NOLICIN tbl flm 20x400 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

Akútna nekomplikovaná pyelonefritída u žien
2 x 400 mg
7 až 14 dní
Akútna infekcia dolných močových ciest u mužov
2 x 400 mg
7 až 14 dní
Chronická bakteriálna prostatitída
2 x 400 mg
4 až 6 týždňov alebo viac
Gonorea
2 x 400 mg alebo
1 x 800 až 1200 mg
3 až 7 dní

1 deň
Bakteriálna gastroenteritída
2 x 400 mg
do 5 dní
Profylaxia
Často sa opakujúce infekcie močových ciest
1 x 200 mg večer
6 mesiacov až niekoľko
rokov
Cestovateľská hnačka
1 x 400 mg
deň pred cestou, počas cesty a 2 dni po návrate (nie viac ako 21 dní)
Sepsa u neutropenických pacientov
2 x 400 mg


Počas liečby sa musí udržiavať primeraná diuréza.

Dávky Nolicinu sa musia redukovať u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 0,33 ml/s (20 ml/min) a/alebo hladinou sérového kreatinínu viac ako 400 μmol/l (4,5 mg/100ml). Dávka sa musí znížiť na polovicu alebo sa zdvojnásobí dávkovací interval.
Hemodialyzovaným pacientom so zachovanou diurézou sa má tiež podávať polovica normálnej dávky. Pacientom, liečených CAPD so zachovanou diurézou sa podáva dávka, ako u pacientov s normálnou
renálnou funkciou.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na norfloxacín, na niektorú z pomocných látok alebo iný fluórochinolónový liek, gravidita, laktácia. Liek sa taktiež nemá podávať deťom a dospievajúcim v období rastu, pre nedostatok skúseností s liečbou v tomto veku a pretože sa nedá vylúčiť možnosť poškodenia kĺbových chrupiek počas rastu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nolicin sa má podávať opatrne pacientom s poškodením CNS (predovšetkým s epilepsiou a inými stavmi, ktoré môžu vyvolať záchvaty).
Pacietnom sa počas liečby zakazuje nadmerné vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu. Ak sa vyskytne precitlivenosť na svetlo, liečba sa musí prerušiť.
Musí sa zachovať adekvátna hydratácia pacientov. Pri obličkovej nedostatočnosti sa odporúča náležitá úprava dávky.
Počas liečby chinolónmi boli hlásené ojedinelé prípady zápalu alebo dokonca aj ruptúry šliach. Ak sa vyskytne bolesť pozdĺž šliach a/alebo prvé príznaky tendinitídy, odporúča sa prerušiť liečbu. Pacienti sa musia počas liečby a bezprostredne po nej vyvarovať nadmernej fyzickej záťaži.
Osobitné upozornenie o pomocných látkach:
Azo farbivo E110 môže vyvolať precitlivenostnú reakciu, vrátane astmy. Precitlivenostné reakcie sú
častejšie u ľudí precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú.

4.5 Liekové a iné interakcie

Norfloxacín, užívaný súčasne s teofylínom alebo cyklosporínom zvyšuje ich sérovú hladinu, preto sa odporúča sledovanie ich sérových hladín.
Súčasné podávanie norfloxacínu a perorálnych antikoagulantov (warfarín) zvyšuje ich terapeutický účinok.
Mlieko a jogurt (tekuté mliečne výrobky), antacidá a sukralfát redukuje absorpciu Nolicinu. Pacienti majú užívať Nolicin jednu hodinu pred alebo dve hodiny po mliečnom jedle.
Ak sa Nolicin užíva súčasne j s lieki obsahujúcimi železo, hliník, bizmut, horčík, vápnik alebo zinok, vytvárajú sa veľké komplexné zlúčeniny (chinolón – kov), ktorí sa neabsorbujú. Pacienti majú užívať antacidá, sukralfát a lieky obsahujúce tieto prvky dve hodiny po užití Nolicinu.
Súčasné podanie chinolónov a kortikosteroidov môže zvýšiť riziko tendinitíd alebo ruptúr šliach.
Bol hlásený zvýšený účinok antidiabetických liekov (sulfonylmočoviny), podávaných súčasne s norfloxacínom.
Ak sa podáva norfloxacín súčasne s nitrofurantoinom, znižuje sa účinok oboch liekov.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity a laktácie sa nestanovovala. Podanie lieku počas tehotenstva sa zvažuje v urgentných prípadoch, keď úžitok pre matku prevýši možné riziko pre plod. Dojčenie sa počas liečby musí prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Chinolóny môžu, aj keď zriedkavo, vyvolať kŕče, preto sa nesmú podať pacientom s výskytom kŕčov v anamnéze. Nolicin spôsobuje veľmi zriedkavo bolesti hlavy a závraty, ale tieto nežiaduce účinky môžu znížiť pacientovu ostražitosť, najmä ak sa Nolicin kombinuje s alkoholom. Lekár alebo lekárnik musia pacienta upozorniť, aby neriadil vozidlo, neobsluhoval stroje alebo nevykonával nebezpečné aktivity, pokiaľ nezistí, ako na neho liek účinkuje.

4.8 Nežiaduce účinky

Odporučené dávky lieku možu, hoci veľmi zriedkavo, vyvolať gastrointestinálne poruchy (nauzea, anorexia, hnačka), bolesť hlavy, závrat, alergické reakcie (urtikaria, vyrážka, pruritus, anafylaxia). U starých pacientov sa môžu vyskytnúť poruchy CNS (únava, somnolencia, zmätenosť, nepokoj, iritabilita, strach, halucinácia, depresie, tinnitus).

Počas liečby norfloxacínom sa môžu vyskytnúť eozinofília a leukopénia, zvýšené hladiny transamináz, alkalickej fosfatázy a laktát dehydrogenázy (LDH), zvýšené hodnoty urey a sérového kreatinínu a znížené hodnoty hematokrytu.

Veľmi zriedkavo môžu fluorochinolóny spôsobiť tendinitídy alebo ruptúry šliach, zvyčajne v kombinácii s iným škodlivým faktorom.

V prípade pretrvávania hnačky treba uvažovať nad pseudomembranóznou kolitídou, aj keď sa pri liečbe norfloxacínom vyskytuje veľmi zriedkavo.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže vyvolať spôsobiť predovšetkým nauzeu, vracanie, hnačku a, v ťažkých prípadoch, taktiež závrat, únavu, zmätenosť a kŕče.
Ak pacient užil väčšie množstvo tabliet a ak je to potrebné, odporúča sa gastrická laváž, dôkladné sledovanie a symptomatická liečba pacienta.
Veľmi dôležitá je dobrá hydratácia na zachovanie primeranej diurézy.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká, fluórochinolóny, ATC kód: J01MA06.

Norfloxacín je výborným uroantiseptikom. Nepoužíva sa však na systémové infekcie. Je účinný proti gram-negatívnym aerobným mikroorganizmom a taktiež proti niektorým gram-pozitívnym mikroorganizmom.
Jeho antimikrobiálna účinnosť je obmedzená nízkym pH a vysokou koncentráciou magnéziových iónov.

Tabulka MIC90 mikroorganizmov spôsobujúcich infekciu, ktoré sú najčastejšie liečené norfloxacínom:


Baktérie
MIC 90 ml/l
Väčšina enterobaktérií*
0,015 – 2
Serratia marcescens
3,1
Providencia stuarti
3,1
Salmonella spp.
<1
Shigella spp.
<1
Yersinia enterocolitica
<1
Vibrio cholerae
<1
Campylobacter jejunii
<1
Haemophyllus influenzae
<1
Neisseria meningitidis
<0,06
Neisseria gonorrhoeae
<0,06
Moraxella catarrhalis
<0,06
Pseudomonas aeruginosa
1 - 3,1
*(Citrobacter spp., Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp, Morganella morganii, Proteus spp.)

Iné druhy Pseudomonas a Acinetobacter spp. sú menej citlivé na norfloxacín. Stafylokoky a streptokoky sú taktiež menej citlivé (citlivosť podstatne varíruje) na norfaloxacín (MIC90 je medzi 1 a 32 mg/l). Norfloxacín je prakticky neúčinný proti väčšine klinicky významným anaeróbom. Účinkuje iba proti niektorým druhom Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens a Veillonela spp.. Mycobactreria, Mycoplasma, Chlamydia a Ureaplasma sú málo citlivé na norfloxacín.

Mechanizmus účinku
Účinok norfloxacínu je založený na zabránení sysntézy DNA v bakteriálnej bunke. Hlavným účinkom je inhibícia enzýmu DNA gyráza (topoizimeráza II). Výskumy ukázali, že gyráza naruší reťazec DNA a následne sa vytvorí komplex medzi poškodeným reťazcom DNA, chinolónom a gyrázou. Takto vytvorený komplex bráni správnemu zavinutiu reťazca DNA, čo vedie k zmenám v priestorovej konfigurácii DNA. Takto DNA nemôže správne fungovať. Následne sa DNA degraduje na menšie fragmenty. Antimikrobiálny účinok chinolónov je vo väčšej miere založený na vytváraní komplexu, ako iba na jednoduchej inhibícii gyrázy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Norfloxacín sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Maximálna plazmatická koncentrácia sa u zdravých dobrovoľníkov pozoruje za 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Absorpcia z gastrointestinálneho traktu je neúplná v množstve od 30 – 40% perorálnej dávky. Rovnovážny stav koncentrácie sa dosahuje do 2 dní.'

Distribúcia
Asi 15% norfloxacínu sa viaže na plazmatické proteíny. Nízky stupeň väzby na proteíny umožňuje rýchlu a dobrú penetráciu do tkanív a tekutín.

Koncentrácie norfloxacínu v rôznych telesných tkanivách:

Telesná tekutina alebo tkanivo
koncentrácia
Obličkový parenchým
7,3
Prostata
2,5
Stena močového mechúra
3,0
Spermatická tekutina
2,7
Testes
1,6
Uterus/cervix
3,0
Ovária
1,9
Vagína
4,3
Žlč
6,9

Perorálne podaný norfloxacín (50 mg/kg) prechádza placentárnou bariérou, jeho koncentrácia
v tkanivách plodu je asi 10 % zo sérovej koncentrácie matky.

Pri dávkach 400mg dvakrát denne dosahujú renálne koncentrácie 3,9 až 16,2 μg/g, čo výrazne prevyšuje koncentráciu v krvi (100- až 300-násobne). Maximálne koncentrácie v moči po dávke
400mg dosahuje po 2 hodinách priemernú hodnotou 478 mg/l; koncentrácie v prostate sú nižšie (0,7 až
4,7 μg/g), ale tiež prevyšujú hladiny v krvi. Koncentrácie norfloxacínu v žlči sú 0,15 až 4,5 μg/g a v žlčovodoch 0,4 až 4 μg/g a sú 3 až 7 násobne vyššie, ako koncentrácie v krvi. Vysoké koncentrácie boli nájdené aj v pečeni.

Koncentrácie vo vagíne a utere sú 2 až 3 krát vyššie, ako v krvi po podaní jednotlivej dávky 400 mg. Koncentrácie, zistená v spúte, tonzilách, ováriach, stene žlčníka sú podobné alebo mierne nižšie, ako koncentrácie v krvi.
Maximálna koncentrácia norfloxacínu v moči je asi 100 krát vyššia, ako MIC90 pre väčšinu patogénov, spôsobujúcich infekcie močových ciest. Podobne aj koncentrácie v stolici výrazne prevyšujú hodnoty MIC90 pre mnohé črevné patogény.

Metabolizmus
Iba limitovaný objem norfloxacínu sa metabolizuje v tele laboratórnych zvierat a ľudí. U ľudí sa vylučuje 80 % norfloxacínu nezmeneného. Norfloxacín sa metabolizuje v pečeni, na terminálnom dusíku piperazínového kruhu. Hlavným metabolitom je oxoderivát. Ďalšie metabolity, ako sú amino-, acetyl-, formyl-, a 2-aminoetylamino deriváty chinolónového kruhu a sa vyskytujú u ľudí v malých množstvách.

Vylučovanie
Norfloxacín sa vylučuje z tela močom, žlčou a stolicou. Jeho biologický polčas je 3 až 4 hodiny.

24 hodín po perorálnom podaní 100 až 800 mg sa 33 až 39 % podanej dávky vylúči z tela močom. Pri vyšších dávkach (1600 mg) sa vylučuje močom 47,8 %, z čoho 5 až 8 % je metabolizovaný liek.

Norfloxacín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. V malom množstve (2 - 3 %) sa norfloxacín vylučuje žlčou.
Viac ako 30 % perorálenj dávky sa vylučuje stolicou.

V prípade renálnej insuficiencie farmakokinetika norfloxacínu závisí od stupňa poškodenia. Napriek farmakokinetickým zmenám, ako je predĺžený čas k dosiahnutiu maximálnej koncentrácii, predĺžený biologický polčas a predĺžené vylučovanie, je koncentrácia norfloxacínu v močovom trakte dostatočne vysoká na dosiahnutie účinnej liečby infekcie.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U mladých zvierat boli pri dlhodobom podávaní norfloxacínu pozorované lézie kĺbových chrupiek.

U potkanov a psov, ktorým boli podávané vysoké dávky norfloxacínu, keď pH moču bolo 6 a vyššie, bola pozorovaná kyštalúria.

V štúdiách na zvieratách neboli pozorované žiadne teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky norfloxacínu.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu A, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, čistená voda, hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý, oranžová žltá E110, propylénglykol.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25o C. Chrániť pred svetlom a vlhkosťou. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PVDC fólia), papierová škatuľka. Obsah balenia: 20 filmom obalených tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom>

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO15/0053/87-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

16.10.198710. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Neprehliadnite alternatívne a podporné produkty

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.