ALLEGRA 120 MG tbl flm 20x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Allegra a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Allegru
3. Ako užívať Allegru
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Allegru
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Allegra a na čo sa používa

Allegra obsahuje fexofenadíniumchlorid, je to antihistaminikum (liek, ktorý sa užíva pri liečbe niektorých alergických reakcií).
Allegra sa používa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov na zmiernenie príznakov sennej nádchy (sezónna alergická nádcha) ako sú kýchanie, svrbenie a výtok z nosa alebo upchatý nos, svrbenie, začervenanie a slzenie očí.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Allegru

Neužívajte Allegru
- ak ste alergický na fexofenadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Allegru, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:
- máte problémy s pečeňou alebo s obličkami,
- máte alebo ste niekedy mali ochorenie srdca, pretože skupina liekov, medzi ktoré patrí aj Allegra, môže spôsobiť rýchly alebo nepravidelný tep srdca,
- ste vo vyššom veku.
Ak sa niečo z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, prípadne ak si nie ste istý, poraďte sa pred liečbou Allegrou so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a Allegra
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky užívané pri poruchách trávenia s obsahom hliníka a horčíka môžu ovplyvniť účinok Allegry tým, že znižujú množstvo vstrebaného lieku.
Odporúča sa dodržať aspoň dvojhodinový časový odstup medzi užitím Allegry a lieku na poruchu trávenia.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Počas tehotenstva Allegru neužívajte, ak to nie je nevyhnutné.
V období dojčenia sa užívanie Allegry neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že Allegra má vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ale predtým ako začnete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, musíte mať istotu, že po užití tejto tablety nie ste ospanlivý a nemáte závrat.


3. Ako užívať Allegru

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pre dospelých a deti vo veku od 12 rokov
Odporúčaná dávka je jedna tableta (120 mg) denne.
Tabletu užite pred jedlom a zapite vodou.

Ak užijete viac Allegry, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte svojho lekára, alebo ihneď choďte na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Príznaky predávkovania u dospelých sú: závrat, ospanlivosť, únava a sucho v ústach.

Ak zabudnete užiť Allegru
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ďalšiu tabletu užite vo zvyčajnom čase, ako vám predpísal lekár.

Ak prestanete užívať Allegru
Ak chcete prestať užívať Allegru skôr, ako sa má skončiť liečba, oznámte to svojmu lekárovi. Ak prestanete užívať Allegru skôr ako bolo plánované, môžu sa vám príznaky vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite povedzte lekárovi a prerušte liečbu Allegrou, ak sa u vás vyskytne:
· opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla a ťažko sa vám dýcha, pretože to môžu byť prejavy ťažkej alergickej reakcie.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
· bolesť hlavy,
· ospanlivosť,
· nevoľnosť,
· závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
· únava,
· spavosť.

Neznáma frekvencia výskytu vedľajších účinkov (z dostupných údajov), ktoré sa môžu prejaviť:
· ťažkosti so spánkom (nespavosť),
· poruchy spánku,
· zlé sny,
· nervozita,
· rýchly alebo nepravidelný tep srdca,
· hnačka,
· kožná vyrážka a svrbenie,
· žihľavka,
· závažné alergické reakcie, ktoré môžu spôsobiť opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, začervenanie, tlak na hrudníku a ťažkosti s dýchaním.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Allegru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.'

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Allegra obsahuje

· Liečivo je fexofenadíniumchlorid. Každá tableta obsahuje 120 mg fexofenadíniumchloridu.

· Ďalšie zložky sú:
o Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.
o Filmová vrstva: hypromelóza, povidón, oxid titaničitý (E171), koloidný oxid kremičitý bezvodý, makrogol 400 a oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Allegra a obsah balenia

Filmom obalené tablety Allegra sú v tvare kapsuly, broskyňovej farby, s označením “012” na jednej strane a nápisom “e” na druhej.


Allegra je balená v pretlačovacom balení. Každá tableta je v pretlačovacom balení.
Allegra je dostupná v balení po 2 tablety (iba vzorka), 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 a 200 (10 x 20) tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Sanofi-Synthelabo Ltd, Fawdon, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia
Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francúzsko
Sanofi Winthrop Industrie, Compiègne, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 33 100 100

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rakúsko: Allegra 120 mg Filmtabletten
Belgicko: Allegratab 120 mg filmomhulde tabletten
Dánsko: Telfast, filmovertrukne tabletter 120 mg
Fínsko: Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Nemecko: Telfast 120 mg-Filmtabletten
Írsko: Telfast 120 mg film-coated tablets
Taliansko: Telfast 120 mg compresse rivestite con film
Luxembursko: Allegratab 120 mg comprimés pelliculés
Portugalsko: Telfast 120, comprimidos revestidos por película
Španielsko: Telfast 120 mg comprimidos recubiertos con película
Švédsko: Allegra
Veľká Británia: Telfast 120 mg film-coated tablets

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 11/2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALLEGRA 120 MG tbl flm 10x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 30x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp 8,12
ALLEGRA 120 MG tbl flm 10x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 30x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 2x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al - vzorka) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 7x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 15x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 50x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 100x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 200x120 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 2x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al - vzorka) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 7x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 15x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 20x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 50x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 100x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALLEGRA 120 MG tbl flm 200x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.