ALERGIMED tbl flm 98x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)

tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Alergimed a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alergimed
3. Ako užívať Alergimed
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Alergimed
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Alergimed a na čo sa používa

Levocetirizín dihydrochlorid je účinnou látkou Alergimedu.

Alergimed je antialergikum.

Používa sa na liečbu prejavov ochorenia (príznakov) spojených s alergickými stavmi ako je:
· alergická nádcha (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);
· žihľavka (urtikária).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Alergimed

Neužívajte Alergimed:
- ak ste alergický na levocetirizín dihydrochlorid alebo na antihistaminiká alebo niektorú z ďalších zložiek Alergimedu
- ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min)

Upozornenia a opatrenia
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Alergimed:
· ak nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty)

Deti
Alergimed sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania.

Iné lieky a Alergimed
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Alergimedu a jedlo, nápoje a alkohol
Opatrnosť sa odporúča ak sa Alergimed užíva v tom istom čase ako alkohol. U citlivých pacientov môže súbežné používanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Niektorí pacienti, ktorí užívajú Alergimed, môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Ak plánujete viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, odporúča sa vám najprv počkať a zistiť vašu reakciu na liek. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých testovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.

Alergimed obsahuje laktózu.
Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Alergimedu.


3. Ako užívať liek Alergimed 5 mg filmom obalené tablety

(Rx balenia)
Vždy užívajte Alergimed 5 mg filmom obalené tablety presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

(OTC balenia)
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne.

Použitie u detí
Odporúčaná dávka pre deti vo veku 6 rokov a staršie je jedna tableta denne. Alergimed sa neodporúča pre deti do 6 rokov.

Osobitné inštrukcie pre dávkovanie pre špecifické skupiny pacientov
Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek nesmú užívať Alergimed.

Pacienti, ktorí majú iba poškodenie funkcie pečene, majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.

Pacienti, ktorí majú poškodenú funkciu pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek, a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky za podmienky, že ich funkcia obličiek je normálna.

Ako a kedy máte Alergimed užívať
Tablety sa majú prehĺtať celé, zapiť tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac Alergimedu ako máte
U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť
rozrušenie a nepokoj nasledovaný ospalosťou.
Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Alergimedu, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.

Ak zabudnete užiť Alergimed
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až vašu nasledujúcu dávku v plánovanom čase podľa predpisu vášho lekára.

Ak prestanete užívať Alergimed
Ukončenie liečby Alergimedom by nemalo mať žiadny negatívny vplyv. Príznaky sa môžu vrátiť, nemusia byť však horšie ako boli pred liečbou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Alergimed môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté: môžu postihovať až 1 z 10 osôb
Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.

Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 osôb
Únava a bolesť brucha.

Neznáme: frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov
Hlásili sa tiež iné vedľajšie účinky, ako je búšenie srdca, zvýšený srdcový pulz, kŕče, mravčenie, závrat, mdloba, triaška, skreslené vnímanie chuti, pocit točenia alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti s močením, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, pruritus (svrbenie), vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie kože), kožný výsev, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne a nepokojné správanie, halucinácia, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, abnormálna funkcia pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nevoľnosť.'

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Alergimedu a okamžite o tom informujte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (ťažoba na hrudi alebo sipot), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Alergimed 5 mg filmom obalené tablety

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Alergimed 5 mg filmom obalené tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Alergimed obsahuje
Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid
- Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.
- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, Opadry white YS-1-7003 (zložený z oxidu titaničitého, hypromelózy, makrogolu 400 a polysorbátu 80).
-
Ako vyzerá Alergimed a obsah balenia
Filmom obalené tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné, označené "161" na jednej strane a "H" na druhej strane.

(Rx balenia)
Dodávajú sa v blistrovom balení po 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 112 a 120 tabliet.

(OTC balenia)
Dodávajú sa v blistrovom balení po 1, 2, 4, 5 a 7 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Dr.Max Pharma Ltd.
First Floor Roxburghe House
273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn
Spojené kráľovstvo

Výrobca
Medis International a.s., Bolatice, Česká republika

Pharmadox Healthcare Ltd, Paola, Malta

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Alergimed 5 mg
Poľsko: Levocetirizine Dr.Max
Portugalsko Levocetirizina Dr.Max
Slovensko Alergimed

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALERGIMED tbl flm 1x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 2x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 4x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 5x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 7x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 10x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 14x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 15x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 20x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 21x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 28x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 30x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 0,97
ALERGIMED tbl flm 40x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 50x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 1,61
ALERGIMED tbl flm 56x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 60x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 70x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 80x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 90x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 2,26
ALERGIMED tbl flm 100x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 112x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 120x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.