ALGIRIN 500 MG tbl 20x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

br />Algirin patrí do skupiny liekov ktoré majú analgetické (proti bolesti), protizápalové (znižujú zápal) a antipyretické (znižujú horúčku) vlastnosti.

Algirin sa používa pri miernych až stredne silných bolestiach, ako je bolesť hlavy, zubov, svalov, kĺbov alebo pri menštruačnej bolesti a pri horúčke a zápaloch.

Algirin je určený dospelým a dospievajúcim vo veku od 16 rokov.

Ak sa do 3 dní v prípade horúčky a do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Algirin

Neužívajte Algirin:
- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú, iné salicyláty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste mali v minulosti alergickú reakciu s astmatických záchvatom alebo podobnú reakciu na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.
- ak máte vredy žalúdka.
- ak máte nezvyčajnú náchylnosť na krvácanie (hemoragickú diatézu).
- ak máte závažné problémy s obličkami alebo pečeňou.
- ak máte závažné zlyhávanie srdca.
- v kombinácii s metotrexátom v dávke prevyšujúcej 15 mg/týždeň.
- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Algirin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak ste alergický na iné analgetiká (lieky proti bolesti), antireumatiká (lieky na liečbu zápalových ochorení kĺbov, svalov a šliach) alebo protizápalové lieky alebo iné alergény.
- ak ste v minulosti mali vred žalúdka alebo krvácanie do žalúdka alebo čreva.
- ak užívate lieky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín (antikoagulanciá).
- ak máte poruchu funkcie obličiek alebo srdcovo-cievneho obehu (napr. ochorenie obličkových ciev, kongestívne zlyhávanie srdca, deplécia objemu (znížený objem), veľký chirurgický zákrok, sepsa (otrava krvi) alebo masívne krvácanie), pretože kyselina acetylsalicylová môže ďalej zvyšovať riziko poruchy funkcie obličiek a akútne zlyhanie obličiek.
- ak máte zníženú funkciu pečene.
- ak máte závažný nedostatok glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy, môže kyselina acetylsalicylová vyvolať hemolýzu (rozpad červených krviniek) alebo hemolytickú anémiu (málokrvnosť spôsobená rozpadom červených krviniek). Faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko hemolýzy sú napr. vysoké dávky, horúčka alebo akútne infekcie.
- ak máte znížené vylučovanie kyseliny močovej, pretože pri nízkych dávkach môže liek vyvolať záchvat dny.
- ak ste tehotná (prvých 6 mesiacov).
- ak dojčíte.

Pacienti s astmou, sennou nádchou, nosovými polypmi (výrastky na sliznici nosa) alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú sprevádzané príznakmi podobnými sennej nádche), alebo ktorí sú precitlivení na niektorý typ liekov proti bolesti a reume, majú riziko vzniku astmatických záchvatov (neznášanlivosť analgetík/analgetikami vyvolaná astma), ak užívajú Algirin. Ak máte takéto problémy, pred užívaním Algirinu sa musíte poradiť s lekárom. To isté sa týka aj pacientov, ktorí alergicky reagujú na iné látky kožnými reakciami, svrbením alebo žihľavkou.

U pacientov užívajúcich NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie ako Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza. Vyrážka môže často zahŕňať vredy v ústach, hrdle, nose, na pohlavných orgánoch a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči). Tieto závažné kožné vyrážky často sprevádzajú príznaky ako horúčka, bolesť hlavy, bolesť celého tela (príznaky podobné chrípke). Vyrážka sa môže rozšíriť vo forme pľuzgierov a odlupovaním kože. Ak sa u vás objaví vyrážka alebo tieto kožné príznaky, prestaňte užívať Algirin a ihneď kontaktujte svojho lekára. Pozri časť 4.

Pred chirurgickým zákrokom je potrebné poradiť sa alebo informovať lekára alebo zubára o tom, že užívate Algirin.

Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú sa nemajú používať dlhodobo alebo vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom.

Deti a dospievajúci
Algirin nemôžu užívať deti a dospievajúci na liečbu horúčkových ochorení iba na odporučenie lekára, a ak zlyhali iné možnosti liečby. Pretrvávajúce vracanie v súvislosti s týmito ochoreniami môže byť prejavom Reyovho syndrómu, veľmi zriedkavého, avšak život ohrozujúceho ochorenia, ktoré vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Riziko Reyovho syndrómu existuje v prípade niektorých vírusových ochorení, najmä chrípky a ovčích kiahní (varicella).

Iné lieky a Algirin
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvýšenie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
- metotrexát (liek na liečbu rakoviny alebo reumatoidnej artritídy)
- antikoagulanciá (napr. kumaríny, heparín) a inhibítory agregácie trombocytov (liečivá, ktoré zabraňujú zhlukovaniu krvných doštičiek a tvorbe zrazenín, ako je tiklopidín)
- protizápalové lieky a lieky proti bolesti (napr. ibuprofen)
- selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (lieky na liečbu depresie)
- digoxín (na liečbu zlyhávania srdca)
- antidiabetiká (liečivá používané na zníženie hladiny cukru v krvi)
- liečba glukokortikoidmi alebo konzumácia alkoholu - zvýšené riziko krvácania do žalúdka a čriev a tvorba vredov
- kyselina valproová (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov)

Zníženie účinku v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou
- lieky zvyšujúce vylučovanie moču (diuretiká)
- lieky, ktoré znižujú tlak krvi (ACE inhibítory)
- lieky na liečbu dny (urikozuriká), ktoré zlepšujú vylučovanie kyseliny močovej (ako probenecid, benzbromarón)

Algirin a jedlo, nápoje a alkohol
Tablety užívajte po jedle s dostatočným množstvom vody. Počas liečby Algirinom nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak počas liečby otehotniete, povedzte to svojmu lekárovi. Algirin sa bez konzultácie s lekárom nemá užívať v prvom a druhom trimestri (prvých šesť mesiacov) tehotenstva. Algirin sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva vzhľadom na zvýšené riziko komplikácií pre matku i dieťa počas pôrodu.

Do materského mlieka prechádzajú malé množstvá kyseliny acetylsalicylovej a produktov jej premeny. Pri krátkodobom použití sa nepozorovali nepriaznivé účinky na dojča, preto nie je nevyhnutné ukončiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok sa má dojčenie včas prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Algirin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Algirin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa do 3 dní v prípade horúčky a do 5 dní v prípade bolesti nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Tablety prehltnite a zapite dostatočným množstvom vody. Neužívajte nalačno.

Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov je 1 až 2 tablety ako jednotlivá dávka. V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka opakovať 3- až 4-krát denne v odstupe 4 až 8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet (4 g liečiva) sa nesmie prekročiť.

Ak užijete viac Algirinu, ako máte
Ak vy alebo niekto iný prehltne viac tabliet súčasne, alebo ak si myslíte, že ich mohlo prehltnúť dieťa, kontaktujte svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Algirin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neužívajte viac ako jednu dávku v odstupe 4 hodín.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.'

Kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, alebo ak spozorujete iné ako uvedené vedľajšie účinky:

časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
· porucha trávenia
· bolesť v tráviacom trakte a bolesť brucha

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
· zápal tráviaceho traktu peptický vred (vred v niektorej časti tráviaceho traktu)
· reakcie precitlivenosti zahŕňajúce príznaky ako vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie, nádcha, upchatý nos, problémy s dýchaním a so srdcom

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
· vred sprevádzaný krvácaním a prederavením
· krvácanie do žalúdka
· krvácanie do mozgu
· anafylaktická reakcia vrátane šoku
· prechodná porucha funkcie pečene so zvýšenými pečeňovými enzýmami
· závažné kožné reakcie, ako Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme (častosť sa z dostupných údajov nedá odhadnúť)
· krvácanie počas operácie
· hematóm (krvná podliatina)
· epistaxa (krvácanie z nosa)
· krvácanie z močových alebo pohlavných ústrojov)
· krvácanie z ďasien
· akútna a dlhodobá málokrvnosť z nedostatku železa (v dôsledku skrytého mikrokrvácania) – rozpad červených krviniek, ktorý spôsobiť bledosť kože, slabosť alebo dýchavičnosť
· hemolytická málokrvnosť alebo hemolýza –zníženie počtu červených krviniek alebo ich rozpad, čo spôsobuje svetložltú kožu a slabosť alebo dýchavičnosť, ak máte závažný nedostatok enzýmu nazývaného glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza
· závraty a tinitus (zvonenie a pískanie v ušiach), ktoré môžu byť spôsobené predávkovaním
· znížená funkcia obličiek

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Algirin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Algirin obsahuje
- Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylovej.
- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob a práškovaná celulóza.

Ako vyzerá Algirin a obsah balenia
Algirin sú biele až takmer biele, okrúhle, šošovkovité tablety s deliacou ryhou na jednej strane s priemerom 13 mm, balené v PVC/PVDC/Al blistroch. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosti balenia:
8, 10, 12, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 48 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Výrobca
Saneca Pharmaceuticals a.s.
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
Slovenská republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika Algirin 500 mg tablety
Poľsko Maxipirin
Slovenská republika Algirin 500 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2017.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALGIRIN 500 MG tbl 8x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 0,99
ALGIRIN 500 MG tbl 12x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 24x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 28x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 30x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 36x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 40x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 48x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 56x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 70x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 72x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 80x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 84x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 90x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
ALGIRIN 500 MG tbl 100x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.