ANOPYRIN 100 MG tbl 5350x20x100 mg (13,5 kg) ("in-bulk" blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
rombov).
ANOPYRIN 100 mg sa užíva na lekársky predpis:
- pri nestabilnej angine pectoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prietoku krvi srdcovými vencovitými tepnami) – ako doplnok štandardnej liečby;
- pri akútnom srdcovom infarkte – ako súčasť štandardnej liečby;
- na zabránenie vzniku ďalšieho srdcového infarktu po prvom srdcovom infarkte (na profylaxiu reinfarktu);
- po operáciách alebo iných výkonoch na tepnách (po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch, napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike);
- na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napr. prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia).
Upozornenie:
ANOPYRIN 100 mg nie je vhodný na liečbu bolestivých stavov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ANOPYRIN 100 mg

Neužívajte ANOPYRIN 100 mg
ANOPYRIN 100 mg sa nesmie užívať:
- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo acetylsalicylovú kyselinu alebo na iné salicyláty (látky príbuzné acetylsalicylovej kyseline) alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku obsiahnutú v tabletách ANOPYRIN 100 mg
- pri žalúdočných alebo dvanástnikových vredoch;
- pri chorobne zvýšenej náchylnosti na krvácanie (hemoragickej diatéze).
- v treťom trimestri tehotenstva, pretože by mohol vážne poškodiť plod, predĺžiť či oneskoriť pôrod a predĺžiť krvácanie.

Liek nie je určený na použitie u detí do 18 rokov. Pri podávaní kyseliny acetylsalicylovej hrozí deťom riziko vzniku veľmi zriedkavého život ohrozujúceho Reyovho syndrómu, ktorý postihuje mozog a pečeň.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ANOPYRINu 100 mg
V nasledujúcom texte sa uvádza, kedy je možné ANOPYRIN 100 mg užívať len za určitých podmienok a zvlášť opatrne. Poraďte sa o tom, prosím, so svojím lekárom, a to i v prípade, že sa Vás niektorý z uvedených údajov týkal niekedy v minulosti.
Zvlášť starostlivý lekársky dozor je potrebný pri:
- precitlivenosti na iné lieky proti bolesti, zápalu alebo reumatizmu či pri existencii iných alergií;
- súbežnej liečbe liekmi tlmiacimi zrážanie krvi (napr. kumarínovými derivátmi, heparínom – s výnimkou liečby heparínom v nízkych dávkach);
- prieduškovej astme;
- dlhotrvajúcich (chronických) či opakujúcich sa žalúdočných alebo dvanástnikových ťažkostiach;
- vopred známom poškodení obličiek;
- ťažkých poruchách činnosti pečene.

- v prvom a druhom trimestri tehotenstva sa nesmie liek podávať, ak to nie je celkom nevyhnutné. Ak sa však zo závažných dôvodov liek podá ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo sú v prvom a druhom trimestri tehotenstva, musí byť podávaná dávka čo najnižšia a liečba čo najkratšia.

ANOPYRIN 100 mg nie je určený na liečbu detí a mladistvých s horúčkovitými ochoreniami. Keby pri nich deti užívali daný liek a došlo by k dlhotrvajúcemu vracaniu, mohla by to byť známka Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, ale život ohrozujúceho ochorenia, ktoré bezpodmienečne vyžaduje urýchlenú lekársku pomoc.

Pacientom, ktorí trpia prieduškovou astmou, alergickou nádchou, nosovými polypmi (výrastkami na nosovej sliznici) alebo chronickými (zdĺhavými) infekciami dýchacích ciest (najmä sprevádzanými prejavmi typu alergickej nádchy), a pacientom s precitlivenosťou na lieky proti bolesti, zápalu alebo reumatizmu akéhokoľvek druhu pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg hrozia astmatické záchvaty (tzv. neznášanlivosť analgetík/analgetická astma). Títo pacienti sa pred užitím lieku majú poradiť s lekárom. To isté platí pre chorých, ktorí reagujú precitlivene (t. j. alergicky, napr. kožnými reakciami, svrbením, žihľavkou) na iné látky.
Pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg pred operačnými výkonmi sa treba poradiť s lekárom alebo zubným lekárom, prípadne ich informovať.
Lieky obsahujúce acetylsalicylovú kyselinu sa nemajú užívať dlhší čas alebo vo vyšších dávkach bez konzultácie s lekárom.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa užíva acetylsalicylová kyselina s niektorými inými liekmi, určenými
· proti krvným zrazeninám  (napr. warfarín)
· proti neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín,  takrolimus)
· proti vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory) a liečiv vyvolávajúcich zvýšené vylučovanie moču
· na liečenie bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
· proti dne (probenecid)  
· na liečenie niektorých nádorových ochorení alebo reumatoidnej artritídy (metotrexát)  
· na liečbu cukrovky znižujúcich množstvo glukózy v krvi
· proti bolesti alebo zápalu (nesteroidových analgetík/antiflogistík) a všeobecne všetkých liečiv na reumatické ochorenia
· na nedostatočnú činnosť štítnej žľazy (trijódtyronínu)
· účinky určitých liečiv na liečbu infekčných chorôb (sulfónamidov)
· účinky valproovej kyseliny (liečiva proti záchvatovým (epileptickým) ochoreniam).
· digoxínu, barbiturátov alebo lítia
ANOPYRIN 100 mg preto neužívajte súbežne s niektorým z vyššie uvedených liečiv, ak vám to lekár výslovne neodporučil.
Pred použitím ANOPYRINu 100 mg, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate ANOPYRIN 100 mg pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).
Majte, prosím, na pamäti, že uvedené údaje sa môžu týkať aj liekov, ktoré ste užívali nedávno.


Užívanie ANOPYRINu 100 mg s jedlom a nápojmi
Tablety sa majú užívať podľa možnosti po jedle, prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Nemajú sa užívať na lačný žalúdok!
Pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg nie sú vhodné nápoje s obsahom alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak pri užívaní tabliet ANOPYRIN 100 mg zistíte, že ste otehotneli, informujte o tom lekára.
V prvej a druhej tretine (v prvom až šiestom mesiaci) tehotenstva sa ANOPYRIN 100 mg má užívať len po konzultácii s lekárom. V poslednej tretine (v siedmom až deviatom mesiaci) tehotenstva sa ANOPYRIN 100 mg nesmie užívať, pretože by sa pri pôrode zvýšilo riziko komplikácií u matky aj dieťaťa.
Liečivo acetylsalicylová kyselina a jej metabolity (látky vzniknuté v dôsledku jej látkovej premeny v tele) v malých množstvách precházajú do materského mlieka. Keďže dosiaľ neboli hlásené škodlivé účinky na dojčatá, pri dennej dávke do 150 mg spravidla nie je nutné ukončiť dojčenie. Ak žena užíva vyššie denné dávky (viac než 150 mg), má prestať dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne mimoriadne opatrenia.


3. AKO UŽÍVAŤ ANOPYRIN 100 mg

Vždy užívajte ANOPYRIN 100 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Nasledujúce údaje platia, ak vám lekár ANOPYRIN 100 mg nepredpísal inak. Dodržujte, prosím, predpísané použitie, inak by liek nemohol správne pôsobiť!

Zvyčajná dávka je
· Pri nestabilnej angine pectoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prietoku krvi srdcovými vencovitými tepnami):
Používa sa denné dávkovanie medzi 75 a 300 mg acetylsalicylovej kyseliny. Na základe lepšej znášanlivosti sa odporúča denná dávka 1 tableta ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 100 mg acetylsalicylovej kyseliny).
· Pri akútnom srdcovom infarkte:
Používa sa denné dávkovanie medzi 100 a 160 mg acetylsalicylovej kyseliny, preto sa odporúča denná dávka 1 až 1½ tablety ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 100 až 150 mg acetylsalicylovej kyseliny).
· Na zabránenie vzniku ďalšieho srdcového infarktu po prvom srdcovom infarkte (na profylaxiu reinfarktu):
Odporúča sa denná dávka 3 tablety ANOPYRIN 100 mg (čo zodpovedá 300 mg acetylsalicylovej kyseliny).
· Po operáciách alebo iných výkonoch na tepnách (po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch, napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike):
Používa sa denné dávkovanie medzi 100 a 300 mg acetylsalicylovej kyseliny. Na základe lepšej znášanlivosti sa odporúča denná dávka 1 tableta ANOPYRIN® 100 mg (čo zodpovedá 100 mg acetylsalicylovej kyseliny).
· Na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá:
Liečbu začíname jednorazovou dávkou 120 − 200 mg a pokračujeme v podávaní 50 − 100 mg denne.

ANOPYRIN 100 mg sa zvyčajne užíva raz denne, podľa možnosti vždy približne v tom istom čase dňa.
Tabety sa majú užívať podľa možnosti po jedle, prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Nemajú sa užívať na lačný žalúdok!

Pri akútnom srdcovom infarkte sa má prvá tableta pred prehltnutím rozhrýzť.
Najpriaznivejším momentom na začatie liečby tabletami ANOPYRIN 100 mg po aortokoronárnom premostení sa zdá 24 hodín po operácii.'

ANOPYRIN 100 mg je určený na dlhodobé užívanie.
O trvaní liečby rozhoduje ošetrujúci lekár.

Ak užijete viac ANOPYRINu 100 mg, ako máte
Závraty a hučanie v ušiach môžu byť, najmä u detí a osôb vo vyššom a pokročilom veku, známkami závažnej otravy.
Pri podozrení na predávkovanie ihneď vyhľadajte alebo zavolajte lekára. Ten podľa závažnosti predávkovania (otravy) rozhodne o potrebných opatreniach.

Ak zabudnete užiť ANOPYRIN 100 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Nikdy sa nesnažte „vynahradiť si“ zabudnutú dávku dodatočným užitím väčšej dávky, než bola predpísaná. Pokračujte nasledujúcou dávkou bezo zmeny tak, ako ju predpísal lekár.

Ak prestanete užívať ANOPYRIN 100 mg
Neprerušujte, prosím, užívanie lieku bez predbežnej konzultácie s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, ANOPYRIN 100 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vyhľadajte alebo privolajte lekára:
Pri prípadnom výskyte prvých známok reakcie precitlivenosti (alergická reakcia), čo môžu byť vyrážky, žihľavka, svrbenie celého tela, hvízdavé dýchanie alebo dusenie, namáhavé prehĺtanie, opuch tváre alebo očných viečok či vysoká horúčka, prestaňte ANOPYRIN 100 mg užívať a urýchlene vyhľadajte alebo privolajte lekára.
Pri prípadnom výskyte čiernej (dechtovitej) stolice (ktorá môže byť známkou závažného žalúdočného krvácania) je nutné bezodkladne informovať lekára.

Častými nežiaducimi účinkami sú žalúdočné a črevné ťažkosti (napr. bolesti žalúdka) a malé straty krvi z oblasti žalúdka a čreva (drobné krvácania).
Občas sa vyskytuje nevoľnosť, vracanie a hnačka.
Zriedka dochádza k žalúdočným krvácaniam a vzniku žalúdočných vredov a taktiež (najmä u astmatikov) k reakciám precitlivenosti (napr. záchvatom dýchavičnosti, kožným reakciám).
V ojedinelých prípadoch boli zaznamenané poruchy činnosti pečene a obličiek, zníženie množstva glukózy v krvi (hypoglykémia) ako aj zvlášť závažné kožné reakcie.
Acetylsalicylová kyselina v nízkom dávkovaní obmedzuje vylučovanie kyseliny močovej. U pacientov náchylných na dnu to podľa okolností môže vyvolať jej záchvat.
V zriedkavých prípadoch po dlhodobejšom užívaní tohto lieku sa môže vyskytnúť málokrvnosť (anémia) v dôsledku skrytých strát krvi zo žalúdka a čreva.
Závraty a hučanie v ušiach môžu byť, najmä u detí a osôb vo vyššom a pokročilom veku, známkami závažnej intoxikácie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ANOPYRIN 100 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
ANOPYRIN 100 mg uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale a v škatuľke, aby bol chránený pred vzdušnou vlhkosťou a svetlom. Uchovávajte ho pri teplote 15 − 25 °C.
Dátum ukončenia času použiteľnosti každého balenia je vyznačený na vnútornom aj vonkajšom obale. Po uvedenom dátume už liek z tohto balenia neužívajte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje ANOPYRIN 100 mg
Liečivo:
Každá tableta ANOPYRIN 100 mg obsahuje 100 mg acetylsalicylovej kyseliny (acidum acetylsalicylicum).
Pomocné látky:
Tablety ANOPYRIN 100 mg obsahujú tieto pomocné látky: glycín, uhličitan vápenatý, kukuričný škrob, mastenec.

Ako vyzerá ANOPYRIN 100 mg a obsah balenia
ANOPYRIN 100 mg sú biele, mramorované, okrúhle tablety so skosenými hranami s deliacou ryhou na jednej strane, určené na vnútorné užitie.
Veľkosť balenia:
20 tabliet (2 x 10 tbl, 1 x 20 tbl)
28 tabliet (2 x 14 tbl)
50 tabliet (5 x 10 tbl)
56 tabliet (4 x 14 tbl)
60 tabliet (3 x 20 tbl)
84 tabliet (6 x 14 tbl)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
ZENTIVA a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
zentiva@zentiva.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v septembri 2010.


Logo Zentiva

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ANOPYRIN 100 MG tbl 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 2,94
ANOPYRIN 100 MG tbl 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 1,74
ANOPYRIN 100 MG tbl 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 2,85
ANOPYRIN 100 MG tbl 28x100 mg (blis.PVC//PVDC/Al) Vp 0,74
ANOPYRIN 100 MG tbl 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 1,62
ANOPYRIN 100 MG tbl 84x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 2,20
ANOPYRIN 30 MG tbl 20x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 0,55
ANOPYRIN 30 MG tbl 50x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 1,36
ANOPYRIN 30 MG tbl 5350x20x30 mg (13,5 kg) ("in-bulk" blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.