AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM tbl mod 10x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)

SPC
ie nosa a očí, ktoré sú sprevádzané pocitom upchatého nosa.

2. SKÔR AKO UŽIJETE AERINAZE Neužívajte Aerinaze
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín, loratadín, pseudoefedrín alebo na niektorú z ďalších zložiek Aerinaze;
- keď užívate súčasne liek na srdce alebo krvný tlak;
- keď máte glaukóm, problém s močením, prekážku v močových cestách, vysoký krvný tlak, ochorenie srdca alebo ciev, mali ste v minulosti mozgovú porážku alebo máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.
- Povedzte Vášmu lekárovi, keď užívate inhibítor monoaminooxidázy (MAO) (typ antidepresív na liečbu depresie) alebo ste lieky tohto typu prestali užívať v priebehu posledných 14 dní.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aerinaze
Za určitých podmienok sa môžete stať mimoriadne citlivým na dekongestívum pseudoefedrín, ktorý tento liek obsahuje. Pred tým, ako začnete Aerinaze užívať, povedzte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:
- keď máte 60 alebo viac rokov. Starší ľudia môžu byť na účinky tohto lieku citlivejší;
- keď máte problémy s očami (ako sú zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm), diabetes mellitus (cukrovku), zužujúci vred žalúdka (vred spôsobujúci zúženie v oblasti žalúdka, tenkého čreva alebo pažeráka), prekážku v oblasti medzi žalúdkom a začiatkom tenkého čreva alebo prekážku v dvanástniku (upchanie čriev), prekážku v krčku močového mechúra (zúženie krčka močového mechúra), keď ste niekedy mali kŕč v dýchacích cestách (ťažkosti s dýchaním kvôli stiahnutiu

svalov v pľúcach), máte zväčšenú prostatu alebo ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo močovým mechúrom;
- keď ste objednaný na operáciu, pretože v tomto prípade asi budete musieť Aerinaze na niekoľko dní prestať užívať;
- keď užívate digitalis (liek na liečbu niektorých srdcových chorôb), pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
- keď užívate lieky na tlak, ako sú α-metyldopa, mekamylamín, rezerpín, alkaloidy kýchavice
(veratrum) a guanetidín, pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
- keď užívate dekongestíva (ústne alebo do nosa), lieky znižujúce chuť do jedla (tabletky na chudnutie) alebo amfetamíny, pretože pri súčasnom užívaní s Aerinaze môžu tieto lieky zvýšiť Váš krvný tlak;
- keď užívate ergotamínové alkaloidy (ako sú dihydroergotamín, ergotamín alebo metylergometrín) na liečbu migrény. Ich užívanie súčasne s Aerinaze môže spôsobiť zvýšenie Vášho krvného tlaku;
- keď užívate linezolid (antibiotikum), bromokryptín (na liečbu neplodnosti alebo Parkinsonovej choroby), kabergolín, lisurid a pergolid (lieky na liečbu Parkinsonovej choroby), pretože pri užívaní spolu s Aerinaze môžu tieto lieky spôsobiť zvýšenie krvného tlaku;
- keď užívate antacidá, pretože môžu zvyšovať účinok Aerinaze;
- keď užívate kaolín (na hnačku), pretože môže znižovať účinok Aerinaze.

Povedzte Vášmu lekárovi, ak máte alebo Vám predtým diagnostikovali čokoľvek z nasledovného:
• vysoký krvný tlak;
• zrýchlený tep alebo búšenie srdca;
• abnormálny srdcový rytmus;
• cítite sa zle a bolí Vás hlava alebo sa Vám počas užívania Aerinaze bolesť hlavy zosilnila.
Lekár môže rozhodnúť o prerušení Vašej liečby.

Jedno z liečiv Aerinaze, pseudoefedríniumsulfát, môže spôsobiť závislosť a vysoké dávky pseudoefedríniumsulfátu môžu byť toxické.

Laboratórne testy
Prestaňte užívať Aerinaze najmenej 48 hodín pred kožnými testami.
Športovci užívajúci Aerinaze môžu mať pozitívne výsledky antidopingových testov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Aerinaze s jedlom a nápojmi
Tablety Aerinaze sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať počas tehotenstva alebo dojčenia akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie Aerinaze počas tehotenstva sa neodporúča.

Pri užívaní pseudoefedrínu, zložky Aerinaze, u dojčiacich matiek bolo hlásené zníženie tvorby mlieka. Užívanie Aerinaze počas dojčenia sa neodporúča

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri odporúčanom dávkovaní by Aerinaze nemal spôsobovať ospalosť alebo zníženie pozornosti. Veľmi zriedkavo však niektorí ľudia môžu pociťovať ospalosť, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ AERINAZE

Vždy užívajte Aerinaze presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Užívajte jednu tabletu Aerinaze dvakrát denne
s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla. Tabletu prehltnite celú; pred prehltnutím tabletu nehryzte, nelámte ani nežujte.

Aerinaze nemajú užívať deti mladšie ako 12 rokov.

Neužívajte viac tabliet Aerinaze, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Neužívajte Aerinaze častejšie, ako Vám odporučili.

Neužívajte tento liek dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní, ak Vám to vyslovene neodporučil Váš lekár.

Ak užijete viac Aerinaze, ako ste mali
Ak užijete viac Aerinaze, ako Vám odporučil Váš lekár, okamžite o tom povedzte lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť Aerinaze
Ak zabudnete užiť Vašu dávku včas, užite ju čo najskôr a potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerinaze môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak máte akúkoľvek reakciu na Aerinaze, ktorá nemizne, obťažuje vás alebo máte dojem, že je závažná, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Časté (najmenej u 1 zo 100 pacientov) vedľajšie účinky spojené s Aerinaze zahŕňajú:
zrýchlenie srdcovej činnosti, nepokoj spojený so zvýšenou pohyblivosťou tela, sucho v ústach, závrat, bolesť hrdla, zníženie chuti do jedla, zápchu, cukor v moči, zvýšenú hladinu cukru v krvi, smäd, únavu, bolesť hlavy, ťažkosti so spaním, nervozitu a ospalosť.

Menej časté (najmenej u 1 z 1 000 pacientov) vedľajšie účinky zahŕňajú:
nezvyčajný tlkot srdca alebo nepravidelnú srdcovú činnosť, zvýšenú pohyblivosť tela, sčervenanie, návaly tepla, zmätenosť, rozmazané videnie, suché oči, krvácanie z nosa, podráždený nos, zápal
v nose, tečenie z nosa, zápal prínosných dutín, sucho v hrdle, bolesť žalúdka, žalúdočnú chrípku, nevoľnosť, nezvyčajnú stolicu, bolestivé alebo sťažené močenie, problémy s močením, zmenenú frekvenciu močenia, svrbenie, triašku, zníženie citlivosti čuchu, abnormálne hodnoty testov pečeňovej funkcie, agitáciu, úzkosť a podráždenosť.

Po uvedení desloratadínu na trh boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných alergických reakcií (problém s dýchaním, pískanie pri dýchaní, svrbenie, žihľavka a opuchy) a kožnej vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj búšenie srdca, zrýchlenie srdcovej činnosti, bolesť žalúdka, nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, podráždený žalúdok, hnačka, halucinácie, závrat, ospalosť, neschopnosť
zaspať, bolesť svalov, kŕče, nepokoj spojený so zvýšenou pohyblivosťou tela, zápal pečene a abnormálne výsledky testov pečeňovej funkcie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ AERINAZE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Aerinaze po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať v odpadovej vode alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerinaze obsahuje

- Liečivo je desloratadín a pseudoefedrín (vo forme sulfátu).
- Každá tableta obsahuje 2,5 mg desloratadínu a 120 mg pseudoefedrínu (vo forme sulfátu).
- Ďalšie zložky sú:
- Neúčinné zložky v modrej vrstve s okamžitým uvoľňovaním: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, dinátriumedetát, kyselina citrónová, kyselina stearová a farbivo (hlinitý lak indigokarmínu E132)
- Neúčinné zložky v bielej vrstve s riadeným uvoľňovaním: hypromelóza 2208, mikrokryštalická celulóza, polyvidón K 30, silikagél a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Aerinaze a obsah balenia

Aerinaze je modrobiela oválna dvojvrstvová tableta s označením „D12“ na modrej vrstve.
Aerinaze tablety sú balené po 2, 4, 7, 10, 14 alebo 20 tabliet v blistri, ktorý sa skladá z laminátového blistrového filmu a z krycej fólie.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.'

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles
Belgium.

Výrobca:
SP Labo N.V. Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgium.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11
Luxembourg/Luxemburg
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles/Brüssel
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11България
ул. "Проф. Милко Бичев" № 7, ет.3
BG-София 1504
Тел.: +359 2 944 1073
Magyarország
Alkotás u. 53.
H-1123 Budapest
Tel.: +36 1 457-8500Česká republika
Na Příkopě 25
CZ-110 00 Praha 1
Tel: +420 221771250
Malta
168 Christopher Street
MT-VLT02 Valletta
Tel: + 356-21 23 21 75Danmark
Lautrupbjerg 2
DK-2750 Ballerup
Tlf: + 45-44 39 50 00
Nederland
Maarssenbroeksedijk 4
NL-3542 DN Utrecht
Tel: + 31-(0) 800 778 78 78Deutschland
Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
Tel: + 49-(0)89 627 31-0
Norge
Pb. 398
N-1326 Lysaker
Tlf: + 47 67 16 64 50Eesti
Järvevana tee 9
EE-11314 Tallinn
Tel: + 372 654 96 86
Österreich
Badener Strasse 23
A-2514 Traiskirchen
Tel: + 43-(0)2252 502-0Ελλάδα
Αγίου ∆ηµητρίου 63
GR-174 55 Άλιµος
Tηλ.: + 30-210 98 97 300
Polska
Al. Jerozolimskie 195a
PL-02-222 Warszawa
Tel.: + 48-(0)22 478 41 50España
Km. 36, Ctra. Nacional I
E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid
Tel: + 34-91 848 85 00
Portugal
Rua Agualva dos Açores 16
P-2735-557 Agualva-Cacém
Tel: +351-21 433 93 00France
92 rue Baudin
F-92300 Levallois-Perret
Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00
România
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 17-21, Băneasa
Center, et. 7, sector 1
RO-013682 Bucureşti
Tel. + 40 21 233 35 30Ireland
Shire Park
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW Tel: +44-(0)1 707 363 636
Slovenija
Dunajska 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 01 3001070

Ísland
Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: + 354 535 70 00
Slovenská republika
Strakova 5
SK-811 01 Bratislava
Tel: + 421 (2) 5920 2712Italia
Via fratelli Cervi snc,
Centro Direzionale Milano Due
Palazzo Borromini
I-20090 Segrate (Milano) Tel: + 39-02 21018.1
Suomi/Finland
PL 3/PB 3
FIN-02201 Espoo/Esbo
Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300Κύπρος
Οδός Αγίου Νικολάου, 8
CY-1055 Λευκωσία
Τηλ: +357-22 757188
Sverige
Box 6185
S-102 33 Stockholm
Tel: + 46-(0)8 522 21 500Latvija
Bauskas 58a -401
Rīga, LV-1004
Tel: + 371-7 21 38 25
United Kingdom
Shire Park
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW - UK Tel: + 44-(0)1 707 363 636


Lietuva
Kęstučio g. 65/40
LT-08124 Vilnius
Tel. + 370 52 101868Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.