AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM tbl mod 14x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)

SPC
álnu dekongesciu perorálne alebo do nosa (fenylpropanolamín, fenylefrín, efedrín, oxymetazolín, nafazolín....), alfamimetický účinok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Neprekračujte odporúčané dávkovanie a trvanie liečby (pozri časť 4.2).

U pacientov vo veku 60 alebo viac rokov je vyššia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich reakcií na sympatikomimetické lieky, ako je pseudoefedrín. Bezpečnosť a účinnosť kombinácie sa v tejto populácii nestanovila a nie sú dostupné dostatočné údaje, aby bolo možné odporučiť primerané dávkovanie. Z tohto dôvodu sa má u pacientov nad 60 rokov tento kombinovaný liek používať iba so zvýšenou opatrnosťou.

Poškodenie obličiek alebo pečene: Bezpečnosť a účinnosť Aerinaze nebola u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene stanovená a nie sú dostupné dostatočné údaje, aby sa mohlo odporučiť primerané dávkovanie. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene sa kombinovaný liek neodporúča používať.

Aerinaze sa nemá používať u detí mladších ako 12 rokov (pozri časť 4.2).

Pacientov treba poučiť, že v prípade hypertenzie, tachykardie, palpitácií alebo srdcových arytmií, nauzey alebo iného neurologického príznaku (ako bolesť hlavy alebo zosilnenie bolesti hlavy) musia liečbu prerušiť.

Sympatikomimetické amíny môžu spôsobovať stimuláciu centrálneho nervového systému s kŕčmi alebo kardiovaskulárny kolaps sprevádzaný hypotenziou. Vyššia pravdepodobnosť výskytu týchto účinkov je u detí, starších pacientov alebo v prípadoch predávkovania (pozri časť 4.9).

Obozretne sa má postupovať u nasledovných skupín pacientov:
• pacienti, ktorí dostávajú digitalis;
• pacienti so srdcovými arytmiami;
• pacienti s hypertenziou;
• pacienti s anamnézou infarktu myokardu, diabetes mellitus, obštrukciou hrdla močového mechúra alebo pozitívnou anamnézou bronchospazmu.

U pacientov s peptickým vredom spôsobujúcim stenózu, pyloroduodenálnou obštrukciou a obštrukciou krčka močového mechúra je potrebná zvýšená opatrnosť.

Obozretnosť sa vyžaduje aj u pacientov, ktorí sa liečia inými sympatikomimetikami. Toto zahŕňa:
• dekongestíva;
• anorektiká alebo psychostimulanciá amfetamínového typu;
• antihypertenzívne látky;
• tricyklické antidepresíva a iné antihistaminiká.

Opatrne treba postupovať u pacientov s migrénou momentálne liečenou vazokonstrikčnými alkaloidmi ergotamínového typu.

U pseudoefedríniumsulfátu existuje riziko zneužívania. Zvyšovanie dávok môže nakoniec viesť
k toxicite. Pokračujúce užívanie môže viesť k tolerancii, a tým k zvýšeniu rizika predávkovania. Po rýchlom vysadení môže dôjsť k depresii.

Ak sa počas liečby nepriamymi sympatikomimetikami používajú prchavé halogénové anestetiká, môže sa objaviť perioperačná akútna hypertenzia. Preto, ak sa plánuje chirurgický zákrok, je lepšie
24 hodín pred anestéziou prerušiť liečbu.

Športovcov je potrebné informovať, že liečba pseudoefedrínom môže spôsobiť pozitívne antidopingové testy.

Podávanie Aerinaze sa má prerušiť najmenej 48 hodín pred kožnými testami, nakoľko antihistaminiká môžu zabrániť reakciám alebo zoslabiť inak pozitívne reakcie na index kožnej reaktivity.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. V klinických štúdiách s desloratadínom, v ktorých sa súčasne podával erytromycín alebo ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie alebo zmeny plazmatických koncentrácií desloratadínu.

Reverzibilné a ireverzibilné inhibítory MAO môžu spôsobiť riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku. Súbežné podávanie so sympatikomimetikami môže viesť ku kritickým hypertenzným reakciám.

Neodporúčajú sa nasledovné kombinácie:
• bromokryptín;
• karbegolín;
• lizurid, pergolid: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku.
Dihydroergotamín, ergotamín, metylergometrín: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku. Iné vazokonstrikčné látky používané na nazálnu dekongesciu perorálne alebo nazálne
(fenylpropanolamín, fenylefrín, efedrín, oxymetazolín, nafazolín...): riziko vazokonstrikcie.

Sympatikomimetiká môžu znižovať antihypertenzívny účinok α-metyldopy, mekamylamínu, rezerpínu, alkaloidov veratrum (kýchavice) a guanetidínu.

Antacidá zvyšujú rýchlosť vstrebávania pseudoefedríniumsulfátu, kaolín ju znižuje.

Interakcie Aerinaze s alkoholom sa neštudovali. V klinickej farmakologickej štúdii súčasné užívanie desloratadínu a alkoholu nezosilnilo účinky alkoholu, ktoré znižujú výkonnosť. Vo výsledkoch psychomotorických testov neboli zistené signifikantné rozdiely medzi skupinami užívajúcimi desloratadín a placebo, bez ohľadu na to, či sa podávali samostatne, alebo v kombinácii s alkoholom.

Enzým, ktorý je zodpovedný za metabolizmus desloratadínu, zatiaľ nebol identifikovaný, a preto nemožno úplne vylúčiť interakcie s inými liekmi. Desloratadín in vivo neinhibuje CYP3A4 a in vitro štúdie ukázali, že tento liek neinhibuje CYP2D6 a nie je substrátom ani inhibítorom P-glykoproteínu.

4.6 Gravidita a laktácia

Ani desloratadín ani kombinácia loratadínu a pseudoefedrínu neboli v štúdiách na zvieratách teratogénne. Bezpečnosť používania Aerinaze počas gravidity nebola stanovená, avšak skúsenosti
z veľkého počtu vystavených tehotných žien neodhalili zvýšenie frekvencie malformácií v porovnaní s incidenciou v bežnej populácii.

Pretože reprodukčné štúdie na zvieratách nemajú pre zistenie odpovede u ľudí vypovedateľnú hodnotu a pre vazokonstrikčné vlastnosti pseudoefedrínu, sa Aerinaze počas tehotenstva nemá používať.

Desloratadín aj pseudoefedrín sa vylučujú do materského mlieka. Pri pseudoefedríne bolo hlásené zníženie tvorby materského mlieka. Aerinaze sa preto u dojčiacich žien nemá používať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
V klinických skúšaniach, v ktorých sa hodnotila schopnosť viesť vozidlá, sa u pacientov užívajúcich desloratadín neobjavilo jej zníženie. Pacientov však treba informovať, že veľmi zriedkavo sa
u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje.

Neočakáva sa, že by pseudoefedríniumsulfát zhoršoval psychomotorickú výkonnosť.

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických skúšaniach zahŕňajúcich 414 dospelých pacientov boli najčastejšie hlásené nežiaduce udalosti nespavosť (8,9 %), sucho v ústach (7,2 %) a bolesť hlavy (3,1 %). Tieto a ďalšie nežiaduce účinky hlásené počas klinických skúšaní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie hlásené počas klinických skúšaní s Aerinaze
veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100);
zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti
Časté:
Menej časté:

tachykardia
palpitácie, predčasné predsieňové kontrakcie
Poruchy nervového systému
Časté:

Menej časté:

sucho v ústach, závrat, psychomotorická hyperaktivita
hyperkinéza, sčervenanie, návaly tepla, zmätenosť
Ochorenia oka
Menej časté:

rozmazané videnie, suché oči
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté:
Menej časté:faryngitída
rinitída, sínusitída, epistaxa, dráždenie v nose, rinorea, sucho v hrdle, hyposmia
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Časté:
Menej časté:anorexia, zápcha
dyspepsia, nevoľnosť, bolesť brucha, gastroenteritída, abnormálna stolica
Poruchy obličiek a močovej sústavy
Menej časté:

dysúria, porucha močenia, zmenená frekvencia močenia
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté:

svrbenie
Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté:

smäd, glykozúria, hyperglykémia
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Časté:
Menej časté:bolesť hlavy, únava
zhoršenie bolesti hlavy, zimnica
Ochorenia pečene a žlčových ciest
Menej časté:

zvýšené hodnoty hepatálnych enzýmov
Psychiatrické poruchy a ochorenia
Časté:
Menej časté:

nespavosť, ospalosť, porucha spánku, nervozita nepokoj, úzkosť, podráždenosť

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej
závažnosti.

Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené veľmi zriedkavo v období po uvedení desloratadínu na trh sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené v období po uvedení desloratadínu na trh
Psychiatrické poruchy a ochorenia
halucinácie
Poruchy nervového systému
závrat, ospalosť, nespavosť, psychomotorická hyperaktivita, kŕče
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti
tachykardia, palpitácie
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, dyspepsia, hnačka
Ochorenia pečene a žlčových ciest
zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín, hepatitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
myalgia
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
hypersensitívne reakcie (ako sú anafylaxia, angioedém, dyspnoe, pruritus, vyrážka a žihľavka)

4.9 Predávkovanie

Príznaky: Príznaky predávkovania sú prevažne sympatikomimetického charakteru. Príznaky môžu byť rôzne, od útlmu CNS (sedácia, apnoe, znížená mentálna bdelosť, cyanóza, kóma, kardiovaskulárny kolaps) až po stimuláciu CNS (insomnia, halucinácie, tremor, kŕče) s možným smrteľným koncom.
Iné príznaky môžu zahŕňať: bolesť hlavy, úzkosť, problém s močením, svalovú slabosť a napätie, eufóriu, excitáciu, respiračné zlyhanie, srdcové arytmie, tachykardiu, palpitácie, smäd, potenie, nauzeu, vracanie, prekordiálnu bolesť, závrat, tinitus, ataxiu, rozmazané videnie a hypertenziu alebo hypotenziu. Stimulácia CNS je obzvlášť pravdepodobná u detí a prejavuje sa príznakmi podobnými atropínu (sucho v ústach, fixované dilatované zrenice, sčervenanie, hypertermia a gastrointestinálne príznaky). Niektorí pacienti môžu mať príznaky toxickej psychózy s preludmi a halucináciami.

Liečba: V prípade predávkovania sa má okamžite začať so symptomatickou a podpornou liečbou a má sa v nej pokračovať tak dlho, kým je to potrebné. Možno sa pokúsiť o adsorbciu zvyšku liečiva
v žalúdku podaním aktívneho uhlia vo forme suspenzie s vodou. Urobte výplach žalúdka fyziologickým roztokom, najmä u detí. U dospelých možno na výplach použiť vodu z vodovodu. Pred ďalšou instiláciou odstráňte z podaného množstva tekutiny čo najviac. Desloratadín nemožno
odstrániť hemodialýzou a nie je známe, či sa dá vylúčiť peritoneálnou dialýzou. Po akútnej terapii pokračujte v lekárskom monitorovaní pacienta.

Liečba predávkovania pseudoefedrínom je symptomatická a podporná. Nesmú sa použiť stimulanciá (analeptiká). Hypertenziu možno kontrolovať látkou s účinkom spôsobujúcim blokádu adrenergných receptorov, tachykardiu betablokátorom. Na zvládnutie kŕčov sa môžu podať krátkodobo účinkujúce barbituráty, diazepam alebo paraldehyd. Hyperpyrexia, najmä u detí, môže vyžadovať kúpeľ špongiou namočenou vo vlažnej vode alebo hypotermický zábal. Apnoe sa lieči podporou ventilácie.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminiká – H1 antagonista, ATC kód: R06AX27. Farmakoterapeutická skupina: Látky na nazálnu dekongesciu na celkové podávanie, ATC kód: R01BA52.

Farmakodynamika tabliet Aerinaze je priamo viazaná na jednotlivé zložky.

Desloratadín je nesedatívny, dlhodobo účinkujúci antagonista histamínu so selektívnym periférnym antagonistickým účinkom na H1–receptory. Nakoľko desloratadín neprechádza do centrálneho nervového systému, po perorálnom podaní desloratadín selektívne blokuje periférne H1-receptory.

Antialergické vlastnosti desloratadínu sa preukázali v in vitro štúdiách. Antialergické vlastnosti zahŕňajú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z ľudských žírnych buniek/bazofilov, a inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu z endotelových buniek.

Desloratadín priamo neprechádza do centrálneho nervového systému. V štúdii s jednou dávkou uskutočnenou u dospelých, 5 mg desloratadínu nemalo vplyv na štandardné parametre preukazujúce výkon letcov, vrátane zhoršenia subjektívnych pocitov ospalosti alebo činností súvisiacich s lietaním. V kontrolovaných klinických skúšaniach nebolo podávanie odporúčanej dávky 5 mg denne spojené so zvýšením incidencie ospalosti v porovnaní s placebom. V klinických skúšaniach nemal desloratadín podávaný v jednorázovaj dennej dávke 7,5 mg vplyv na psychomotorickú výkonnosť.'

Pseudoefedríniumsulfát (d-isoefedríniumsulfát) je sympatikomimetická látka s prevažne α- mimetickým účinkom v porovnaní s β-aktivitou. Pseudoefedríniumsulfát má po perorálnom podaní účinok na nazálnu dekongesciu vďaka svojmu vazokonstrikčnému účinku. Mechanizmom nepriameho sympatikomimetického účinku je predovšetkým uvoľnenie adrenergných mediátorov
z postgangliových nervových zakončení.

Pseudoefedrín môže po perorálnom podaní v odporúčanej dávke spôsobiť iné sympatikomimetické účinky, ako sú zvýšenie krvného tlaku, tachykardia alebo prejavy excitácie centrálneho nervového systému.

Klinická účinnosť a bezpečnosť tabliet Aerinaze sa hodnotila v dvoch 2-týždňových, multicentrických, randomizovaných klinických skúšaniach s paralelnými skupinami, do ktorých bolo zaradených
celkovo 1 248 pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 12 až 78 rokov; 414 z nich užívalo Aerinaze tablety. V oboch skúšaniach bol antihistaminický účinok tabliet Aerinaze, hodnotený pomocou celkového skóre symptómov okrem nazálnej kongescie, významne vyšší ako pri podávaní pseudoefedrínu samotného, a to počas celého 2-týždňového obdobia liečby. Rovnako dekongestívny účinok tabliet Aerinaze, hodnotený ako upchanie nosa/nazálna kongescia, bol signifikantne vyšší ako pri použití samotného desloratadínu počas 2-týždňového obdobia liečby.

Medzi podskupinami pacientov definovanými pohlavím, vekom alebo rasou sa nepozorovali významné rozdiely v účinnosti tabliet Aerinaze.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Desloratadín a pseudoefedrín:
Vo farmakokinetickej štúdii s jednorazovou dávkou Aerinaze sa plazmatické koncentrácie desloratadínu sa dajú určiť v priebehu 30 minút po podaní. Pre desloratadín sa pozorovali nasledovné výsledky: priemerný čas potrebný na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) 4 –
5 hodín po podaní dávky; priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 1,09 ng/ml; plocha pod krivkou koncentrácia - čas (AUC) 31,6 ng•hod/ml. Pre pseudoefedrín bol priemerný Tmax 6 –
7 hodín po podaní dávky; priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 263 ng/ml; AUC
4588 ng•hod/ml. Jedlo nemalo vplyv na biologickú dostupnosť (Cmax a AUC) desloratadínu ani
pseudoefedrínu. Polčas desloratadínu je 27,4 hodín. Zdanlivý polčas pseudoefedrínu je 7,9 hodín.

Po perorálnom podávaní Aerinaze po dobu 14 dní zdravým dobrovoľníkom sa rovnovážny stav dosiahol na 10. deň pre desloratadín, 3-hydroxydesloratadín a pseudoefedrín. Hodnoty pozorované pre desloratadín boli: priemerná maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave (Cmax) približne 1,7 ng/ml; AUC (0 – 12 hodín) asi 16 ng•hod/ml. Hodnoty pre pseudoefedrín boli priemerná maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave (Cmax 459 ng/ml; AUC (0 – 12 hodín))
4658 ng•hod/ml.

Desloratadín:
Vo viacerých farmakokinetických a klinických štúdiách dosiahlo 6 % jedincov vyššiu koncentráciu desloratadínu. Prevalencia tohto slabo metabolizujúceho fenotypu bola vyššia medzi dospelými čiernej pleti ako u dospelých kaukazského typu (18 % vs. 2 %); profil bezpečnosti týchto jedincov sa však nelíšil od všeobecnej populácie. Vo farmakokinetickej štúdii s viacnásobnou dávkou tabletovej formy uskutočnenej u dospelých sa našli štyria jedinci, ktorí boli identifikovaní ako slabí metabolizátori desloratadínu. Maximálna koncentrácia desloratadínu Cmax nameraná u týchto jedincov bola asi 3-krát väčšia po asi 7 hodinách s polčasom terminálnej fázy približne 89 hodín.
Desloratadín sa stredne (83 % - 87 %) viaže na plazmatické proteíny. Pseudoefedríniumsulfát:
Polčas eliminácie u ľudí je, pri pH moču približne 6, v rozsahu 5 – 8 hodín. Liečivo a jeho metabolit
sa vylučujú močom, 55 – 75 % podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme. Pri kyslom moči (pH 5)
je vylučovanie rýchlejšie a účinok kratší. V prípade alkalizácie moču dochádza k čiastočnej rezorpcii.

Interakčné štúdie s pseudoefedrínom ukázali, že expozícia pseudoefedrínu (Cmax a AUC) bola po podaní pseudoefedrínu samotného bioekvivalentná s expozíciou po podaní tabliet Aerinase. Aerinase teda neovplyvňuje absorpciu pseudoefedrínu.

Predpokladá sa, že pseudoefedrín prechádza placentou a hematoencefalickou bariérou. Liečivo sa vylučuje do materského mlieka dojčiacich žien.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa žiadne predklinické štúdie s Aerinaze. Predklinické údaje pre desloratadín na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity však neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie s desloratadínom a loratadínom nedokázali karcinogénny potenciál týchto látok.

Kombinácia loratadín/pseudoefedríniumsulfát vykazovala počas štúdií s jednorazovým a opakovaným podaním nízky stupeň toxicity. Kombinácia nebola toxickejšia ako jednotlivé liečivá a pozorované účinky vo všeobecnosti súviseli s pseudofedrínom.

Keď sa počas reprodukčných štúdií podávala kombinácia loratadín/pseudoefedrín perorálne potkanom v dávkach až do 150 mg/kg/deň a králikom v dávkach až do 120 mg/kg/deň toxicity, nebola táto kombinácia teratogénna.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Modrá vrstva s okamžitým uvoľnením:
kukuričný škrob mikrokryštalická celulóza dinátriumedetát
kyselina citrónová kyselina stearová
farbivo (hlinitý lak indigokarmínu E132)

Biela vrstva s riadeným uvoľňovaním:
hypromelóza 2208 mikrokryštalická celulóza polyvidón K30

silikagél magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Aerinaze sa dodáva v jednodávkových blistroch, ktoré sa skladajú z laminátového blistrového filmu a z krycej fólie.
Blister pozostáva z číreho polychlórtrifluóretylénového/polyvinylchloridového (PCTFE/PVC) filmu s hliníkovou krycou fóliou za tepla potiahnutou vinylovou vrstvou. Do vonkajšej vrstvy fólie môže byť pridaný papier a/alebo polyester.
Veľkosť balenia: 2, 4, 7, 10, 14 a 20 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SP Europe
73, rue de Stalle B-1180 Bruxelles Belgicko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.