ALERGIMED tbl flm 112x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)

5"> Stredne závažná
30-49
1 tableta každé 2 dni
Závažná
< 30
1 tableta každé 3 dni
Konečné štádia renálneho
poškodenia - pacienti s dialýzou
< 10
kontraindikované

U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa dávka má upraviť individuálne so zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú žiadne špecifické údaje.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
U pacientov len s poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poškodením funkcie pečene a poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poškodením funkcie obličiek).

Dĺžka užívania
Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.

Spôsob užívania
Perorálne.

Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehĺta sa celá, zapíja sa tekutinou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Dennú dávku sa odporúča užívať v jednej jednorazovej dávke.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v bodu 6.1.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri Liekové a iné interakcie).
Pozornosť musí byť venovaná pacientom, ktorí majú predispozičné faktory k retencii moču (ako napríklad miechové lézie, hyperplázia prostaty), pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.

Pediatrická populácia
Použitie filmom obalených tabliet sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, pretože táto lieková forma neumožňuje vhodnú úpravu dávkovania. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.

4.5 Liekové a iné interakcie


S levocetirizínom sa neuskutočnili interakčné štúdie (vrátane štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné interakcie (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg jedenkrát denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16%), zatiaľ čo sa dostupnosť teofylínu súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.

V štúdii s opakovaným podávaním dávok ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne), rozsah expozície cetirizínu bol zvýšený o 40%, zatiaľ čo dostupnosť ritonaviru pri súčasnom podávaní cetirizínu bola mierne zmenená (-11%).

Miera absorpcie levocetirizínu nie je znížená jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.

U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných antidepresív CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie so zvieratami nenaznačujú priame či nepriame škodlivé účinky vzhľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývin, pôrod alebo postnatálny vývin. Pri predpisovaní lieku gravidným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadne známky, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá. Avšak niektorí pacienti pri liečbe levocetirizínom môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.

4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie
V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 d o 71 rokov malo 15,1% pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu reakciu v porovnaní s 11,3% osôb v skupine s placebom. Z týchto nežiaducich reakcií bolo 91,6% miernych až stredne závažných.
V terapeutických štúdiách bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce účinky 1% (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8% (14/771) pri placebe.

Klinické terapeutické štúdie s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich reakcií s frekvenciou 1% alebo vyššou (časté: > 1/100, < 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:

Uprednostňovaný výraz (WHOART)
Placebo
(n= 771)
Levocetirizín 5 mg
(n=935)
Bolesť hlavy
25 (3,2 %)
24 (2,6 %)
Ospalosť
11 (1,4 %)
49 (5,2 %)
Sucho v ústach
12 (1,6 %)
24 (2,6 %)
Únava
9 (1,2 %)
23 (2,5 %)

Pediatrická populácia
V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách s pediatrickými pacientmi vo veku 6-11 mesiacov a vo veku 1 rok až menej ako 6 rokov bolo 159 osôb vystavených levocetirizínu v dávke 1,25 mg denne po dobu 2 týždňov a v dávke 1,25 mg dvakrát denne, v uvedenom poradí. Nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií bola hlásená s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.

Trieda orgánového systému a uprednostňovaný výraz
Placebo (n=83)
Levocetirizín (n=159)
Poruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka
0
3 (1,9 %)
Vracanie
1 (1,2 %)
1 (0,6 %)
Zápcha
0
2 (1,3 %)
Poruchy nervového systému


Somnolencia
2 (2,4 %)
3 (1,9 %)
Psychické poruchy


Porucha spánku
0
2 (1,3 %)

U detí vo veku 6-12 rokov sa uskutočnili dvojito zaslepené kontrolované štúdie, v ktorých 243 detí bolo vystavených 5 mg levocetirizínu denne rozlične dlhú dobu, ktorá sa pohybovala od menej ako 1 týždeň po 13 týždňov. Nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií bola hlásená s mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe.

Uprednostňovaný výraz
Placebo (n=240)
Levocetirizín 5 mg (n=243)
Bolesť hlavy
5 (2,1 %)
2 (0,8 %)
Somnolencia
1 (0,4 %)
7 (2,9 %)

Skúsenosti po uvedení lieku na trh
Nežiaduce reakcie zaznamenané po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánového systému a frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

· Poruchy imunitného systému:
Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie
· Poruchy metabolizmu a výživy:
Neznáme: zvýšená chuť do jedla
· Psychické poruchy:
Neznáme: agresivita, agitácia, halucinácie, depresia, nespavosť, myšlienky na samovraždu
· Poruchy nervového systému:
Neznáme: kŕče, parestézia, závrat, synkopa, tremor, dysgeúzia
· Poruchy ucha a labyrintu:
Neznáme: vertigo
· Poruchy oka:
Neznáme: poruchy zraku, rozmazané videnie
· Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
Neznáme: palpitácie, tachykardia
· Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Neznáme: dyspnoe
· Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Neznáme: nauzea, vracanie
· Poruchy pečene a žlčových ciest:
Neznáme: hepatitída
· Poruchy obličiek a močových ciest:
Neznáme: dyzúria, retencia moču
· Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Neznáme: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka
· Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
Neznáme: myalgia
· Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Neznáme: edém
· Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Neznáme: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie


a) Príznaky
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj a ďalej ospalosť u detí.

b) Postup pri predávkovaní
Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia je vhodné uskutočniť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty, ATC kód: R06A E09

Mechanizmus účinku
Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1 - receptorov.
Väzbové štúdie dokázali, že levocetirizín má značnú afinitu k ľudským H1 -receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu v porovnaní s cetirizínom (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1 - receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90% po 4 hodinách a 57% po 24 hodinách.

Farmakodynamické účinky
Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak aj v nose.

Klinická účinnosť a bezpečnosť
Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:

V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie bolo výsledkom liečby levocetirizínom významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.

Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).

In vitro štúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo (metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovaných reakcií, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženie migrácie eozinofilov.

Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou. Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy, vrátane obštrukcie nosa.

6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.

V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.

Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.

Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.

U detí vo veku do 6 rokov bola klinická bezpečnosť stanovená v niekoľkých krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdiách:
- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 4 týždňov
- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 2 týždňov
- jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne po dobu 2 týždňov'
- jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia s 255 atopickými osobami vo veku 12 až 24 mesiacov v čase zaradenia do štúdie liečenými levocetirizínom.

Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách uskutočnených u detí vo veku 1 až 5 rokov.

Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:
Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.
EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia
Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.

Distribúcia
U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.
Levocetirizín sa viaže z 90% na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.

Biotransformácia
Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14% dávky a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg neovplyvňoval pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.

Eliminácia
Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4% dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9% dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.

Poškodenie funkcie obličiek
Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poškodením funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80% v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10%.

Linearita/nelinearita
Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.

Pediatrická populácia
Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podaním jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov s telesnou hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 a 40 kg preukázali, že hodnoty Cmax a AUC sú približne dvojnásobne vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých dospelých osôb v skríženom porovnaní. U týchto detí a dospievajúcich bolo priemerné Cmax 450 ng/ml a dosahovalo sa v priemernom čase 1,2 hodiny, hmotnostne normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % väčší a eliminačný polčas o 24 % kratší v porovnaní s dospelými. Špecializované farmakokinetické štúdie sa neuskutočnili u pediatrických pacientov mladších ako 6 rokov. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza sa uskutočnila u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostávali jednorazové alebo viacnásobné dávky levocetirizínu pohybujúce sa od 1,25 mg do 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku 6 mesiacov až 5 rokov bude mať pravdepodobne za následok podobné plazmatické koncentrácie ako u tých dospelých, ktorí užívajú 5 mg jedenkrát denne.

Geriatrickí pacienti
U starších osôb sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje. Po opakovanom perorálnom podaní 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne po dobu 6 dní 9 starším jedincom (vo veku 65-74 rokov) bol celkový telový klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s klírensom u mladších dospelých. Preukázalo sa, že dostupnosť racemického cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie ako od veku. Toto zistenie je aplikovateľné aj pre levocetirizín, pretože levocetirizín a cetirizín sú obidva vylučované predovšetkým močom. Preto sa má dávka levocetirizínu u starších pacientov upraviť podľa renálnej funkcie.

Pohlavie
Farmakokinetické výsledky od 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) sa hodnotili pre možný vplyv pohlavia. Polčas bol mierne kratší u žien (7,08 ± 1,72 hodín) ako u mužov (8,62 ± 1,84 hodín); zdá sa však, že telový perorálny klírens upravený na hmotnosť u žien (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). Rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly sú aplikovateľné pre mužov i ženy pri normálnej renálnej funkcii.

Rasa
Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je vylučovaný hlavne obličkami a neexistujú žiadne významné rasové rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by farmakokinetické charakteristiky levocetirizínu boli rozdielne pri rozličnej rase. Nepozorovali sa žiadne rozdiely v kinetike racemického cetirizínu súvisiace s rasou.

Porucha funkcie pečene
Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárna, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorí dostávali 10 alebo 20 mg racemickej zložky cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali v porovnaní so zdravými jedincami zvýšený polčas o 50 % spolu so znížením klírensu o 40 %.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:
monohydrát laktózy
mikrokryštalická celulóza,
koloidný bezvodý oxid kremičitý
magnéziumstearát

Filmová vrstva:
Opadry YS-1-7003 biela, ktorá sa skladá z:
oxid titaničitý (E171)
hypromelóza
makrogol 400
polysorbát 80

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia pre uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliník - OPA/hliník/PVC blister.

Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 112 a 120 filmom obalených tabliet.

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Dr. Max Pharma Ltd.
First Floor Roxburghe House
273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn
Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0390/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALERGIMED tbl flm 1x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 2x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 4x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 5x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 7x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Vp n/a
ALERGIMED tbl flm 10x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 14x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 15x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 20x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 21x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 28x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 30x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 0,97
ALERGIMED tbl flm 40x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 50x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 1,61
ALERGIMED tbl flm 56x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 60x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 70x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 80x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 90x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 2,26
ALERGIMED tbl flm 98x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 100x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
ALERGIMED tbl flm 120x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.