ACECLOFENAC ACCORD 100 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x100 mg (blis.Al/Al)

SPC
ť u pacientov s poruchou pečene a odporúča sa užívať úvodnú dennú dávku 100 mg.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na aceklofenak alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Aktívny alebo rekurentný peptický vred/krvácanie v anamnéze (dve alebo viac epizód potvrdeného peptického vredu alebo krvácania).

NSAID sú kontraindikované u pacientov, u ktorých sa predtým prejavili reakcie z precitlivenosti (napr. astma, rinitída, angioedém alebo urtikária) ako odpoveď na užitie ibuprofénu, aspirínu alebo iných nesteroidných protizápalových liekov.

Ťažké zlyhanie srdca, ťažké poškodenie funkcie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).

Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze súvisiace s predchádzajúcou terapiou NSAID.

Aceklofenak sa nesmie predpisovať počas gravidity, najmä v priebehu posledného trimestra gravidity, pokiaľ pre takéto rozhodnutie neexistujú presvedčivé dôvody. V takom prípade sa musí použiť najmenšia účinná dávka (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky možno minimalizovať požitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej pre kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziká nižšie).

Aceklofenak nemožno súčasne používať s NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy‑2.

Starší pacienti:
U starších pacientov sa častejšie vyskytujú nežiaduce účinky na liečbu NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2)

Poruchy respiračného systému:
Opatrnosť si vyžaduje podávanie lieku pacientom, ktorí trpia bronchiálnou astmou, alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze, pretože sa zistilo, že NSAID vyvolávajú u týchto pacientov bronchospazmus.

Kardiovaskulárne, obličkové a pečeňové poruchy:
Podanie NSAID môže zapríčiniť dávkou podmienené zníženie tvorby prostaglandínu a urýchliť obličkové zlyhanie. Najväčšie nebezpečenstvo tejto reakcie hrozí u pacientov s poruchou funkcie obličiek, poruchou srdcovej činnosti, dysfunkciou pečene, ďalej u pacientov, ktorí užívajú diuretiká, a u starších pacientov. U týchto pacientov sa musí monitorovať funkcia obličiek (pozri tiež časť 4.3).

Obličky:
Význam prostaglandínov pri zachovaní prietoku krvi obličkami je treba vziať do úvahy u pacientov s narušenou funkciou srdca alebo obličiek, liečených diuretikami alebo zotavujúcich sa po závažnom chirurgickom zákroku. Účinky na funkciu obličiek sú obvykle reverzibilné po vysadení tabliet Aceclofenac Astron.

Pečeň:
Ak pretrvávajú alebo sa zhoršujú abnormálne výsledky funkčných testov pečene, ak sa rozvinú klinické príznaky konzistentné s chorobou pečene, alebo ak sa vyskytnú manifestácie (eozinofília, vyrážka), musí sa prerušiť podávanie tabliet Aceclofenac Astron. Dôkladný lekársky dohľad je potrebný u pacientov, ktorí trpia miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. Môže sa objaviť hepatitída bez prodromálnych syndrómov.
U pacientov s hepatálnou porfýriou môže užívanie tabliet Aceclofenac Accord vyvolať záchvat.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:
Primerané pozorovanie a upozornenia sa požadujú u pacientov s hypertenziou v anamnéze a/alebo miernym až stredne ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca, ako je zadržiavanie tekutín a edém, ktoré boli pozorované v spojitosti s terapiou NSAID.

Klinické skúšanie a epidemiologické dáta naznačujú, že používanie niektorých NSAID (najmä vo vysokých dávkach a pri dlhodobom liečení) môže byť spojené s mierne zvýšeným rizikom cievnych trombotických príhod (napríklad infarktom myokardu alebo porážkou). Na vylúčenie takéhoto nebezpečenstva u aceklofenaku nie sú k dispozícii postačujúce údaje.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca, dokázanou ischemickou chorobou srdca, chorobou periférnych ciev a/alebo cerebrovaskulárnou chorobou by mali byť liečení aceklofenakom až po starostlivej úvahe. Podobné zváženie je nutné pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi kardiovaskulárnej choroby (ako napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia
GI krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, boli zaznamenané so všetkými NSAID v ktoromkoľvek čase počas liečby s alebo bez varovných príznakov alebo závažných GI príhod v anamnéze.

Dôkladný lekársky dohľad je nevyhnutný u pacientov so symptómami, ktoré sú príznačné pre gastrointestinálne poruchy, s anamnézou, ktorá naznačuje gastrointestinálnu ulceráciu, s ulceratívnou kolitídou alebo s Crohnovou chorobou, s hemoragickou diatézou alebo hematologickými abnormalitami.

Nebezpečenstvo GI krvácania, ulcerácie alebo perforácie narastá so zvyšovaním dávok NSAID, u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak boli skomplikované krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. Títo pacienti by mali začať liečbu s najnižšou použiteľnou dávkou. U týchto pacientov je nutné zvážiť kombinovanú terapiu ochrannými látkami (ako sú napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy), a taktiež u pacientov vyžadujúcich súčasné podávanie nízkych dávok aspirínu alebo iných liekov, u ktorých možno predpokladať, že zvyšujú gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s toxicitou GI v anamnéze, najmä starší pacienti, musia hlásiť akékoľvek neobvyklé abdominálne symptómy (najmä GI krvácanie), a to najmä v počiatočných štádiách liečby.

Opatrnosť sa odporúča u pacientov, ktorí dostávajú súbežné lieky zvyšujúce nebezpečenstvo ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antitrombotiká, ako je aspirín (pozri časť 4.5).

Keď sa u pacientov, ktorí užívajú aceklofenak objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa musí prerušiť.
U pacientov s gastrointestinálnou chorobou v anamnéze (ulceratívna kolitída, Crohnova choroba) sa musia NSAID podávať opatrne, keďže môže dôjsť k zhoršeniu týchto stavov (pozri časť 4.8).

SLE a zmiešané poruchy spojovacích tkanív:
U pacientov so systémovým lupus erythematosus (SLE) a zmiešanými poruchami spojovacích tkanív môže byť zvýšené riziko aseptickej meningitídy (pozri časť 4.8).

Kožné:
V spojitosti s užívaním NSAID boli zaznamenané ťažké kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Tieto reakcie najviac ohrozujú pacientov na začiatku liečby: začiatok reakcie sa objavuje vo väčšine prípadov počas prvých mesiacov liečby. Hneď ako sa objaví kožná vyrážka, mukózna lézia alebo akýkoľvek iný príznak precitlivenosti, musí sa ihneď prerušiť liečba tabletami Aceclofenac Astron.

Porucha ženskej plodnosti:
Užívanie tabliet Aceclofenac Accord môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa usilujú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s počatím, alebo ktoré podstupujú vyšetrenie neplodnosti, je treba zvážiť vysadenie tabliet Aceclofenac Astron.

Hypersenzitívne reakcie:
Ako u iných NSAID, alergické reakcie sa môžu vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií objaviť bez predchádzajúceho vystavenia lieku.

Hematologické:
Tablety Aceclofenac Accord môžu reverzibilne inhibovať agregáciu krvných doštičiek (pozri antikoagulanciá pod 'Liekové interakcie').

Dlhodobá liečba:
Všetci pacienti, ktorí dostávajú NSAID, musia byť v rámci preventívnych opatrení monitorovaní, napr. zlyhanie obličiek, pečeňové funkcie (môže sa vyskytnúť zvýšenie pečeňových enzýmov) a krvné obrazy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Iné analgetiká vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy‑2: Vyhnite sa súčasnému používaniu dvoch alebo viacerých NSAID (vrátane aspirínu), keďže to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

Antihypertenzíva: Znížený antihypertenzný účinok.
Diuretiká: Znížený diuretický účinok. Diuretiká môžu zvýšiť riziko nefrotoxicity NSAID. Hoci sa nepreukázalo, že by súčasné podávanie s bendrofluazidom ovplyvnilo kontrolu krvného tlaku, nemožno vylúčiť interakcie s inými diuretikami. Ak sa použije súčasné podávanie s diuretikami šetriacimi draslík, je nutné sledovať draslík v sére.

Srdcové glykozidy: NSAID môžu zhoršiť zlyhanie srdca, znížiť GFR (glomelural filtration rate ‑ rýchlosť glomerulárnej filtrácie) a zvýšiť plazmatické hladiny glykozidov.

Lítium: Znížené vylučovanie lítia.
 
Metotrexát: Znížené vylučovanie metotrexátu. Je potrebná opatrnosť, ak sa NSAID a metotrexát podávajú v odstupe menšom ako 24 h, keďže NSAID môžu zvýšiť plazmatické hladiny, ktoré vyústia do zvýšenej toxicity.
 
Cyklosporín: Zvýšené riziko nefrotoxicity.

Mifepristón: NSAID sa nemajú užívať 8–12 dní po podaní mifepristónu, keďže NSAID môže znížiť účinok mifepristónu.

Kortikosteroidy: Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá: NSAID môže zvýšiť účinok antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4). Je nutné dôsledne monitorovať pacientov, ktorí sú na kombinovanej liečbe antikoagulanciami a tabletami Aceclofenac Astron.

Chinolónové antibiotiká: Údaje zo štúdií na zvieratách naznačujú, že NSAID môže zvýšiť riziko kŕčov spojených s chinolónovými antibiotikami. U pacientov, ktorí užívajú NSAID a chinolóny, môže byť zvýšené riziko rozvinutia kŕčov.

Antitrombotiká a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Takrolimus: Pri súčasnom podávaní takrolimu s NSAID je možné zvýšené riziko nefrotoxicity.

Zidovudín: Pri súčasnom podávaní NSAID so zidovudínom je zvýšené riziko hematologickej toxicity. Je dokázané, že u hemofilikov, ktorí sú HIV(+) a dostávajú súbežnú liečbu zidovudínom a ibuprofénom, je zvýšené riziko hemartrózy a hematómu.

Antidiabetické látky: Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať spolu s perorálnymi antidiabetickými látkami bez toho, aby to ovplyvnilo ich terapeutický účinok. Objavili sa však ojedinelé správy o hypoglykemických a hyperglykemických účinkoch. V dôsledku toho je treba v prípade tabliet Aceclofenac Accord venovať pozornosť úprave dávok hypoglykemických látok.

Iné NSAID: Súčasná liečba aspirínom alebo inými NSAID môže zvýšiť frekvenciu nežiaducich účinkov, vrátane rizika GI krvácania.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:
Boli zaznamenané vrodené abnormality v spojitosti s podávaním NSAID u človeka; no tieto majú malý výskyt a nejavia sa, že by dodržiavali nejaký rozpoznateľný vzorec. Vzhľadom na známe účinky NSAID na kardiovaskulárny systém plodu (riziko uzavretia ductus arteriosus) a možné riziko pretrvávajúcej pulmonárnej hypertenzie novorodenca je užívanie v poslednom trimestri gravidity kontraindikované. Pravidelné užívanie NSAID počas posledného trimestra gravidity môže znížiť tonus maternice a kontrakcie. Začiatok pôrodu sa môže oddialiť a trvanie zvýšiť spolu so zvýšenou tendenciou krvácania u matky i dieťaťa (pozri časť 4.3). NSAID sa nemajú užívať v prvých dvoch trimestroch gravidity alebo v čase pôrodu, pokiaľ potenciálny úžitok pacienta neprevažuje potenciálne riziko pre plod.

Štúdie na zvieratách naznačujú, že sa u potkanov nedokázala teratogenéza, hoci systémové vystavenie bolo nízke, a u králikov mala liečba aceklofenakom (10 mg/kg/deň) za následok celý rad morfologických zmien u niektorých plodov.

Laktácia:
V málo početných štúdiách, ktoré sú k dispozícii, sa NSAID môže objaviť v materskom mlieku vo veľmi nízkych koncentráciách. Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu NSAID, pokiaľ je to možné.

Pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní týkajúce sa ženskej plodnosti.

Preto je nutné vyhýbať sa užívaniu tabliet Aceclofenac Accord počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ možné výhody v porovnaním s inými neprevážia možné nebezpečenstvá pre plod.
 
4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Po užití NSAID sa môžu dostaviť nežiaduce účinky, ako závrat, ospalosť, únava a poruchy videnia. V prípade postihnutia pacienti nemajú viesť vozidlá alebo riadiť stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Gastrointestinálne
Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálnej povahy. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo GI krvácanie, niekedy fatálne, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní boli zaznamenané vedľajšie účinky, ako: nauzea, vracanie, diarea, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, vracanie krvi, ulceratívna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola zaznamenaná gastritída. Pankreatitída bola hlásená veľmi zriedkavo.

Precitlivenosť:
Po liečbe NSAID boli zaznamenané reakcie z precitlivenosti. Môžu pozostávať z a. nešpecifických alergických reakcií a anafylaxie, b.reaktivity respiračného traktu zahrňujúcej astmu, zhoršenú astmu, bronchospazmus alebo dyspnoe, alebo c. zmiešaných kožných chorôb, vrátane vyrážok rôzneho druhu, pruritu, urtikárie, purpury, angioedému a zriedkavejšie exfoliatívnych a pľuzgierovitých dermatóz (vrátane epidermálnej nekrolýzy a erythema multiforme).

Kardiovaskulárne:
V spojitosti s liečbou NSAID boli zaznamenané. edém, hypertenzia a zlyhanie srdca.
Klinické skúšanie a epidemiologické údaje naznačujú, že používanie niektorých NSAID (najmä vo vysokých dávkach a pri dlhodobom liečení) môže byť spojené so zvýšeným rizikom cievnych trombotických príhod (napríklad infarktom myokardu alebo porážkou) (pozri časť 4.4).

Medzi nežiaduce účinky, ktoré boli menej často zaznamenané, patria:

Obličky:
Nefrotoxicita v rôznych formách, vrátane intersticiálnej nefritídy, nefritického syndrómu a zlyhania obličiek.

Pečeň:
abnormálna funkcia pečene, hepatitída a žltačka.

Neurologické a jednotlivé zmysly:
Poruchy videnia, optická neuritída, bolesť hlavy, parestézia, hlásenia aseptickej meningitídy (najmä u pacientov s existujúcou autoimúnnou poruchou, ako je systémový lupus erythematosus, zmiešané choroby spojovacích tkanív), s príznakmi, ako stuhnutá šija, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, horúčka alebo dezorientácia (pozri časť 4.4), depresia, zmätenosť, halucinácie, tinnitus, vertigo, závraty, celková nevoľnosť, únava a ospalosť.

Hematologické:
Trombocytopénia, neutropénia, agranulocytóza, aplastická anémia a hemolytická anémia.

Kožné:
Pľuzgierovité reakcie vrátane Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (veľmi zriedkavé). Fotosenzitivita.

V rámci tried systémových orgánov sú nežiaduce účinky vymenované pod hlavičkami označujúcimi frekvenciu, pričom sa používajú nasledujúce kategórie: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/100 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každého frekvenčného zoskupenia sú nežiaduce účinky prezentované v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov
Časté
(1/100 až <1/10)
Menej časté
(1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé
(1/10 000 až <1/1 000)
Veľmi zriedkavé/ojedinelé hlásenia (<1/10 000)
Poruchy krvi a lymfatického systému
Anémia

Granulocytopénia
Trombocytopénia
Neutropénia
Hemolytická anémia
Poruchy imunitného systému
Anafylaktické reakcie (vrátane šoku)
HypersenzitivitaPoruchy metabolizmu a výživy


Hyperkaliémia
Psychické poruchy


Depresia
Abnormálne sny
Nespavosť
Poruchy nervového systému
Závraty
'
Parestézia
Tremor
Ospalosť
Bolesť hlavy
Dysgeúzia (porucha chuti)
Poruchy oka


Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo
Poruchy srdca a srdcovej činnostiPalpitácie
Poruchy cievZačervenanie
Nával horúčavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe
Bronchospazmus
Stridor (piskľavé dýchanie)
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Dyspepsia
Bolesť brucha
Nauzea
Hnačka
Plynatosť
Gastritída
Zápcha
Vracanie
Zvredovatenie úst
Meléna


Stomatitída
Hemateméza
Gastrointestinálne krvácanie
Gastrický vred
Pankreatitída
Poruchy pečene a žlčových ciest


Hepatitída
Žltačka
Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus
Vyrážka
Dermatitída
Urtikária
Opuch tváre
Purpura
Pľuzgierovitá dermatitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaKŕče v nohách
Poruchy obličiek a močových ciest


Renálna insuficiencia
Nefrotický syndróm
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Edém
Únava
Kŕče v nohách
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zvýšená hladina pečeňových enzýmov
Zvýšená hladina urey v krvi
Zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi
Nárast telesnej hmotnosti

4.9 Predávkovanie

a. Symptómy
Symptómy zahrňujú bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, bolesti brucha, gastrointestinálne podráždenie, gastrointestinálne krvácanie, zriedkavo diareu, dezorientáciu, vzrušenie, kómu, ospalosť, závrat, tinnitus, hypotenziu, respiračnú depresiu, mdlobu, občasné kŕče. V prípade významnej otravy je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie pečene.

b) Terapeutické opatrenia:
Pacienti musia byť liečení symptomaticky podľa aktuálnej potreby. V rámci jednej hodiny od požitia potenciálne toxického množstva možno zvážiť podanie aktívneho uhlia. Alternatívne je treba u dospelých v rámci jednej hodiny od požitia potenciálne toxického množstva zvážiť výplach žalúdka.

Špecifické liečebné postupy, ako dialýza alebo hemoperfúzia, pravdepodobne nepomáhajú odstrániť NSAID pre vysoký podiel proteínových väzieb a rozsiahly metabolizmus. Je treba zabezpečiť dobrú diurézu.

Obličkové a pečeňové funkcie musia byť starostlivo monitorované. Pacientov je treba pozorovať najmenej štyri hodiny po požití potenciálne toxických množstiev. V prípade častých a predĺžených kŕčov je treba pacienta liečiť intravenózne aplikovaným diazepamom. Ďalšie opatrenia môžu byť indikované klinickým stavom pacienta.

Manažment akútnej otravy NSAID v zásade pozostáva z podporných a symptomatických opatrení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: M01A B16
Aceklofenak je nesteroidná látka s protizápalovými a analgetickými vlastnosťami.

Mechanizmus účinku aceklofenaku z veľkej miery spočíva na inhibícii syntézy prostaglandínov. Aceklofenak je silný inhibítor enzýmu cyklooxygenázy, ktorá sa podieľa na tvorbe prostaglandínov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa aceklofenak rýchlo a úplne vstrebáva ako nezmenené liečivo. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne za 1,25 až 3 hodiny po podaní. Aceklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde dosahuje koncentrácie okolo 57 % plazmatickej koncentrácie. Distribučný objem je približne 25 l.

Priemerný plazmatický polčas je asi 4 hodiny. Aceklofenak sa viaže hlavne na proteíny (>99 %) a v obehu sa vyskytuje hlavne ako nezmenené liečivo. Hlavný metabolit, ktorý sa nachádza v plazme, je 4'‑hydroxyaceklofenak. Približne dve tretiny podanej dávky sa vylučujú močom vo forme hydroxymetabolitov.

U starších ľudí neboli pozorované žiadne zmeny vo farmakokinetike aceklofenaku.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Výsledky predklinických štúdií uskutočnených s aceklofenakom sú zhodné s výsledkami, ktoré sa očakávajú u NSAID. Hlavný cieľový orgán je gastrointestinálny trakt.
Neboli zaznamenané žiadne neočakávané nálezy.

V troch štúdiách in vitro a v jednej štúdii in vivo u myší sa nepotvrdilo, že by aceklofenak mal nejakú mutagénnu aktivitu.

Nebolo zistené, že by aceklofenak mal kancerogénne účinky u myší alebo potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
mikrokryštalická celulóza
sodná soľ kroskarmelózy
povidón K‑30
glycerolpalmitostearát
 
Filmový obal tablety:
hypromelóza 15 cps
makrogol 400
oxid titaničitý (E171).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety Aceclofenac Accord 100 mg sú zabalené v hliníkovo‑hliníkových blistrových obaloch.
Hliníková blistrová fólia je mäkká, hladká, na jednej strane svetlá, na matnej strane laminovaná bezfarebným lakom na 25 μm OPA, lesklá strana laminovaná bezfarebným lakom na 60 μm PVC.

Hliníková fólia je 0,025 mm hrubá hliníková zmes tvrdej fólie upravenej matným apretačným prostriedkom.
Blistre sú ďalej zabalené v škatuli spolu s písomnou informáciou pre používateľov v baleniach o veľkosti 10, 20, 30, 40, 60 a 100 tabliet v jednom obale.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare LimitedSage house, 319 Pinner Road,
North Harrow HA1 4HF, Middlesex
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. č.: 29/0554/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

09/2012

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.