ALGIRIN 500 MG tbl 80x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

/>
Kyselina acetylsalicylová sa má používať s osobitnou opatrnosťou v nasledovných prípadoch:
- precitlivenosť na iné analgetiká, protizápalové lieky alebo antireumatiká alebo pri iných alergiách
- gastrointestinálne vredy vrátane chronických alebo rekurentných vredových ochorení v anamnéze alebo gastrointenstinálne krvácanie v anamnéze
- súbežná liečba antikoagulanciami (pozri časť 4.5)
- u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo s poruchou centrálnej cirkulácie (napr. ochorenie renálnych ciev, kongestívne zlyhávanie srdca, deplécia objemu, veľký chirurgický zákrok, sepsa, masívne príhody krvácania), pretože kyselina acetylsalicylová môže zvyšovať riziko zlyhania obličiek alebo akútnej poruchy funkcie obličiek
- prvý a druhý trimester gravidity
- dojčenie

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti. Rizikovými faktormi sú prítomnosť astmy, senná nádcha, nosové polypy alebo chronické respiračné ochorenie. Toto platí aj pre pacientov, u ktorých sa objavili alergické reakcie (napr. kožné reakcie, svrbenie a žihľavka) po iných liečivách.

Závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, boli hlásené veľmi zriedkavo v súvislosti s užívaním NSAID (pozri časť 4.8). Najväčšie riziko výskytu týchto reakcií je na začiatku liečby, nástup reakcie sa objaví vo väčšine prípadov v priebehu prvého mesiaca. Liečba Algirinom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo iných príznakov hypersenzitivity.

V dôsledku inhibičného účinku na agregáciu trombocytov, ktorý môže pretrvávať niekoľko dní po podaní, môže viesť kyselina acetylsalicylová k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane drobných chirurgických zákrokov, napr. extrakcia zuba).

Pri nízkom dávkovaní kyselina acetylsalicylová znižuje vylučovanie kyseliny močovej. Toto môže spustiť záchvat dny u pacientov s predispozíciou.

U pacientov, ktorí majú závažný nedostatok glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu alebo hemolytickú anémiu. Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.

Pediatrická populácia
Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej sa nemajú používať bez konzultácie s lekárom u detí a dospievajúcich s vírusovými ochoreniami s prítomnou horúčkou alebo bez horúčky. Pri podávaní deťom existuje možná súvislosť medzi kyselinou acetylsalicylovou a Reyovym syndrómom. Reyov syndróm je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje mozog a pečeň a môže byť fatálne. Z tohto dôvodu sa kyselina acetylsalicylová nesmie podávať deťom a dospievajúcim vo veku do 16 rokov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Metotrexát (používaný v dávke 15 mg/týždeň alebo vyššej)
Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (antiflogistikami zapríčinený znížený renálny klírens metotrexátu a vytesňovanie metotrexátu salicylátmi z väzby na plazmatické proteíny (pozri časť 4.3)).

Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri použití:
Metotrexát (používaný v dávke nižšej ako 15 mg/týždeň)
Zvýšená hematologická toxicita metotrexátu (antiflogistikami zapríčinený znížený renálny klírens metotrexátu a vytesňovanie metotrexátu salicylátmi z väzby na plazmatické proteíny (pozri časť 4.3)).

Antikoagulanciá, trombolytiká/iné inhibítory agregácie trombocytov
Zvýšené riziko krvácania.

Iné nesteroidové antiflogistiká so salicylátmi vo vysokých dávkach:
V dôsledku synergického účinku je zvýšené riziko vzniku vredov a gastrointestinálneho krvácania.

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)
V dôsledku pravdepodobného synergického účinku je zvýšené riziko krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu.

Digoxín
V dôsledku zníženého vylučovania obličkami sú zvýšené plazmatické koncentrácie digoxínu.

Antidiabetiká, napr. inzulín, deriváty sulfonylmočoviny
Zvýšený hypoglykemický účinok pri použití kyseliny acetylsalicylovej vo vysokých dávkach spôsobený hypoglykemickým účinkom samotnej kyseliny acetylsalicylovej a vytesňovaním derivátov sulfonylmočoviny z väzby na plazmatické proteíny.

Diuretiká v kombinácii s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej
Zníženie glomerulárnej filtrácie v dôsledku zníženia syntézy prostaglandínov v obličkách.

Systémové kortikoidy, okrem hydrokortizónu používaného na substitučnú liečbu pri Addisonovej chorobe
Počas liečby kortikosteroidmi boli pozorované znížené koncentrácie salicylátov v krvi a okrem toho existuje riziko predávkovania salicylátmi kvôli zvýšeniu ich eliminácie pôsobením kortikosteroidov po ukončení liečby.

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE - inhibítory) v kombinácii s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej
Zníženie glomerulárnej filtrácie v dôsledku inhibície vazodilatačných prostaglandínov. Okrem toho je znížený antihypertenzívny účinok.

Kyselina valproová
Zvýšená toxicita kyseliny valproovej kvôli zníženiu väzby valproátu na sérový albumín.

Alkohol
Zvýšené riziko poškodenia gastrointestinálnej sliznice a predĺžený čas krvácania v dôsledku aditívnych účinkov kyseliny acetylsalicylovej a alkoholu.

Urikozuriká, ako sú benzbromarón, probenecid
Znížený urikozurický účinok (kompetícia s kyselinou močovou pri eliminácii v obličkových tubuloch).

Ibuprofen
Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať antiagregačný účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej, keď sa podávajú súbežne. Dostupné údaje sú však obmedzené a neumožňujú preniesť údaje ex vivo do klinickej praxe, nemožno teda vyvodiť žiadne jednoznačné závery pre pravidelné užívanie ibuprofenu, ale pri príležitostnom používaní ibuprofenu sa nepredpokladá žiadny klinicky významný účinok (pozri časť 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne, alebo je iba obmedzené množstvo údajov.

Gravidita
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže negatívne ovplyvniť graviditu a/alebo embryofetálny vývin. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a malformácií po použití inhibítora syntézy prostaglandínov v skorej fáze gravidity. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje so zvyšovaním dávky a dĺžkou liečby. Dostupné údaje nepodporujú žiadnu súvislosť medzi užívaním kyseliny acetylsalicylovej a zvýšeným rizikom potratov. Dostupné epidemiologické údaje o kyseline acetylsalicylovej týkajúce sa malformácií nie sú jednoznačné, nemožno však vylúčiť zvýšené riziko gastroschízy. Prospektívna štúdia so 14 800 pármi matka-dieťa, ktoré boli vystavené účinku kyseliny acetylsalicylovej v skorej fáze gravidity (prvý až štvrtý mesiac), nepotvrdila žiadnu súvislosť so zvýšeným výskytom malformácií. Štúdie na zvieratách potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

V prvom a druhom trimestri gravidity sa lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej nemajú podávať, ak to nie je nevyhnutné. Ak lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri gravidity, potom sa má použiť najnižšia dávka a dĺžka liečba má byť čo najkratšia.

V treťom trimestri gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a pľúcna hypertenzia);
- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať až do zlyhania obličiek s oligohydramniónom.

Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a dieťa:
- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť dokonca po veľmi nízkych dávkach;
- inhibícii kontrakcií maternice, ktorá má za následok oneskorený alebo predĺžený pôrod.

Z týchto dôvodov je kyselina acetylsalicylová kontraindikovaná v treťom trimestri gravidity.

Dojčenie
Salicyláty a ich metabolity v malých množstvách prestupujú do materského mlieka.

Keďže sa doposiaľ po príležitostnom použití nepozorovali nežiaduce účinky na dojčatách, prerušenie dojčenia zvyčajne nie je nevyhnutné. Pri pravidelnom používaní alebo pri používaní vysokých dávok je však dojčenie potrebné včas prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Algirin nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky kyseliny acetylsalicylovej boli rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu:
Veľmi časté (³ 1/10), časté (³ 1/100 až < 1/10), menej časté (³ 1/ 1 000 až < 1/100), zriedkavé (³ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: krvácanie do gastrointestinálneho traktu, intrakraniálne krvácanie (najmä u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou a/alebo so súbežnou liečbou antihemostatickými liečivami), ktoré môžu byť v ojedinelých prípadoch potenciálne život ohrozujúce.
Neznáme: perioperačné krvácanie, hematómy, epistaxa, urogenitálne krvácanie, krvácanie z ďasien; akútna a chronická posthemoragická anémia/anémia z nedostatku železa (napr. v dôsledku skrytého mikrokrvácania) s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi a symptómami ako asténia, bledosť, hypoperfúzia; hemolýza alebo hemolytická anémia u pacientov so závažnými formami nedostatku glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy).

Poruchy ucha a labyrintu
Neznáme: vertigo a tinitus, ktoré môžu byť spôsobené predávkovaním.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: dyspepsia, gastrointestinálna a abdominálna bolesť
Zriedkavé: gastrointestinálny zápal, peptický vred
Veľmi zriedkavé: vred sprevádzaný krvácaním a perforáciou s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi a príznakmi

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi zriedkavé: prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými transaminázami

Poruchy obličiek a močových ciest
Neznáme: porucha funkcie obličiek a akútne renálne zlyhanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi zriedkavé: bulózne reakcie, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti s príslušnými laboratórnymi a klinickými prejavmi a príznakmi ako je astmatický syndróm, mierne až stredné závažné reakcie potenciálne ovplyvňujúce kožu, respiračný systém, gastrointestinálny trakt a kardiovaskulárny systém vrátane prejavov ako sú vyrážka, urtikária, opuch, pruritus, rinitída, nazálna kongescia, problémy s dýchaním a so srdcom
Veľmi zriedkavé: anafylaktické reakcie vrátane šoku

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Toxicita salicylátov (toxicitu môže vyvolať dávka > 100 mg/kg/deň počas 2 dní) môže vyústiť do chronického predávkovania spôsobeného liečbou a do potenciálne život ohrozujúcej akútnej intoxikácie), ktorá zahŕňa prípady úmyselného zneužitia deťmi aj náhodné predávkovanie.

Chronická otrava salicylátmi môže byť nebezpečná, najmä v prípadoch, ak sú prejavy a príznaky otravy nešpecifické. Mierna chronická intoxikácia salicylátmi alebo salicylizmus sa zvyčajne vyskytujú len po opakovanom používaní vysokých dávok. Symptómy zahŕňajú závraty, vertigo, tinitus, hluchotu, potenie, nauzeu a vracanie, bolesť hlavy a zmätenosť a možno ich zmierniť znížením dávkovania. Tinitus sa môže objaviť pri plazmatických koncentráciách od 150 do 300 mg/l. Závažnejšie nežiaduce udalosti sa prejavujú pri koncentráciách nad 300 mg/l.

Základným príznakom akútnej intoxikácie je závažná porucha acidobázickej rovnováhy, ktorá sa môže vekom a závažnosťou intoxikácie meniť.
U detí sa najčastejšie vyskytuje metabolická acidóza. Závažnosť otravy nemožno odhadnúť podľa aktuálnej plazmatickej koncentrácie. Absorpcia kyseliny acetylsalicylovej sa môže oneskoriť pri pomalom vyprázdňovaní žalúdka v prípade liekových foriem s uvoľňovaním v čreve, aj pri štrukturálnych abnormalitách ako je stenóza pyloru, zjazvenie vývodu žalúdka s obštrukciou a peptický vred.
Liečba intoxikácie kyselinou acetylsalicylovou sa odvíja od závažnosti, stupňa a klinických príznakov a je v súlade so štandardnými postupmi na liečbu otráv. Hlavnými opatreniami majú byť urýchlenie vylučovania liečiva ako aj úprava elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.

Prejavy a príznaky/zistené nálezy vs. terapeutické opatrenia

Prejavy a príznaky
Zistené nálezy
Terapeutické opatrenia
Mierna až stredne závažná intoxikácia

Výplach žalúdka, opakované podávanie aktívneho uhlia, forsírovaná alkalická diuréza
Tachypnoe, hyperventilácia, respiračná alkalóza
Alkaliémia, alkalúria
Podanie tekutín a elektrolytov
Diaforéza'


Nauzea, vracanie


Stredne závažná až závažná intoxikácia

Výplach žalúdka, opakované podávanie aktívneho uhlia, nútená alkalická diuréza, v závažných prípadoch hemodialýza
Respiračná alkalóza s kompenzačnou metabolickou acidózou
Acidémia, acidúria
Podanie tekutín a elektrolytov
Hyperpyrexia

Podanie tekutín a elektrolytov
Dýchacie: hyperventilácia, nekardiogénny edém pľúc, zastavenie dýchania, asfyxia


Kardiovaskulárne: kardiálne dysrytmie, hypotenzia až zastavenie srdca
Zmeny krvného tlaku, EKG

Strata tekutín a elektrolytov: dehydratácia, v rozsahu od oligúrie až po renálne zlyhanie
Hypokaliémia, hyponatriémia, hypernatriémia, zmenená funkcia obličiek
Podanie tekutín a elektrolytov
Narušený metabolizmus glukózy, ketóza
Hyperglykémia, hypoglykémia (najmä u detí), zvýšené hladiny ketónov

Tinitus, hluchota


Gastrointestinal: krvácanie


Hematologické: v rozsahu od inhibície trombocytov po koagulopatiu
Predĺženie protrombínového času, hypoprotrombinémia

Neurologické: toxická encefalopatia, CNS depresia s letargiou, v rozsahu od zmätenosti až po kómu a záchvaty kŕčov
5. FARMAKOLOGICKé VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné analgetiká a antipyretiká, kyselina acetylsalicylová a deriváty, ATC kód: N02BA01.

Kyselina acetylsalicylová patrí do skupiny kyslých nesteroidových antiflogistík s analgetickými, antipyretickými a antiflogistickými vlastnosťami. Jej mechanizmus účinku sa zakladá na ireverzibilnej inhibícii enzýmu cyklooxygenázy zahrnutého do syntézy prostaglandínov.

Perorálne dávky kyseliny acetylsalicylovej 0,3 až 1,0 g sa používajú na úľavu od bolestí a miernych horúčkovitých stavov, ako sú prechladnutie alebo chrípka, na zníženie teploty a úľavu od bolesti kĺbov a svalov.

Používa sa aj na liečbu akútnych a chronických zápalových ochorení, ako sú reumatoidná artritída, osteoartritída, ankylózna spondylitída.

Kyselina acetylsalicylová tiež inhibuje agregáciu trombocytov tým, že blokuje syntézu tromboxánu A2 v trombocytoch. Používa sa preto na rôzne kardiovaskulárne indikácie v dávkach 75 až 300 mg denne.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa kyselina acetylsalicylová rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu. V priebehu absorpcie a po absorpcii sa kyselina acetylsalicylová premieňa na hlavný aktívny metabolit, kyselinu salicylovú. Maximálne plazmatické koncentrácie kyseliny acetylsalicylovej sa dosahujú po 10-20 minútach a kyseliny salicylovej po 0,3-2 hodinách.

Distribúcia
Kyselina acetylsalicylová aj kyselina salicylová sa významne viažu na plazmatické proteíny a rýchlo sa distribuujú do všetkých častí tela. Kyselina salicylová prechádza do materského mlieka a prestupuje placentou.

Eliminácia
Kyselina salicylová sa v prevažnej miere eliminuje metabolizáciou v pečeni. Jej metabolity zahŕňajú kyselinu salicylurovú, salicylfenolglukuronid, salicylacetylglukuronid, kyselinu gentizovú a kyselinu gestizurovú.

Kinetika eliminácie kyseliny salicylovej je závislá od dávky, pretože jej metabolizmus je limitovaný kapacitou pečeňových enzýmov. Eliminačný polčas sa pohybuje medzi 2 až 3 hodinami po nízkych dávkach, až do približne 15 hodín po vysokých dávkach. Kyselina salicylová a jej metabolity sa vylučujú predovšetkým močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje o bezpečnosti kyseliny acetylsalicylovej sú dobre zdokumentované.

V štúdiách na zvieratách spôsobili salicyláty vo vysokých dávkach poškodenie obličiek, ale bez vzniku ďalších organických lézií. Mutagenita kyseliny acetylsalicylovej bola dostatočne testovaná in vitro a in vivo. Nepozorovali sa žiadne významné náznaky mutagénneho potenciálu. To isté sa platí aj pre štúdie karcinogenity.

V štúdiách na zvieratách a na určitom počte rôznych druhov zvierat sa prejavili teratogénne účinky salicylátov. Po prenatálnej expozícii sa popísali implantačné defekty, embryotoxické a fetotoxické účinky a u potomkov bola narušená schopnosť učiť sa.

6. FARMACEUTICKé INFORMACIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kukuričný škrob
Práškovaná celulóza

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 čas použiteľnosti

2 roky

6.4 špeciálne upozornenie na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVdC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosti balení, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis:8, 10, 12, 20, 24, 28, 30, 36, 40 a 48 tabliet.
Veľkosti balení, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis: 50, 56, 60, 70, 72, 80, 84, 90 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRáCII

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika


8. rEGISTRAčNé číSLO

07/0073/17-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DáTUM REVíZIE TEXTU

03/2017

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALGIRIN 500 MG tbl 8x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 0,99
ALGIRIN 500 MG tbl 12x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 20x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 24x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 28x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 30x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 36x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 40x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 48x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 56x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 70x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 72x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 84x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 90x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 100x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.