ALLERGODIL aer nao 1x5 ml (fľ.skl.hnedá)

umchloridu) do každej nosovej dierky dvakrát denne (zodpovedá dennej dávke 0,56 mg azelastíniumchloridu).

Allergodilnosová aerodisperzia je vhodná na dlhodobé používanie. Z hľadiska dĺžky používania nie sú žiadne obmedzenia.

Starší pacienti:
U starších ľudí sa nevykonali žiadne špecifické štúdie.
Pri lokálnej aplikácii nie je potrebné zníženie celkovej dennej dávky ani redukcia jednotlivých dávok.

4.3 Kontraindikácie

Pacienti so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Deti do 6 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pozri časti 4.5 a 4.6.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

S liekom Allergodil nosová aerodisperzia sa nepozorovali žiadne špecifické interakcie.
Po perorálnom podaní 4,4 mg azelastíniumchloridu dvakrát denne, sa dokázala interakcia s cimetidínom, ktorá má za následok zníženie plazmatických hladín azelastínu. Predpokladá sa, že cimetidín inhibuje metabolizmus azelastínu tým, že ovplyvňuje aktivitu pečeňového systému cytochrómu P450. U pacientov, u ktorých je potrebná súbežná liečba antagonistami H2 receptorov, sa cimetidín nemá použiť a má sa predpísať iný alternatívny antagonista H2 receptorov.
Vykonali sa špecifické štúdie účinkov azelastínu na zmenu intervalu QT (QTc) u ľudí po perorálnom podaní. Azelastín sa študoval podaný samostatne, ako aj pri súbežnom podávaní s erytromycínom alebo s ketokonazolom. Žiadny účinok na interval QTc sa nepozoroval.

4.6 Gravidita a laktácia

U zvierat sa po perorálnom podaní vysokých dávok (400 až 500-násobku perorálnej dávky u ľudí) objavilo v priebehu reprodukčného testu úmrtie plodu, retardácia rastu a zvýšený výskyt abnormalít skeletu, ktorých význam u ľudí nie je jasný.
Vzhľadom na to, že sa podáva nízka dávka, dochádza k minimálnej systémovej expozícii. Pokiaľ však nie sú dostupné dostatočné skúsenosti u človeka, je potrebné, ako u všetkých liečiv, postupovať opatrne počas gravidity a laktácie.
I napriek tomu, že sa doposiaľ v pokusoch s laboratórnymi zvieratami nezistili žiadne dôkazy teratogénneho účinku po dávkach vysoko prevyšujúcich terapeutickú šírku, súčasné terapeutické koncepty neodporúčajú používanie lieku Allergodil nosová aerodisperzia počas prvého trimestra gravidity.
Liek Allergodil nosová aerodisperzia sa nemá používať počas laktácie, pretože nie sú dostatočné dôkazy o bezpečnosti tohto lieku počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Žiadne.

4.8 Nežiaduce účinky

Na základe klinických štúdií po podaní dennej dávky 0,56 mg azelastíniumchloridu sa s nasledovnou frekvenciou vyskytovali a opísali tieto nežiaduce účinky:
- v zriedkavých prípadoch podráždenie zapálenej nosovej sliznice napr. pichanie, svrbenie a kýchanie, v zriedkavých prípadoch krvácanie z nosa,
- horká chuť po aplikácii (zapríčinená nesprávnou aplikáciou napr. zaklonením hlavy dozadu), čo môže vyvolať príležitostne nauzeu.

4.9 Predávkovanie

Pri aplikácii do nosa sa reakcie z predávkovania nepredpokladajú. Výsledky štúdií so zvieratami ukazujú, že toxická dávka môže vyvolať centrálne nervové symptómy, t.j. excitáciu, tremor a kŕče. V prípade predávkovania sa po náhodnom perorálnom užití môžu objaviť príznaky a symptómy, ktoré sa u ľudí môžu prejaviť ospalosťou, zmätenosťou, kómou, tachykardiou a hypotenziou. Pri skorom zistení predávkovania sa odporúča vykonať výplach žalúdka. Žiadne antidotum nie je známe.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminikum, antialergikum.
ATC kód: R01AC03

Azelastín je ftalazinónový derivát s originálnou štruktúrou klasifikovaný ako dlhodobo pôsobiaca antialergická látka s osobitne silnými selektívnymi H1 antagonistickými vlastnosťami.
Údaje z in vivo  (predklinických) a in vitro štúdií ukazujú, že azelastín inhibuje syntézu alebo uvoľňovanie chemických mediátorov, o ktorých je známe, že sa zúčastňujú alergických reakcií v skorej a v neskorej fáze napr. leukotriény, histamín, inhibítory PAF a sérotonín.
Analýza EKG pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili azelastínom neukázala klinicky významný účinok azelastínu na QTc interval v štúdiách s niekoľkonásobnými dávkami. U viac ako 3 700 pacientov liečených perorálne azelastínom sa nepozorovala žiadna súvislosť azelastínu s ventrikulárnou arytmiou alebo torsade de pointes.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa azelastín rýchlo absorbuje a vykazuje 81% absolútnu biologickú dostupnosť. Potrava nemá žiaden vplyv na absorpciu. Distribučný objem je veľký, čo poukazuje na distribúciu prevažne v periférnych tkanivách. Väzba na bielkoviny je relatívne nízka (80% - 90%).
Polčas plazmatickej eliminácie po jednorazovej dávke azelastínu je približne 20 hodín pre azelastín a okolo 45 hodín pre terapeuticky aktívny metabolit N-desmetylazelastín. Exkrécia azelastíniumhydrochloridu sa uskutočňuje prevažne stolicou. Stále vylučovanie malého množstva azelastínu do stolice poukazuje na možný enterohepatálny obeh.
Po opakovanej aplikácii dennej dávky 0,56 mg azelastíniumchloridu do nosa (čo zodpovedá jednej aplikačnej dávke do oboch nosných dierok dvakrát denne ) zdravým dobrovoľníkom, sa dosiahla rovnovážna plazmatická koncentrácia Cmax azelastínu 0,27 ng/ml. Hladiny aktívneho metabolitu N-desmetylazelastínu boli detekované pri spodnej hranici kvantifikácie (0,12 ng/ml).
Opakovaná aplikácia do nosa u pacientov s alergickou rinitídou spôsobuje v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi zvýšenie plazmatických hladín azelastínu. To poukazuje na možnosť zvýšenej systémovej absorpcie (najpravdepodobnejšou príčinou je lepší prienik cez zapálenú nosovú sliznicu). Po celkovej dennej dávke 0,56 mg azelastíniumchloridu (napr. jedna aplikačná dávka do oboch nosných dierok dvakrát denne) sa dve hodiny po aplikácii pozorovali priemerné rovnovážne plazmatické koncentrácie azelastínu 0,65 ng/ml. Dvojnásobná denná dávka 1,12 mg azelastíniumchloridu (napr. dve aplikačné dávky do oboch nosných dierok dvakrát denne) má za následok priemerné rovnovážne plazmatické koncentrácie azelastínu 1,09 ng/ml, čo dokazuje proporcionalitu dávok bez dávkového rozmedzia. '
Napriek relatívne zvýšenej absorpcii u pacientov sa však po aplikácii do nosa počíta okolo osemkrát nižšia systémová expozícia v porovnaní s perorálnou liečbou s dennými dávkami 4,4 mg azelastíniumchloridu, čo reprezentuje terapeutickú perorálnu dávku na liečbu alergickej rinitídy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Azelastíniumhydrochlorid nevykazoval žiadny senzibilizujúci účinok u morčaťa. Azelastín nevykázal žiadne genotoxické účinky v súbore pokusoch in vitro a in vivo testov, ani žiadne karcinogénne účinky u potkanov alebo myší. U samcov a samíc potkanov vyvolal azelastín po perorálnych dávkach vyšších ako 30 mg/kg/deň dávkovo závislé zníženie indexu fertility, neboli však zistené žiadne, od účinnej dávky závislé zmeny v reprodukčných orgánoch samcov alebo samičiek počas chronických štúdií toxicity.
Embryotoxické a teratogénne účinky u potkanov, myší a králikov sa vyskytovali len po použití maternálnych toxických dávok (napr. malformácie skeletu boli pozorované u potkanov a králikov po dávkach 50 mg/kg/deň).


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Hypromellosum, dinatrii edetas dihydricus, acidum citricum anhydricum (E 330), natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, natrii chloridum, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po prvom otvorení liekovky 6 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote nad 8 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Liekovka z hnedého skla s aerodisperznou pumpou s PE, škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 5 ml, 10 ml a 20 ml.6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nosovú aerodisperziu dávkujte vo vzpriamenej polohe hlavy!
1. Odstráňte ochranný vrchnáčik.
2. Pred použitím pumpičku 2-3-krát zatlačte.
3. Aplikujte jedenkrát dávku do každej nosovej dierky držiac hlavu vo vzpriamenej polohe.
4. Utrite a nasaďte ochranný vrchnáčik.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Bad Homburg
Nemecko


8. Registračné číslo

24/0205/97-S


9. Dátum registrácie/ Dátum predĺženia registrácie

6.5.1997/


10. Dátum revízie textu

August 2011

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.