ACC LONG INSTANT plv pos 8x600 mg (vre.Al/papier/fólia)

SPC
/>Pacienti so zníženým vykašliavacím reflexom (starší a oslabení pacienti) majú perorálny prášok užívať radšej ráno.

Dĺžka užívania
ACC Long Instant sa nemá bez konzultácie s lekárom užívať dlhšie ako 14 dní.

Pacient má kontaktovať lekára v prípade, že sa príznaky nezlepšia, alebo sa dokonca zhoršia počas 4 – 5 dní.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Deti mladšie ako 2 roky
ACC Long Instant je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky (pozri časť 5.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s užívaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Vo väčšine prípadov sa dal identifikovať aspoň jeden ďalší podozrivý liek, ktorý bol z väčšou pravdepodobnosťou príčinou mukokutánneho syndrómu. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, je potrebné okamžite vyhľadať lekára a užívanie acetylcysteínu sa musí okamžite ukončiť (pozri tiež časť 4.8).

U pacientov s bronchiálnou astmou sa môže objaviť bronchospazmus. Ak sa vyskytne bronchospazmus, užívanie lieku sa musí okamžite ukončiť.

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s peptickými vredmi v anamnéze, najmä ak sa acetylcysteín užije súbežne s inými liekmi, o ktorých je známe, že dráždia sliznicu gastrointestinálneho traktu.

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s histamínovou intoleranciou. U týchto pacientov je potrebné vyhnúť sa dlhodobej liečbe acetylcysteínom, pretože acetylcysteín má vplyv na metabolizmus histamínu a môže viesť k príznakom histamínovej intolerancie (napr. bolesť hlavy, vazomotorická nádcha, svrbenie).

Užívanie acetylcysteínu, najmä na začiatku liečby môže viesť k skvapalňovaniu hlienov, a tým k zvýšeniu objemu bronchiálnych sekrétov. Ak pacient nie je schopný dostatočne vykašliavať, musia byť vykonané vhodné opatrenia (napr. posturálna drenáž a aspirácia).

Pediatrická populácia
Mukolytiká môžu zablokovať dýchacie cesty u detí do 2 rokov z dôvodu ich vlastností dýchacích ciest a obmedzenej schopnosti vykašľať hlien. Preto sa mukolytiká nemajú používať u detí mladších ako 2 roky.

Tento liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje aspartam, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

4.5 Liekové a iné interakcie

  • Interakčné štúdie sa uskutočnili iba u dospelých.
  • Kombinované podávanie acetylcysteínu s antitusikami (kašeľ tlmiace lieky) môže vyvolať nebezpečné nahromadenie hlienu v dôsledku zníženia vykašliavacieho reflexu a preto pri tejto kombinácii je potrebné obzvlášť starostlivé stanovenie diagnózy.
  • Údaje o inaktivácii antibiotík (tetracyklínov (s výnimkou doxycyklínu), cefalosporínov, aminoglykozidov, penicilínov) vyvolanej acetylcysteínom sa odvolávajú výhradne na in vitro pokusy, pri ktorých sa priamo spolu zmiešali sledované látky. Z bezpečnostných dôvodov sa perorálne antibiotiká majú podávať oddelene a v časovom odstupe najmenej 2 hodiny. Neplatí to pre cefixím a lorakarbef.
  • Aktívne uhlie môže znížiť účinok acetylcysteínu.
  • Acetylcysteín / Nitroglycerín
Pri súčasnom podávaní môže acetylcysteín zosilniť vazodilatačný účinok glyceroltrinitrátu (nitroglycerínu) a prehĺbiť antiagregačné pôsobenie na trombocyty.
Pokiaľ je súbežná liečba nitroglycerínom a acetylcysteínom nevyhnutná, má byť pacient počas liečby starostlivo sledovaný pre možnosť vzniku hypotenzie, ktorá môže byť závažná a môže sa prejaviť bolesťou hlavy.
  • Ovplyvnenie výsledkov laboratórnych testov
- Acetylcysteín môže ovplyvňovať kolorimetrický test salicylátov.
- Acetylcysteín môže ovplyvňovať výsledky stanovenia ketolátok v moči.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Gravidita
Nie sú dostatočné klinické údaje o použití acetylcysteínu u tehotných žien. Experimentálne štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, vývoj embrya/plodu, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri tiež časť 5.3). Acetylcysteín sa môže užívať počas tehotenstva po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizík.

Dojčenie
Nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa vylučovania acetylcysteínu do materského mlieka. Acetylcysteín sa môže užívať počas dojčenia len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizík.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe, či má acetylcysteín vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Vyhodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcich informáciách o frekvenciách:

Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Nežiaduce účinky
Poruchy imunitného systému
menej časté
reakcie z precitlivenosti*
veľmi zriedkavé
anafylaktický šok, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie
Poruchy nervového systému
menej časté
bolesť hlavy
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
menej časté
tachykardia
Poruchy ciev
menej časté
hypotenzia
veľmi zriedkavé
hemorágia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
zriedkavé
dyspnoe, bronchospazmus – predovšetkým u pacientov s hyperaktivitou bronchiálneho systému v spojitosti s bronchiálnou astmou
Poruchy gastrointestinálneho traktu
menej časté
abdominálna bolesť, stomatitída
nauzea, vracanie, hnačka
zriedkavé
zažívacie ťažkosti (dyspepsia)
Poruchy kože a podkožného tkaniva
veľmi zriedkavé
Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza
Poruchy ucha a labyrintu
menej časté
zvonenie v ušiach (tinnitus)
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
menej časté
horúčka
neznáme
nahromadenie vody v tvári (opuch tváre)
*reakcie z precitlivenosti zahŕňajú angioedém, svrbenie, exantém, urtikáriu a vyrážku.

V súvislosti s užívaním acetylcysteínu bol hlásený veľmi zriedkavý výskyt závažných kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm). Vo väčšine prípadov sa dal identifikovať aspoň jeden ďalší podozrivý liek, ktorý bol z väčšou pravdepodobnosťou príčinou mukokutánneho syndrómu (pozri časť 4.4).
V prípade recidívy kožných a slizničných lézií je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a okamžite ukončiť užívanie acetylcysteínu.

Okrem toho bol v súvislosti s podaním acetylcysteínu veľmi zriedkavo hlásený výskyt krvácania, čiastočne s reakciami z precitlivenosti. Pokles agregácie krvných doštičiek v prítomnosti acetylcysteínu bol potvrdený rôznymi štúdiami. Klinický význam nie je doteraz objasnený.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Neboli pozorované žiadne prípady toxického predávkovania perorálnymi formami acetylcysteínu. U dobrovoľníkov, ktorí boli liečení dávkou 11,6 g acetylcysteínu denne počas 3 mesiacov sa nepozorovali žiadne závažné nežiaduce účinky. Perorálne dávky až do 500 mg acetylcysteínu/kg telesnej hmotnosti boli tolerované bez príznakov intoxikácie.

U ľudí sú dostupné skúsenosti s intravenóznym podávaním acetylcysteínu pri liečení intoxikácie paracetamolom, a to až s najvyššími dennými dávkami 30 g acetylcysteínu.

Príznaky intoxikácie
- Predávkovanie môže viesť ku gastrointestinálnym príznakom ako je nauzea, vracanie a hnačka.
- U dojčiat je riziko hypersekrécie.

Liečebné opatrenia pri predávkovaní
- Ak sú potrebné, závisia od príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitusiká a lieky proti nachladnutiu, mukolytiká

ATC kód: R05CB01

Acetylcysteín je derivátom aminokyseliny cysteínu. Acetylcysteín pôsobí v respiračnom trakte sekretolyticky a mukoregulačne. Predpokladá sa, že liečivo štiepi disulfidové mostíky medzi reťazcami mukopolysacharidov a má depolymerizačný účinok na reťazce DNA (v hnisavom hliene). Tomuto mechanizmu sa prisudzuje zníženie viskozity hlienu. '

Ďalší mechanizmus účinku acetylcysteínu je založený na schopnosti jeho reaktívnej sulhydrylovej skupiny viazať chemické radikály a touto cestou ich detoxikovať.

Acetylcysteín taktiež prispieva ku zvýšeniu syntézy glutatiónu, ktorý je dôležitý na detoxikáciu škodlivín. To poskytuje vysvetlenie účinku acetylcysteínu, ak sa podáva ako antidotum pri intoxikácii paracetamolom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa acetylcysteín vstrebáva rýchlo a takmer úplne.

Vysoký first-pass efekt spôsobuje, že biologická dostupnosť perorálne podaného acetylcysteínu je veľmi nízka (približne 10 %). U ľudí sa maximálna plazmatická koncentrácia po perorálnom podaní dosiahne po 1 - 3 hodinách, pričom maximálna plazmatická koncentrácia metabolitu cysteínu je približne 2 mmol/l.

Distribúcia
Farmakokinetickými štúdiami s intravenózne podaným acetylcysteínom sa stanovil distribučný objem 0,47 l/kg (celkový) alebo 0,59 l/kg (redukovaný). Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 50 %.

Acetylcysteín prechádza placentou a je zistiteľný v pupočníkovej krvi. Nie sú dostupné žiadne informácie o jeho vylučovaní do materského mlieka.

Nie sú dostupné údaje o prestupovaní acetylcysteínu hematoencefalickou bariérou u ľudí.

Biotransformácia
Acetylcysteín sa v pečeni rýchlo metabolizuje na farmakologicky aktívny metabolit cysteín a na diacetylcystín, cystín a ďalšie zmiešané disulfidy. Acetylcysteín a jeho metabolity sa v organizme môžu vyskytovať v troch rôznych formách: čiastočne ako voľné substancie; čiastočne viazané na plazmatické bielkoviny labilnými disulfidickými väzbami a čiastočne ako inkorporovaná aminokyselina.

Eliminácia
Acetylcysteín sa vylučuje takmer výhradne vo forme inaktívnych metabolitov (anorganické sírany, diacetylcystín) obličkami. Farmakokinetickými štúdiami s intravenózne podaným acetylcysteínom bol stanovený plazmatický klírens na 0,11 l/h/kg (celkový) a 0,84 l/h/kg (redukovaný). Eliminačný polčas po intravenóznom podaní je 30 - 40 minút, prebiehajúc trojfázovou kinetikou (alfa-, beta- a terminálna gama-fáza).

Plazmatický polčas acetylcysteínu je priemerne 1 hodina a je podmienený najmä rýchlou biotransformáciou v pečeni. Zhoršenie funkcie pečene preto vedie k predĺženiu plazmatického polčasu až na 8 hodín.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
V experimentoch na zvieratách bola preukázaná nízka akútna toxicita. Na liečbu predávkovania, pozri časť 4.9.

Chronická toxicita
Štúdie u rôznych živočíšnych druhov (potkan, pes) s dobou trvania do jedného roka nepreukázali žiadne patologické zmeny.

Tumorogénny a mutagénny potenciál
Nepredpokladajú sa žiadne mutagénne účinky acetylcysteínu. Test in vitro bol negatívny.
Tumorogénnypotenciál acetylcysteínu nebol sledovaný.

Reprodukčnátoxikológia
Žiadne malformácie neboli zistené v štúdiách embryotoxicity u králikov a potkanov.
Štúdie fertility a perinatálnej alebo postnatálnej toxicity boli negatívne.
Acetylcysteín prechádza placentou u potkanov a bol zistený v plodovej vode. Koncentrácia metabolitu L-cysteínu v placente je vyššia ako koncentrácia v plazme matky a plodu počas až 8 hodín po perorálnom podaní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

glyceroltripalmitát (tripalmitín)
polysorbát 65
sorbitol (E420)
xylitol
kyselina citrónová, bezvodá
dihydrogéncitrát sodný
citronan horečnatý
karmelóza, sodná soľ
aspartam (E951)
černicová príchuťou „B“ (obsahuje vanilín; maltodextrín; glukonolaktón; sorbitol; oxid kremičitý, koloidný bezvodý; manitol (E421); uhličitan horečnatý)
stearan horečnatý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

ACC Long Instant perorálny prášok je zabalený vo vrecku, ktoré je z vrstiev hliník-papier-fólia.

Každé vrecko obsahuje 1,6 g prášku.

Veľkosti balenia: 8, 10, 14, 20, 30, 60, 90 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0177/17-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2017

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ACC LONG tbl eff 10x600 mg (tuba PP) Vp 7,19
ACC LONG tbl eff 20x600 mg (tuba PP) Vp 9,53
ACC LONG tbl eff 50x600 mg (tuba PP) Rp n/a
ACC LONG tbl eff 100x600 mg (tuba PP) Rp n/a
ACC LONG tbl eff 6x600 mg (tuba PP) Vp 3,22
ACC LONG tbl eff 25x600 mg (tuba PP) Vp n/a
ACC LONG tbl eff 6x600 mg (vre.Al/papier) Vp 4,00
ACC LONG tbl eff 10x600 mg (vre.Al/papier) Vp 6,31
ACC LONG tbl eff 20x600 mg (vre.Al/papier) Vp 7,10
ACC LONG tbl eff 25x600 mg (vre.Al/papier) Vp n/a
ACC LONG tbl eff 50x600 mg (vre.Al/papier) Rp n/a
ACC LONG tbl eff 100x600 mg (vre.Al/papier) Rp n/a
ACC LONG INSTANT plv pos 10x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Vp 7,00
ACC LONG INSTANT plv pos 14x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Vp n/a
ACC LONG INSTANT plv pos 20x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Vp n/a
ACC LONG INSTANT plv pos 30x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Vp n/a
ACC LONG INSTANT plv pos 60x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Rp n/a
ACC LONG INSTANT plv pos 90x600 mg (vre.Al/papier/fólia) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.