé kapsuly sú dostupné vo fľaši, obsahujúcej 60 tvrdých kapsúl, v škatuľke.
Atazanavir Krka 300 mg tvrdé kapsuly sú dostupné vo fľaši, obsahujúcej 30 tvrdých kapsúl alebo 90
(3 x 30) tvrdých kapsúl, v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobcovia
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii:


B e l gië/Belgique/Belgien
KRKA Belgium, SA.
Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva
UAB KRKA Lietuva
Tel: + 370 5 236 27 40Б ълг ария
КРКА България ЕООД
Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg
KRKA Belgium, SA.
Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Č eská republika
KRKA ČR, s.r.o.
Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 36 (1) 355 8490D anmark
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta
E. J. Busuttil Ltd.
Tel: + 356 21 445 885D eutschland
TAD Pharma GmbH
Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland
KRKA Belgium, SA.
Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)E esti
KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal
Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)Ε λλάδα
QUALIA PHARMA S.A.
Τηλ: + 30 210 6256177

Österreich
KRKA Pharma GmbH, Wien
Tel: + 43 (0)1 66 24 300E s paña
KRKA Farmacéutica, S.L.
Tel: + 34 911 61 03 81

Polska
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (0)22 573 7500F rance
KRKA France Eurl
Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal
KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: + 351 (0)21 46 43 650H rvatska
KRKA - FARMA d.o.o.
Tel: + 385 1 6312 100

România
KRKA Romania S.R.L., Bucharest
Tel: + 4 021 310 66 05Ireland
KRKA Pharma Dublin, Ltd.
Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija
KRKA, d.d., Novo mesto
Tel: + 386 (0) 1 47 51 100Ísland
LYFIS ehf.
Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika
KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501It alia
KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.
Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland
KRKA Finland Oy
Puh/Tel: + 358 20 754 5330Κύ πρ ος
Kipa Pharmacal Ltd.
Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige
KRKA Sverige AB
Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)L atvija
KRKA Latvija SIA
Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom
Consilient Health (UK) Ltd.
Tel: + 44 (0)203 751 1888
T áto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.