MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 6x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.2107/12153, 2107/12156, 2107/12159
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2108/01722, 2108/01723, 2108/01724


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Mirzaten Q-Tab 15 mg
Mirzaten Q-Tab 30 mg
Mirzaten Q-Tab 45 mg
orodispergovateľné tablety
mirtazapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Mirzaten Q-Tab a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Mirzaten Q-Tab
3. Ako užívať Mirzaten Q-Tab
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mirzaten Q-Tab
6. Ďalšie informácie1. ČO JE MIRZATEN Q-TAB A NA ČO SA POUŽÍVA

Mirzaten Q-Tab patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva, ktorý sa používa na liečbu depresie (epizódy veľkej depresie).


2. SKÔR AKO UŽIJETE MIRZATEN Q-TAB

Neužívajte Mirzaten Q-Tab
- keď ste alergický (precitlivený) na mirtazapín alebo na niektorú z ďalších zložiek Mirzatenu Q-Tab (pozri časť 6).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Mirzatenu Q-Tab
- keď máte epilepsiu; ak sa u Vás vyvinú záchvaty alebo sa záchvaty začnú objavovať častejšie, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom;
- keď máte ochorenie pečene, vrátane žltačky (žlté sfarbenie pokožky a očí). Ak sa u Vás objaví žltačka, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom.;
- keď máte ochorenie obličiek;
- keď máte ochorenie srdca alebo angínu pectoris (bolesť na hrudi) alebo ste mali nedávno srdcový záchvat;
- keď máte nízky krvný tlak;
- keď máte ťažkosti s močením, ktoré môžu súvisieť so zväčšením prostaty;
- keď máte ochorenie očí, ako je glaukóm (zvýšený očný tlak) s ostrým uhlom;
- keď máte cukrovkou (Váš lekár možno bude musieť prispôsobiť Vašu dávku inzulínu alebo iných antidiabetických liekov);
- keď máte psychiatrické ochorenia, ako je schizofrénia (závažné psychické ochorenie prejavujúce sa preludom, pozorovaním neexistujúcich vecí a postupnou zmenou osobnosti). Ak sa psychotické symptómy, ako napr. paranoidné myšlienky stanú častejšími alebo závažnejšími, obráťte sa priamo na Vášho lekára.
- keď trpíte manickou depresiou (striedanie období eufórie/prehnanej aktivity a depresívnej nálady). Ak sa začnete cítiť povznesene alebo rozrušene, prestaňte Mirzaten Q-Tab užívať a okamžite sa skontaktujte so svojim lekárom.
- keď sa u Vás počas liečby Mirzatenom Q-Tab objavia príznaky, ako sú vysoká teplota, bolesť hrdla a vriedky v ústnej dutine, prestaňte Mirzaten Q-Tab užívať a obráťte sa na svojho lekára, aby Vám spravil krvné testy. V zriedkavých prípadoch môžu tieto symptómy signalizovať poruchu krvotvorby v kostnej dreni. Hoci zriedkavo, tieto symptómy sa najčastejšie objavujú po 4 – 6 týždňoch liečby, keď máte samovražedné myšlienky alebo myšlienky na sebapoškodenie, alebo ak ste ich mali pred začiatkom liečby. Je možné, že kým sa naplno prejaví antidepresívny účinok liečby, budú tieto symptómy pretrvávať alebo sa zhoršia. Ak máte počas liečby nebezpečné myšlienky, samovražedné myšlienky alebo myšlienky na sebapoškodenie, povedzte to okamžite svojmu lekárovi alebo sa obráťte na najbližšie nemocničné zariadenie.
- keď sa u Vás počas liečby Mirzatenom Q-Tab objaví žltačka (žlté sfarbenie pokožky alebo očí).

Ak sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, povedzte to Vášmu lekárovi.

Starší pacienti môžu byť citlivejší na vedľajšie účinky antidepresív, ku ktorým patrí aj Mirzaten Q-Tab.

Na začiatku liečby Mirzatenom Q-Tab Vás môže lekár častejšie kontrolovať, pretože účinok liečby Mirzatenom Q-Tab sa zvyčajne prejaví až po 1 – 2 týždňoch liečby.

Používanie u detí a mladistvých do 18 rokov veku
Deti a mladiství do 18 rokov zvyčajne Mirzaten Q-Tab nesmú užívať. Taktiež by ste mali vedieť, že u pacientov mladších ako 18 rokov, ktorí užívajú lieky tohto druhu, narastá riziko vedľajších účinkov, ako sú pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľstvo (predovšetkým agresia, nepriateľské správania a zúrivosť). Aj napriek tomu môže Váš lekár predpísať Mirzaten Q-Tab pacientovi mladšiemu ako 18 rokov ak sa rozhodne, že je to v jeho najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal Mirzaten Q-Tab pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a vy sa chcete o tom s ním porozprávať, vráťte sa za svojim lekárom. Musíte Vášho lekára informovať, ak sa ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakom u pacienta mladšieho ako 18 rokov, ktorý užíva Mirzaten Q-Tab, objavia alebo zhoršia. Taktiež ešte nebola v tejto vekovej skupine preukázaná bezpečnosť dlhodobého účinku na rast, dospievanie ,duševný vývoj a vývoj správania.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie a úzkosti
Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy:
- Ak ste už mali v minulosti samovražedné alebo seapoškodzujúce myšlienky.
- Ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov.Môžete ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že sa Vaša depresia alebo úzkosť zhoršila, alebo ich trápia zmeny vo Vašom správaní.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinnosť iných liekov. Pri liečbe mirtazapínom sa to týka nasledovných liekov:
· Inhibítory monoaminoxidázy (IMAO)
Pri tejto kombinácii liekov narastá riziko závažných nežiaducich účinkov. Neužívajte Mirzaten Q-Tab súbežne s IMAO ani počas dvoch týždňov od vysadenia liečby IMAO. Medzi IMAO patria napr. moklobemid, tranylcypromín (obe sú antidepresíva) a selegilín (používaný na Parkinsonocu chorobu).
· Benzodiazepíny alebo iné sedatíva (lieky užívané na krátkodobú úľavu od úzkosti a nespavosti). Mirtazapín môže zosilniť ospanlivosť spôsobenú týmto liekom. Preto treba byť opatrný pri užívaní týchto liekov.
· Pri súčasnom užívaní mirtazapínu a liekov so serotonergným účinkom, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI, antidepresíva, ako citalopram, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín alebo sertralín) a venlafaxín bol v zriedkavých prípadoch hlásený tzv. serotonínový syndróm (s príznakmi, ako zmätenosť, nepokoj/nervozita, tras, náhle svalové napätie, zvýšená telesná teplota, zosilnené reflexy a nekoordinovanosť). Ak užívate Mirzaten Q-Tab súčasne s týmito liekmi, mali by sa upraviť dávky liekov a mali by ste byť dôsledne sledovaný.
· Warfarín (liek zabraňujúci zrážaniu krvi). Mirtazapín môže predĺžiť čas zrážanlivosti. Počas súčasnej liečby máte byť pravidelne kontrolovaný.

Počas užívania nasledovných liekov sa môže zvýšiť koncentrácia mirtazapínu v krvi, čo zvyšuje riziko vedľajších účinkov, takže Vám lekár upraví dávky mirtazapínu:
· Inhibítory HIV-proteáz (napr. ritonavir alebo saquinavir - lieky užívané na liečbu HIV infekcií).
· Lieky používané na liečbu hubových infekcií (antimykotiká - napr. ketokonazol).
· Antibiotiká (napr. erytromycín – liek užívaný na liečbu infekcií).
· Nefazodon (liek užívaný na depresiu).
· Cimetidín (liek na poruchu trávenia).

Počas užívania nasledovných liekov sa môže koncentrácia mirtazapínu znížiť, takže Vám lekár upraví dávku mirtazapínu:
· Fenytoín alebo karbamazepín (lieky užívané na epilepsiu).
· Rifampicín (antibiotikum).

Užívanie Mirzaten Q-Tabu s jedlom a nápojmi
Počas liečby Mirzatenom Q-Tab sa neodporúča konzumácia alkoholu, pretože sa môžete byť ospanlivý.
Mirtazapín môže zosilniť účinok alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Tehotenstvo
Nie je k dispozícii dostatok údajov na to aby sa stanovilo, či je užívanie Mirzatenu Q-Tab v tehotenstve bezpečné. Preto, ak ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete, neužívajte Mirzaten Q-Tab, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.

Dojčenie
Nie je známe, či Mirtazapín prechádza do materského mlieka. Existuje možné riziko vplyvu na dieťa. Preto ak dojčíte, mirtazapín neužívajte. Váš lekár rozhodne, či máte pokračovať v dojčení alebo ho prerušiť alebo pokračovať v liečbe mirtazapínom alebo liečbu prerušiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Mirzaten Q-Tab môže, najmä na začiatku liečby, ovplyvňovať Vašu schopnosť koncentrovať sa a schopnosť úsudku.
Pred tým ako budete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, presvedčte sa, že vaša spôsobilosť nie je ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Mirzatenu Q-Tab
Tento liek obsahuje laktózu a sorbitol. Ak Vám niekedy Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré druhy cukrov, obráťte sa na Vášho lekára predtým ako začnete užívať tento liek.
Tento liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Toto môže byť škodlivé pre ľudí s fenylkketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ MIRZATEN Q-TAB

Vždy užívajte Mirzaten Q-Tab presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a starší pacienti:
Zvyčajná úvodná dávka je 15 - 30 mg denne. Zvyčajná udržiavacia dávka je medzi 15 mg a 45 mg denne.

Ak ste starší, lekár Vám môže zvyšovať dávku opatrnejšie.

Ak trpíte obličkovými alebo pečeňovými problémami:
Vylučovanie mirtazapínu z Vášho tela môže by spomalené. Ak to bude potrebné, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dávku.

Deti a mladiství do 18 rokov:
Deti a mladiství do 18 rokov nemajú Mirtzaten užívať. Pozri tiež v časti 2, Používanie u detí a mladistvých do 18 rokov veku.

Spôsob a cesta podania
Mirzaten Q-Tab je na vnútorné použitie.
Tabletu/tablety máte užívať každý deň v rovnakom čase, najlepšie raz denne, večer.
Váš lekár Vám taktiež môže odporučiť, aby ste si dávku rozdelili, napríklad tak, že polovicu dávky užijete ráno a druhú pred spaním.

Orodispergovateľné tablety Mirzaten Q-Tab sú krehké. Nemajú sa pretláčať cez fóliu blistrového balenia, nakoľko sa takto môžu poškodiť. Tabletu vyberte z obalu nasledovne:
1. Uchopte blistrový strip na okraji a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku stripu.
2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.
3. Tabletu si vyklopte do dlane.
4. Čo najskôr po vybratí z obalu si tabletu položte na jazyk.Tableta sa začne rozpúšťať okamžite po tom ako sa položí na jazyk. Následne sa môže prehltnúť s vodou alebo bez vody.
Pred tým ako sa tableta položí na jazyk majú byť ústa prázdne.

Trvanie liečby
Antidepresívny účinok mirtazapínu sa zvyčajne prejaví až za 1 – 2 týždne po začatí liečby. Liečba primeranou dávkou by mala priniesť pozitívny účinok do 2 až 4 týždňov. Ak nie je účinok dostatočný, lekár Vám môže zvýšiť dávku až na maximálnu dávku. Po dosiahnutí želaného účinku má liečba pokračovať 4 až 6 mesiacov. Potom môže lekár zvážiť postupné ukončovanie liečby.
Ak sa po 2 až 4 týždňoch liečby nedostaví želaný účinok ani s najvyššími dávkami, liečba sa má postupne znižovať, aby sa vyhlo príznakom z prerušenia liečby.

Ak užijete viac Mirzatenu Q-Tab ako máte
Ak užijete viac Mirzatenu Q-Tab ako máte, obráťte sa na svojho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici. Zoberte si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov a zostávajúce tablety, aby ste ich mohli ukázať lekárovi. Najpravdepodobnejšími príznakmi predávkovania sú dezorientácia, pretrvávajúca ospalosť, zrýchlený srdcový rytmus a mierne zníženie alebo zvýšenie krvného tlaku.

Ak zabudnete užiť Mirzaten Q-Tab
Usilujte sa užívať tablety každý deň podľa predpisu. Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju, len čo si spomeniete.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.

Ak prestanete užívať Mirzaten Q-Tab
Ak náhle prestanete užívať Mirzaten Q-Tab, môže to viesť príznakom, ako úzkosť (anxiozita), nevoľnosť (nauzea) a chorobný nepokoj (agitácia). Týmto príznakom sa dá predísť postupným ukončovaním liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Mirzaten Q-Tab môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100):
- zvýšená chuť do jedla a prírastok hmotnosti
- ospalosť (čo môže znížiť ostražitosť), ktorá sa zvyčajne vyskytuje počas prvých pár týždňov liečby,
- závrat,
- bolesť hlavy,
- celkový alebo miestny opuch (zadržiavanie tekutín) a s tým súvisiaci nárast hmotnosti.

Menej časté(vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 1 000):
- nevoľnosť (nauzea).

Zriedkavé (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 10 000):
- pokles počtu bielych krviniek, čo je spojené so zvýšenou náchylnosťou k infekciám, náhlym zvýšením telesnej teploty,
- silná bolesť hrdla a vriedky v ústach,
- pokles počtu červených krviniek, ktoré spôsobuje bledosť pokožky,
- únava a závrat,
- pokles počtu krvných doštičiek, spojený s vytváraním modrín a so zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu,
- neprimeraná veselosť spojená s množstvom energie (mánia),
- zmätenosť,
- pozorovanie neexistujúcich vecí (halucinácie),
- anxiozita* (úzkosť),
- nespavosť*,
- nočné mory/živé sny,
- nepokoj,
- kŕče (záchvaty),
- tras,
- náhle svalové kŕče,
- pocit šteklenia,
- svrbenie alebo pichanie bez zjavnej príčiny,
- nepokojné nohy, pocit nepokoja alebo pocit neschopnosti zostať sedieť alebo stáť (akatízia),
- pokles krvného tlaku pri vstávaní,
- náhle bezvedomie,
- sucho v ústach,
- hnačka,
- vracanie
- žlté sfarbenie očí a pokožky (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov (stanovené z krvných testov),
- vyrážky na koži,
- bolesť kĺbov, bolesť svalov.

*Pri liečbe antidepresívami vo všeobecnosti sa môžu objaviť alebo zhoršiť úzkosť a nespavosť. Objavenie úzkosti a nespavosti alebo ich zhoršenie bolo pri liečbe mirtazapínom hlásené veľmi zriedkavo.

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000):
- nenormálne pocity v ústach, pocity necitlivosti v ústach, opuch v ústach,
- serotonínový syndróm.

Neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov):
- počas liečby mirtazapínom alebo krátko po jej prerušení boli hlásené prípady samovražedných predstáv a samovražedného správania.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MIRZATEN Q-TAB

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Mirzaten Q-Tab po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri za „EXP:“ Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Mirzaten Q-Tab obsahuje

- Liečivo je mirtazapín. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, etylcelulóza, manitol (E421), sorbitol (E420), krospovidón, koloidný oxid kremičitý hydratovaný, pomarančová príchuť (obsahujúca maltodextríny, modifikovaný kukuričný škrob), aspartám (E951), magnéziumstearát.

Ako vyzerá Mirzaten Q-Tab a obsah balenia

Orodispergovateľné tablety sú biele, okrúhle a bikonvexné.
Tento liek je dostupný vo veľkostiach balenia 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 orodispergovateľných tabliet v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento liek je v ostatných členských štátoch zaregistrovaný pod nasledovnými názvami:
Bulharsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Česká republika Mirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Dánsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Estónsko Mirzaten Q-Tab
Fínsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Nemecko Mirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Schmelztabletten
Írsko Mirzaten 15 mg/30 mg/45 mg
Nórsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Poľsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Rumunsko Mirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg
Švédsko Mirtin 15 mg/30 mg/45 mg
Holandsko Mirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Spojené kráľovstvo Mirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible tablets

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v juni 2008.
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 6x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V DOPL
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 10x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 12x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 14x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 18x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 20x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 30x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 1,85
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 48x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 50x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 56x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 60x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 70x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 90x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 96x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 100x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 100x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 15 MG tbl oro 180x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 6x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 10x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 12x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 14x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 18x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 20x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 28x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 30x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 2,51
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 48x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 50x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 56x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 60x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 70x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 90x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 96x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 100x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 100x1x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 30 MG tbl oro 180x30 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 6x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 10x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 12x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 14x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 18x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 20x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 28x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 30x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 3,47
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 48x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 50x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 56x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 60x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 70x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 90x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 96x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 100x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 100x1x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
MIRZATEN Q-TAB 45 MG tbl oro 180x45 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali