ACLOTIN tbl obd 20x250 mg (blis.PVC/Al)

>1. Čo je Aclotin a na čo sa používa.
2. Skôr ako užijete Aclotin.
3. Ako užívať Aclotin.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Aclotin.
6. Ďalšie informácie.


1. ČO JE ACLOTIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Tiklopidín zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek a tým vzniku krvných zrazenín v cievach. Krvné zrazeniny (tzv. tromby) sa môžu vytvoriť priamo v mozgových cievach a upchávať ich, alebo sa môžu do týchto ciev dostať odtrhnutím z miesta vzniku v iných cievach. Týmto spôsobom môže dôjsť k vzniku tzv. cievnej mozgovej príhody.
Liek sa používa na predchádzanie (prevenciu) upchatia ciev krvnými zrazeninami. Tiklopidín zvyčajne užívajú pacienti po cievnej mozgovej príhode alebo s jej zvýšeným rizikom. Liek sa tiež podáva pacientom po prekonanom srdcovom infarkte a pacientom s príznakmi angíny pektoris alebo poruchami prekrvenia dolných končatín.
Tiklopidín užívajú aj pacienti s umelou obličkou. Používa sa aj ako prevencia proti upchatiu ciev u pacientov po operačných zákrokoch na tepnách srdca a končatín s následným zavedením dilatačných teliesok (stentov).


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACLOTIN

Neužívajte Aclotin
- ak ste alergický (precitlivený) na tiklopidín alebo na niektorú z ďalších zložiek Aclotinu,
- ak trpíte nasledujúcimi ochoreniami:
- náchylnosť ku krvácaniu,
- krvácavé choroby, orgánové zmeny, ktoré môžu zapríčiniť krvácanie (aktívny vred
žalúdka alebo dvanástnika, mozgová príhoda spojená s krvácaním),
- ochorenia krvi, ktoré predlžujú čas krvácania,
- v minulosti zistený pokles bielych krviniek (zvlášť niektorých typov, tzv.
agranulocytóza) alebo krvných doštičiek,
- poruchy funkcie pečene alebo počas žltačky.

Aclotin sa nesmie podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aclotinu

Pri užívaní lieku je treba venovať pozornosť nasledovným príznakom (zvýšená teplota, bolesti v hrdle, poškodenie sliznice ústnej dutiny, predĺžené alebo neobvyklé krvácanie, modriny, čierne sfarbenie stolice, príp. svetlá stolica, tmavý moč). Treba sledovať i prípadný výskyt príznakov trombotickej trombocytopenickej purpury (kombinácia zožltnutia kože a očného bielka, drobné tmavé bodky na koži, bledosť, zvýšená teplota, slabosť a tmavý moč). Ak sa uvedené príznaky objavia, ihneď sa skontaktujte s lekárom.
U pacientov s poškodenou funkciou pečene a obličiek, i v prípade ich zdokumentovania v minulosti, sa odporúča zvýšená opatrnosť a môže byť potrebné zníženie dávky.
Počas liečby môže bežné krvácanie trvať dlhšie ako obvykle (spomalená zrážanlivosť krvi). Pri náhlom operačnom zákroku informujte chirurga alebo zubného lekára o jeho užívaní. Ak plánujete operačný zákrok (aj trhanie zubu) informujte svojho ošetrujúceho lekára s predstihom, aby ste mohli tiklopidín dočasne vysadiť (najmenej 10 dní vopred).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky tiklopidínu a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Riziko krvácania stúpa u pacientov, ktorí užívajú nesteroidové protizápalové lieky, lieky znižujúce zrážanie krvi a salicyláty. Pacienti, ktorí musia užívať tieto lieky spolu s tiklopidínom, musia byť prísne kontrolovaní. Zvláštnu pozornosť vyžadujú aj kombinácie s nasledovnými látkami: teofylín (používa sa pri liečbe astmy), digoxín (liečba srdcového zlyhania), fenobarbital (liečba epilepsie a nespavosti), fenytoín (liečba epilepsie), cyklosporín (regulácia imunitného systému).

Užívanie Aclotinu s jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú celé, počas jedla a musia sa zapiť vodou. Potrava zvýši množstvo absobovaného (vstrebaného) lieku.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Aclotin, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú údaje o nežiaducom účinku tiklopidínu na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Aclotinu
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred tým, než užijete tento liek.3. AKO UŽÍVAŤ ACLOTIN

Vždy užívajte Aclotin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Ak neurčí lekár iné dávkovanie, užívajú dospelí 2 tablety denne počas jedla.
Ak užijete viac Aclotinu ako máte
Pri predávkovaní sa môžu vyskytnúť ťažké tráviace problémy – nevoľnosť, vracanie, hnačky. Ak dôjde k predávkovaniu, alebo náhodnému užitiu lieku dieťaťom, pokúste sa u neho vyvolať vracanie a ihneď sa obráťte na ošetrujúceho lekára alebo sa kontaktujte s oddelením pohotovosti najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Aclotin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak pacient vynechá dávku, môže ju užiť počas ďalšieho jedla, a potom pokračovať ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Aclotin
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aclotin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môže vzniknúť neutropénia, t. j. veľký pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže byť nebezpečný, pretože zhoršuje schopnosť organizmu brániť sa infekcii. Neutropénia sa objavuje u malého percenta pacientov, a to najmä počas prvých 3 mesiacov liečby. Môže sa prejaviť zvýšenou teplotou, bolesťami v hrdle, zmenami na sliznici ústnej dutiny.'
U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť i tzv. trombotická trombocytopenická purpura (kožný výsev drobných bodkovitých krvácaní), ktorá môže mať závažné následky. Prejavuje sa veľkým poklesom počtu krvných doštičiek, poklesom počtu červených krviniek, neurologickými príznakmi a poškodením obličiek. Koža a očné bielko môže zožltnúť, na koži sa objavia tmavé bodky. Pacient môže mať zvýšenú teplotu, cíti slabosť a má tmavý moč. Tieto príznaky sa objavujú najmä počas prvých 8 týždňov liečby.
Odporúča sa kontrola krvného obrazu pred začiatkom liečby, potom každé 2 týždne.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť aj iné nežiaduce účinky, napr. pokles počtu krvných doštičiek, krvácanie a tvorba modrín, hnačka, nevoľnosť, kožné vyrážky (najmä počas prvých 3 mesiacov liečby), žltačka a vzostup hladiny cholesterolu. Zmeny laboratórnych nálezov: pokles bielych krviniek, prípadne pokles krvných doštičiek, málokedy pokles všetkých krvných buniek, vzostup pečeňových enzýmov a sérového cholesterolu. Zriedka sa vyskytne útlm kostnej drene alebo pokles počtu všetkých krvných elementov. Veľmi zriedka sa zaznamenajú imunologické reakcie, napr. alergické opuchy a poškodenie obličiek z precitlivenosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACLOTIN

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.
Chrániť pred svetlom.

Nepoužívajte Aclotin po dátume použiteľnosti (exspirácie), ktorý je uvedený na škatuli. Dátum použiteľnosti sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aclotin obsahuje

- Liečivom je  ticlopidini hydrochloridum (tiklopidín hydrochlorid). Každá obalená tableta
obsahuje 250 mg tiklopidínu. v 1 obal. tbl.
- Ďalšie zložky sú:
pomocné látky: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný
škrob), cellulosum mikrocrystallinum (mikrokryštalická celulóza), acidum stearicum (kyselina
steárová);
obal: Hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza), titanii dioxidum (oxid
titaničitý), macrogolum 6000 (makrogol 6000).

Obsah balenia
20, 60 obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ICN Polfa Rzeszów S.A., Przemysłova ul. 2 ,35-959 Rzeszów , Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2009.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.