AERINAZE 2,5 MG/120 MG TABLETY S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM tbl mod 7x2,5 mg/120 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)

SPC
ať u nasledovných skupín pacientov:
• pacienti, ktorí dostávajú digitalis;
• pacienti so srdcovými arytmiami;
• pacienti s hypertenziou;
• pacienti s anamnézou infarktu myokardu, diabetes mellitus, obštrukciou hrdla močového mechúra alebo pozitívnou anamnézou bronchospazmu.

U pacientov s peptickým vredom spôsobujúcim stenózu, pyloroduodenálnou obštrukciou a obštrukciou krčka močového mechúra je potrebná zvýšená opatrnosť.

Obozretnosť sa vyžaduje aj u pacientov, ktorí sa liečia inými sympatikomimetikami. Toto zahŕňa:
• dekongestíva;
• anorektiká alebo psychostimulanciá amfetamínového typu;
• antihypertenzívne látky;
• tricyklické antidepresíva a iné antihistaminiká.

Opatrne treba postupovať u pacientov s migrénou momentálne liečenou vazokonstrikčnými alkaloidmi ergotamínového typu.

U pseudoefedríniumsulfátu existuje riziko zneužívania. Zvyšovanie dávok môže nakoniec viesť
k toxicite. Pokračujúce užívanie môže viesť k tolerancii, a tým k zvýšeniu rizika predávkovania. Po rýchlom vysadení môže dôjsť k depresii.

Ak sa počas liečby nepriamymi sympatikomimetikami používajú prchavé halogénové anestetiká, môže sa objaviť perioperačná akútna hypertenzia. Preto, ak sa plánuje chirurgický zákrok, je lepšie
24 hodín pred anestéziou prerušiť liečbu.

Športovcov je potrebné informovať, že liečba pseudoefedrínom môže spôsobiť pozitívne antidopingové testy.
Podávanie Aerinaze sa má prerušiť najmenej 48 hodín pred kožnými testami, nakoľko antihistaminiká môžu zabrániť reakciám alebo zoslabiť inak pozitívne reakcie na index kožnej reaktivity.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. V klinických štúdiách s desloratadínom, v ktorých sa súčasne podával erytromycín alebo ketokonazol, neboli pozorované žiadne klinicky relevantné interakcie alebo zmeny plazmatických koncentrácií desloratadínu.

Reverzibilné a ireverzibilné inhibítory MAO môžu spôsobiť riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku. Súbežné podávanie so sympatikomimetikami môže viesť ku kritickým hypertenzným reakciám.

Neodporúčajú sa nasledovné kombinácie:
• bromokryptín;
• karbegolín;
• lizurid, pergolid: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku.
Dihydroergotamín, ergotamín, metylergometrín: riziko vazokonstrikcie a zvýšenia krvného tlaku. Iné vazokonstrikčné látky používané na nazálnu dekongesciu perorálne alebo nazálne
(fenylpropanolamín, fenylefrín, efedrín, oxymetazolín, nafazolín...): riziko vazokonstrikcie.

Sympatikomimetiká môžu znižovať antihypertenzívny účinok α-metyldopy, mekamylamínu, rezerpínu, alkaloidov veratrum (kýchavice) a guanetidínu.

Antacidá zvyšujú rýchlosť vstrebávania pseudoefedríniumsulfátu, kaolín ju znižuje.

Interakcie Aerinaze s alkoholom sa neštudovali. V klinickej farmakologickej štúdii súčasné užívanie desloratadínu a alkoholu nezosilnilo účinky alkoholu, ktoré znižujú výkonnosť. Vo výsledkoch psychomotorických testov neboli zistené signifikantné rozdiely medzi skupinami užívajúcimi desloratadín a placebo, bez ohľadu na to, či sa podávali samostatne, alebo v kombinácii s alkoholom.

Enzým, ktorý je zodpovedný za metabolizmus desloratadínu, zatiaľ nebol identifikovaný, a preto nemožno úplne vylúčiť interakcie s inými liekmi. Desloratadín in vivo neinhibuje CYP3A4 a in vitro štúdie ukázali, že tento liek neinhibuje CYP2D6 a nie je substrátom ani inhibítorom P-glykoproteínu.

4.6 Gravidita a laktácia

Ani desloratadín ani kombinácia loratadínu a pseudoefedrínu neboli v štúdiách na zvieratách teratogénne. Bezpečnosť používania Aerinaze počas gravidity nebola stanovená, avšak skúsenosti
z veľkého počtu vystavených tehotných žien neodhalili zvýšenie frekvencie malformácií v porovnaní s incidenciou v bežnej populácii.

Pretože reprodukčné štúdie na zvieratách nemajú pre zistenie odpovede u ľudí vypovedateľnú hodnotu a pre vazokonstrikčné vlastnosti pseudoefedrínu, sa Aerinaze počas tehotenstva nemá používať.

Desloratadín aj pseudoefedrín sa vylučujú do materského mlieka. Pri pseudoefedríne bolo hlásené zníženie tvorby materského mlieka. Aerinaze sa preto u dojčiacich žien nemá používať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
V klinických skúšaniach, v ktorých sa hodnotila schopnosť viesť vozidlá, sa u pacientov užívajúcich desloratadín neobjavilo jej zníženie. Pacientov však treba informovať, že veľmi zriedkavo sa
u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje.
Neočakáva sa, že by pseudoefedríniumsulfát zhoršoval psychomotorickú výkonnosť.

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických skúšaniach zahŕňajúcich 414 dospelých pacientov boli najčastejšie hlásené nežiaduce udalosti nespavosť (8,9 %), sucho v ústach (7,2 %) a bolesť hlavy (3,1 %). Tieto a ďalšie nežiaduce účinky hlásené počas klinických skúšaní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie hlásené počas klinických skúšaní s Aerinaze veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti
Časté:
Menej časté:
Poruchy nervového systému
Časté:

Menej časté:
Ochorenia oka

tachykardia
palpitácie, predčasné predsieňové kontrakcie

sucho v ústach, závrat, psychomotorická hyperaktivita
hyperkinéza, sčervenanie, návaly tepla, zmätenosť
Menej časté: rozmazané videnie, suché oči
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté:
Menej časté:

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Časté:
Menej časté:

Poruchy obličiek a močovej sústavy
faryngitída
rinitída, sínusitída, epistaxa, dráždenie v nose, rinorea, sucho v hrdle, hyposmiaanorexia, zápcha
dyspepsia, nevoľnosť, bolesť brucha, gastroenteritída, abnormálna stolica
Menej časté: dysúria, porucha močenia, zmenená frekvencia močenia
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: svrbenie
Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: smäd, glykozúria, hyperglykémia
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Časté:
Menej časté: bolesť hlavy, únava
zhoršenie bolesti hlavy, zimnica
Ochorenia pečene a žlčových ciest
Menej časté: zvýšené hodnoty hepatálnych enzýmov
Psychiatrické poruchy a ochorenia
Časté:
Menej časté:
nespavosť, ospalosť, porucha spánku, nervozita nepokoj, úzkosť, podráždenosť

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej
závažnosti.
Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené veľmi zriedkavo v období po uvedení desloratadínu na trh sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené v období po uvedení desloratadínu na trh

Psychiatrické poruchy a ochorenia halucinácie
Poruchy nervového systému závrat, ospalosť, nespavosť, psychomotorická hyperaktivita, kŕče
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti tachykardia, palpitácie
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, dyspepsia, hnačka
Ochorenia pečene a žlčových ciest zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín, hepatitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
myalgia
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania hypersensitívne reakcie (ako sú anafylaxia, angioedém, dyspnoe, pruritus, vyrážka a žihľavka)

4.9 Predávkovanie

Príznaky: Príznaky predávkovania sú prevažne sympatikomimetického charakteru. Príznaky môžu byť rôzne, od útlmu CNS (sedácia, apnoe, znížená mentálna bdelosť, cyanóza, kóma, kardiovaskulárny kolaps) až po stimuláciu CNS (insomnia, halucinácie, tremor, kŕče) s možným smrteľným koncom.
Iné príznaky môžu zahŕňať: bolesť hlavy, úzkosť, problém s močením, svalovú slabosť a napätie, eufóriu, excitáciu, respiračné zlyhanie, srdcové arytmie, tachykardiu, palpitácie, smäd, potenie, nauzeu, vracanie, prekordiálnu bolesť, závrat, tinitus, ataxiu, rozmazané videnie a hypertenziu alebo hypotenziu. Stimulácia CNS je obzvlášť pravdepodobná u detí a prejavuje sa príznakmi podobnými atropínu (sucho v ústach, fixované dilatované zrenice, sčervenanie, hypertermia a gastrointestinálne príznaky). Niektorí pacienti môžu mať príznaky toxickej psychózy s preludmi a halucináciami.

Liečba: V prípade predávkovania sa má okamžite začať so symptomatickou a podpornou liečbou a má sa v nej pokračovať tak dlho, kým je to potrebné. Možno sa pokúsiť o adsorbciu zvyšku liečiva
v žalúdku podaním aktívneho uhlia vo forme suspenzie s vodou. Urobte výplach žalúdka fyziologickým roztokom, najmä u detí. U dospelých možno na výplach použiť vodu z vodovodu. Pred ďalšou instiláciou odstráňte z podaného množstva tekutiny čo najviac. Desloratadín nemožno
odstrániť hemodialýzou a nie je známe, či sa dá vylúčiť peritoneálnou dialýzou. Po akútnej terapii pokračujte v lekárskom monitorovaní pacienta.

Liečba predávkovania pseudoefedrínom je symptomatická a podporná. Nesmú sa použiť stimulanciá (analeptiká). Hypertenziu možno kontrolovať látkou s účinkom spôsobujúcim blokádu adrenergných receptorov, tachykardiu betablokátorom. Na zvládnutie kŕčov sa môžu podať krátkodobo účinkujúce barbituráty, diazepam alebo paraldehyd. Hyperpyrexia, najmä u detí, môže vyžadovať kúpeľ špongiou namočenou vo vlažnej vode alebo hypotermický zábal. Apnoe sa lieči podporou ventilácie.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminiká – H1 antagonista, ATC kód: R06AX27. Farmakoterapeutická skupina: Látky na nazálnu dekongesciu na celkové podávanie, ATC kód: R01BA52.

Farmakodynamika tabliet Aerinaze je priamo viazaná na jednotlivé zložky.
Desloratadín je nesedatívny, dlhodobo účinkujúci antagonista histamínu so selektívnym periférnym antagonistickým účinkom na H1–receptory. Nakoľko desloratadín neprechádza do centrálneho nervového systému, po perorálnom podaní desloratadín selektívne blokuje periférne H1-receptory.

Antialergické vlastnosti desloratadínu sa preukázali v in vitro štúdiách. Antialergické vlastnosti zahŕňajú inhibíciu uvoľňovania prozápalových cytokínov, ako sú IL-4, IL-6, IL-8 a IL-13 z ľudských žírnych buniek/bazofilov, a inhibíciu expresie adhezívnej molekuly P-selektínu z endotelových buniek.

Desloratadín priamo neprechádza do centrálneho nervového systému. V štúdii s jednou dávkou uskutočnenou u dospelých, 5 mg desloratadínu nemalo vplyv na štandardné parametre preukazujúce výkon letcov, vrátane zhoršenia subjektívnych pocitov ospalosti alebo činností súvisiacich s lietaním. V kontrolovaných klinických skúšaniach nebolo podávanie odporúčanej dávky 5 mg denne spojené so zvýšením incidencie ospalosti v porovnaní s placebom. V klinických skúšaniach nemal desloratadín podávaný v jednorázovaj dennej dávke 7,5 mg vplyv na psychomotorickú výkonnosť.

Pseudoefedríniumsulfát (d-isoefedríniumsulfát) je sympatikomimetická látka s prevažne α- mimetickým účinkom v porovnaní s β-aktivitou. Pseudoefedríniumsulfát má po perorálnom podaní účinok na nazálnu dekongesciu vďaka svojmu vazokonstrikčnému účinku. Mechanizmom nepriameho sympatikomimetického účinku je predovšetkým uvoľnenie adrenergných mediátorov
z postgangliových nervových zakončení.

Pseudoefedrín môže po perorálnom podaní v odporúčanej dávke spôsobiť iné sympatikomimetické účinky, ako sú zvýšenie krvného tlaku, tachykardia alebo prejavy excitácie centrálneho nervového systému.

Klinická účinnosť a bezpečnosť tabliet Aerinaze sa hodnotila v dvoch 2-týždňových, multicentrických, randomizovaných klinických skúšaniach s paralelnými skupinami, do ktorých bolo zaradených
celkovo 1 248 pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 12 až 78 rokov; 414 z nich užívalo Aerinaze tablety. V oboch skúšaniach bol antihistaminický účinok tabliet Aerinaze, hodnotený pomocou celkového skóre symptómov okrem nazálnej kongescie, významne vyšší ako pri podávaní pseudoefedrínu samotného, a to počas celého 2-týždňového obdobia liečby. Rovnako dekongestívny účinok tabliet Aerinaze, hodnotený ako upchanie nosa/nazálna kongescia, bol signifikantne vyšší ako pri použití samotného desloratadínu počas 2-týždňového obdobia liečby.

Medzi podskupinami pacientov definovanými pohlavím, vekom alebo rasou sa nepozorovali významné rozdiely v účinnosti tabliet Aerinaze.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Desloratadín a pseudoefedrín:
Vo farmakokinetickej štúdii s jednorazovou dávkou Aerinaze sa plazmatické koncentrácie desloratadínu sa dajú určiť v priebehu 30 minút po podaní. Pre desloratadín sa pozorovali nasledovné výsledky: priemerný čas potrebný na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) 4 –
5 hodín po podaní dávky; priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 1,09 ng/ml; plocha pod krivkou koncentrácia - čas (AUC) 31,6 ng•hod/ml. Pre pseudoefedrín bol priemerný Tmax 6 –
7 hodín po podaní dávky; priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 263 ng/ml; AUC
4588 ng•hod/ml. Jedlo nemalo vplyv na biologickú dostupnosť (Cmax a AUC) desloratadínu ani
pseudoefedrínu. Polčas desloratadínu je 27,4 hodín. Zdanlivý polčas pseudoefedrínu je 7,9 hodín.

Po perorálnom podávaní Aerinaze po dobu 14 dní zdravým dobrovoľníkom sa rovnovážny stav dosiahol na 10. deň pre desloratadín, 3-hydroxydesloratadín a pseudoefedrín. Hodnoty pozorované pre desloratadín boli: priemerná maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave (Cmax) približne 1,7 ng/ml; AUC (0 – 12 hodín) asi 16 ng•hod/ml. Hodnoty pre pseudoefedrín boli priemerná maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave (Cmax 459 ng/ml; AUC (0 – 12 hodín))
4658 ng•hod/ml.
Desloratadín:
Vo viacerých farmakokinetických a klinických štúdiách dosiahlo 6 % jedincov vyššiu koncentráciu desloratadínu. Prevalencia tohto slabo metabolizujúceho fenotypu bola vyššia medzi dospelými čiernej pleti ako u dospelých kaukazského typu (18 % vs. 2 %); profil bezpečnosti týchto jedincov sa však nelíšil od všeobecnej populácie. Vo farmakokinetickej štúdii s viacnásobnou dávkou tabletovej formy uskutočnenej u dospelých sa našli štyria jedinci, ktorí boli identifikovaní ako slabí metabolizátori desloratadínu. Maximálna koncentrácia desloratadínu Cmax nameraná u týchto jedincov bola asi 3-krát väčšia po asi 7 hodinách s polčasom terminálnej fázy približne 89 hodín.
Desloratadín sa stredne (83 % - 87 %) viaže na plazmatické proteíny. Pseudoefedríniumsulfát:
Polčas eliminácie u ľudí je, pri pH moču približne 6, v rozsahu 5 – 8 hodín. Liečivo a jeho metabolit
sa vylučujú močom, 55 – 75 % podanej dávky sa vylúči v nezmenenej forme. Pri kyslom moči (pH 5)
je vylučovanie rýchlejšie a účinok kratší. V prípade alkalizácie moču dochádza k čiastočnej rezorpcii.

Interakčné štúdie s pseudoefedrínom ukázali, že expozícia pseudoefedrínu (Cmax a AUC) bola po podaní pseudoefedrínu samotného bioekvivalentná s expozíciou po podaní tabliet Aerinase. Aerinase teda neovplyvňuje absorpciu pseudoefedrínu.

Predpokladá sa, že pseudoefedrín prechádza placentou a hematoencefalickou bariérou. Liečivo sa vylučuje do materského mlieka dojčiacich žien.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa žiadne predklinické štúdie s Aerinaze. Predklinické údaje pre desloratadín na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity však neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie s desloratadínom a loratadínom nedokázali karcinogénny potenciál týchto látok.

Kombinácia loratadín/pseudoefedríniumsulfát vykazovala počas štúdií s jednorazovým a opakovaným podaním nízky stupeň toxicity. Kombinácia nebola toxickejšia ako jednotlivé liečivá a pozorované účinky vo všeobecnosti súviseli s pseudofedrínom.

Keď sa počas reprodukčných štúdií podávala kombinácia loratadín/pseudoefedrín perorálne potkanom v dávkach až do 150 mg/kg/deň a králikom v dávkach až do 120 mg/kg/deň toxicity, nebola táto kombinácia teratogénna.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Modrá vrstva s okamžitým uvoľnením:
kukuričný škrob mikrokryštalická celulóza dinátriumedetát
kyselina citrónová kyselina stearová
farbivo (hlinitý lak indigokarmínu E132)

Biela vrstva s riadeným uvoľňovaním:
hypromelóza 2208 mikrokryštalická celulóza polyvidón K30
silikagél magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Aerinaze sa dodáva v jednodávkových blistroch, ktoré sa skladajú z laminátového blistrového filmu a z krycej fólie.
Blister pozostáva z číreho polychlórtrifluóretylénového/polyvinylchloridového (PCTFE/PVC) filmu s hliníkovou krycou fóliou za tepla potiahnutou vinylovou vrstvou. Do vonkajšej vrstvy fólie môže byť pridaný papier a/alebo polyester.
Veľkosť balenia: 2, 4, 7, 10, 14 a 20 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SP Europe
73, rue de Stalle B-1180 Bruxelles Belgicko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/PRÍLOHA II

A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

SP Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
BelgickoB. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.

ĎALŠIE PODMIENKY

Systém pre dohľad nad liekmi

Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí ešte pred uvedením lieku na trh zabezpečiť systém pre dohľad
nad liekmi tak, ako je to popísané vo verzii zo dňa 21. 3. 2007 a uvedené v module 1.8.1 žiadosti
o registráciu lieku, ktorý bude dostupný a funkčný pred uvedením lieku na trh a počas celého obdobia, kým je liek na trhu.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S OBSAHOM 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLIET S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM1. NÁZOV LIEKU


Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním
desloratadín/pseudoefedrín (vo forme sulfátu)2. LIEČIVÁ


Každá tableta obsahuje 2,5 mg desloratadínu a 120 mg pseudoefedrínu (vo forme sulfátu).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


2 tablety s riadeným uvoľňovaním
4 tablety s riadeným uvoľňovaním
7 tabliet s riadeným uvoľňovaním
10 tabliet s riadeným uvoľňovaním
14 tabliet s riadeným uvoľňovaním
20 tabliet s riadeným uvoľňovaním5. SPÔSOB A CESTA PODANIA


Tabletu prehltnite celú a zapite vodou.
Tablety nehryzte, nelámte ani nežujte. Na vnútorné použitie.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE


Uchovávajte pri teplote do 30°C.
Blistre uchovávajte vo vonkajšom obale.
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
SP Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles, Belgicko12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


EU/1/07/399/001 2 tablety s riadeným uvoľňovaním
EU/1/07/399/002 4 tablety s riadeným uvoľňovaním EU/1/07/399/003 7 tabliet s riadeným uvoľňovaním EU/1/07/399/004 10 tabliet s riadeným uvoľňovaním EU/1/07/399/005 14 tabliet s riadeným uvoľňovaním EU/1/07/399/006 20 tabliet s riadeným uvoľňovaním13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Aerinaze
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO MALÝCH OBALOCH

ŠKATUĽA S 2, 4, 7, 10, 14, 20 TABLETAMI S RIADENÝM UVOĽŇOVANÍM1. NÁZOV LIEKU


Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním
desloratadín/pseudoefedrín (vo forme sulfátu)2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SP Europe3. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže5. INÉB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s riadeným uvoľňovaním
desloratadín/pseudoefedrín (vo forme sulfátu)Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov
1. Čo je Aerinaze a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Aerinaze
3. Ako užívať Aerinaze
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Aerinaze
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERINAZE A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerinaze tablety obsahujú kombináciu dvoch liečiv, antihistaminika a dekongestíva. Antihistaminiká pomáhajú zmierňovať príznaky alergie prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej histamín, ktorá sa tvorí v ľudskom organizme. Dekongestíva pomáhajú uvoľniť upchatý nos.

Aerinaze tablety zmierňujú príznaky spojené so sezónnou alergickou nádchou (senná nádcha), ako sú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie nosa a očí, ktoré sú sprevádzané pocitom upchatého nosa.'

2. SKÔR AKO UŽIJETE AERINAZE Neužívajte Aerinaze
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín, loratadín, pseudoefedrín alebo na niektorú z ďalších zložiek Aerinaze;
- keď užívate súčasne liek na srdce alebo krvný tlak;
- keď máte glaukóm, problém s močením, prekážku v močových cestách, vysoký krvný tlak, ochorenie srdca alebo ciev, mali ste v minulosti mozgovú porážku alebo máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy.
- Povedzte Vášmu lekárovi, keď užívate inhibítor monoaminooxidázy (MAO) (typ antidepresív na liečbu depresie) alebo ste lieky tohto typu prestali užívať v priebehu posledných 14 dní.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aerinaze
Za určitých podmienok sa môžete stať mimoriadne citlivým na dekongestívum pseudoefedrín, ktorý tento liek obsahuje. Pred tým, ako začnete Aerinaze užívať, povedzte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:
- keď máte 60 alebo viac rokov. Starší ľudia môžu byť na účinky tohto lieku citlivejší;
- keď máte problémy s očami (ako sú zvýšený vnútroočný tlak alebo glaukóm), diabetes mellitus (cukrovku), zužujúci vred žalúdka (vred spôsobujúci zúženie v oblasti žalúdka, tenkého čreva alebo pažeráka), prekážku v oblasti medzi žalúdkom a začiatkom tenkého čreva alebo prekážku v dvanástniku (upchanie čriev), prekážku v krčku močového mechúra (zúženie krčka močového mechúra), keď ste niekedy mali kŕč v dýchacích cestách (ťažkosti s dýchaním kvôli stiahnutiu
svalov v pľúcach), máte zväčšenú prostatu alebo ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo močovým mechúrom;
- keď ste objednaný na operáciu, pretože v tomto prípade asi budete musieť Aerinaze na niekoľko dní prestať užívať;
- keď užívate digitalis (liek na liečbu niektorých srdcových chorôb), pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
- keď užívate lieky na tlak, ako sú α-metyldopa, mekamylamín, rezerpín, alkaloidy kýchavice
(veratrum) a guanetidín, pretože možno bude potrebné upraviť dávkovanie;
- keď užívate dekongestíva (ústne alebo do nosa), lieky znižujúce chuť do jedla (tabletky na chudnutie) alebo amfetamíny, pretože pri súčasnom užívaní s Aerinaze môžu tieto lieky zvýšiť Váš krvný tlak;
- keď užívate ergotamínové alkaloidy (ako sú dihydroergotamín, ergotamín alebo metylergometrín) na liečbu migrény. Ich užívanie súčasne s Aerinaze môže spôsobiť zvýšenie Vášho krvného tlaku;
- keď užívate linezolid (antibiotikum), bromokryptín (na liečbu neplodnosti alebo Parkinsonovej choroby), kabergolín, lisurid a pergolid (lieky na liečbu Parkinsonovej choroby), pretože pri užívaní spolu s Aerinaze môžu tieto lieky spôsobiť zvýšenie krvného tlaku;
- keď užívate antacidá, pretože môžu zvyšovať účinok Aerinaze;
- keď užívate kaolín (na hnačku), pretože môže znižovať účinok Aerinaze.

Povedzte Vášmu lekárovi, ak máte alebo Vám predtým diagnostikovali čokoľvek z nasledovného:
• vysoký krvný tlak;
• zrýchlený tep alebo búšenie srdca;
• abnormálny srdcový rytmus;
• cítite sa zle a bolí Vás hlava alebo sa Vám počas užívania Aerinaze bolesť hlavy zosilnila.
Lekár môže rozhodnúť o prerušení Vašej liečby.

Jedno z liečiv Aerinaze, pseudoefedríniumsulfát, môže spôsobiť závislosť a vysoké dávky pseudoefedríniumsulfátu môžu byť toxické.

Laboratórne testy
Prestaňte užívať Aerinaze najmenej 48 hodín pred kožnými testami.
Športovci užívajúci Aerinaze môžu mať pozitívne výsledky antidopingových testov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Aerinaze s jedlom a nápojmi
Tablety Aerinaze sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať počas tehotenstva alebo dojčenia akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie Aerinaze počas tehotenstva sa neodporúča.

Pri užívaní pseudoefedrínu, zložky Aerinaze, u dojčiacich matiek bolo hlásené zníženie tvorby mlieka. Užívanie Aerinaze počas dojčenia sa neodporúča

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri odporúčanom dávkovaní by Aerinaze nemal spôsobovať ospalosť alebo zníženie pozornosti. Veľmi zriedkavo však niektorí ľudia môžu pociťovať ospalosť, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
3. AKO UŽÍVAŤ AERINAZE

Vždy užívajte Aerinaze presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: Užívajte jednu tabletu Aerinaze dvakrát denne
s pohárom vody s jedlom alebo bez jedla. Tabletu prehltnite celú; pred prehltnutím tabletu nehryzte, nelámte ani nežujte.

Aerinaze nemajú užívať deti mladšie ako 12 rokov.

Neužívajte viac tabliet Aerinaze, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Neužívajte Aerinaze častejšie, ako Vám odporučili.

Neužívajte tento liek dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich dní, ak Vám to vyslovene neodporučil Váš lekár.

Ak užijete viac Aerinaze, ako ste mali
Ak užijete viac Aerinaze, ako Vám odporučil Váš lekár, okamžite o tom povedzte lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť Aerinaze
Ak zabudnete užiť Vašu dávku včas, užite ju čo najskôr a potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaniu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerinaze môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak máte akúkoľvek reakciu na Aerinaze, ktorá nemizne, obťažuje vás alebo máte dojem, že je závažná, spojte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Časté (najmenej u 1 zo 100 pacientov) vedľajšie účinky spojené s Aerinaze zahŕňajú:
zrýchlenie srdcovej činnosti, nepokoj spojený so zvýšenou pohyblivosťou tela, sucho v ústach, závrat, bolesť hrdla, zníženie chuti do jedla, zápchu, cukor v moči, zvýšenú hladinu cukru v krvi, smäd, únavu, bolesť hlavy, ťažkosti so spaním, nervozitu a ospalosť.

Menej časté (najmenej u 1 z 1 000 pacientov) vedľajšie účinky zahŕňajú:
nezvyčajný tlkot srdca alebo nepravidelnú srdcovú činnosť, zvýšenú pohyblivosť tela, sčervenanie, návaly tepla, zmätenosť, rozmazané videnie, suché oči, krvácanie z nosa, podráždený nos, zápal
v nose, tečenie z nosa, zápal prínosných dutín, sucho v hrdle, bolesť žalúdka, žalúdočnú chrípku, nevoľnosť, nezvyčajnú stolicu, bolestivé alebo sťažené močenie, problémy s močením, zmenenú frekvenciu močenia, svrbenie, triašku, zníženie citlivosti čuchu, abnormálne hodnoty testov pečeňovej funkcie, agitáciu, úzkosť a podráždenosť.

Po uvedení desloratadínu na trh boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných alergických reakcií (problém s dýchaním, pískanie pri dýchaní, svrbenie, žihľavka a opuchy) a kožnej vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj búšenie srdca, zrýchlenie srdcovej činnosti, bolesť žalúdka, nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, podráždený žalúdok, hnačka, halucinácie, závrat, ospalosť, neschopnosť
zaspať, bolesť svalov, kŕče, nepokoj spojený so zvýšenou pohyblivosťou tela, zápal pečene a abnormálne výsledky testov pečeňovej funkcie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ AERINAZE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Aerinaze po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať v odpadovej vode alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerinaze obsahuje

- Liečivo je desloratadín a pseudoefedrín (vo forme sulfátu).
- Každá tableta obsahuje 2,5 mg desloratadínu a 120 mg pseudoefedrínu (vo forme sulfátu).
- Ďalšie zložky sú:
- Neúčinné zložky v modrej vrstve s okamžitým uvoľňovaním: kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, dinátriumedetát, kyselina citrónová, kyselina stearová a farbivo (hlinitý lak indigokarmínu E132)
- Neúčinné zložky v bielej vrstve s riadeným uvoľňovaním: hypromelóza 2208, mikrokryštalická celulóza, polyvidón K 30, silikagél a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Aerinaze a obsah balenia

Aerinaze je modrobiela oválna dvojvrstvová tableta s označením „D12“ na modrej vrstve.
Aerinaze tablety sú balené po 2, 4, 7, 10, 14 alebo 20 tabliet v blistri, ktorý sa skladá z laminátového blistrového filmu a z krycej fólie.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles
Belgium.

Výrobca:
SP Labo N.V. Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgium.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
België/Belgique/Belgien
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11
Luxembourg/Luxemburg
Rue de Stalle 73
B-1180 Bruxelles/Brüssel
Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32-(0)2 370 92 11

България
ул. "Проф. Милко Бичев" № 7, ет.3
BG-София 1504
Тел.: +359 2 944 1073
Magyarország
Alkotás u. 53.
H-1123 Budapest
Tel.: +36 1 457-8500

Česká republika
Na Příkopě 25
CZ-110 00 Praha 1
Tel: +420 221771250
Malta
168 Christopher Street
MT-VLT02 Valletta
Tel: + 356-21 23 21 75

Danmark
Lautrupbjerg 2
DK-2750 Ballerup
Tlf: + 45-44 39 50 00
Nederland
Maarssenbroeksedijk 4
NL-3542 DN Utrecht
Tel: + 31-(0) 800 778 78 78

Deutschland
Thomas-Dehler-Straße 27
D-81737 München
Tel: + 49-(0)89 627 31-0
Norge
Pb. 398
N-1326 Lysaker
Tlf: + 47 67 16 64 50

Eesti
Järvevana tee 9
EE-11314 Tallinn
Tel: + 372 654 96 86
Österreich
Badener Strasse 23
A-2514 Traiskirchen
Tel: + 43-(0)2252 502-0

Ελλάδα
Αγίου ∆ηµητρίου 63
GR-174 55 Άλιµος
Tηλ.: + 30-210 98 97 300
Polska
Al. Jerozolimskie 195a
PL-02-222 Warszawa
Tel.: + 48-(0)22 478 41 50

España
Km. 36, Ctra. Nacional I
E-28750 San Agustín de Guadalix – Madrid
Tel: + 34-91 848 85 00
Portugal
Rua Agualva dos Açores 16
P-2735-557 Agualva-Cacém
Tel: +351-21 433 93 00

France
92 rue Baudin
F-92300 Levallois-Perret
Tél: + 33-(0)1 41 06 35 00
România
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 17-21, Băneasa
Center, et. 7, sector 1
RO-013682 Bucureşti
Tel. + 40 21 233 35 30

Ireland
Shire Park
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW Tel: +44-(0)1 707 363 636
Slovenija
Dunajska 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: + 386 01 3001070
Ísland
Hörgatún 2
IS-210 Garðabær
Sími: + 354 535 70 00
Slovenská republika
Strakova 5
SK-811 01 Bratislava
Tel: + 421 (2) 5920 2712

Italia
Via fratelli Cervi snc,
Centro Direzionale Milano Due
Palazzo Borromini
I-20090 Segrate (Milano) Tel: + 39-02 21018.1
Suomi/Finland
PL 3/PB 3
FIN-02201 Espoo/Esbo
Puh/Tel: + 358-(0)20-7570 300

Κύπρος
Οδός Αγίου Νικολάου, 8
CY-1055 Λευκωσία
Τηλ: +357-22 757188
Sverige
Box 6185
S-102 33 Stockholm
Tel: + 46-(0)8 522 21 500

Latvija
Bauskas 58a -401
Rīga, LV-1004
Tel: + 371-7 21 38 25
United Kingdom
Shire Park
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW - UK Tel: + 44-(0)1 707 363 636

Lietuva
Kęstučio g. 65/40
LT-08124 Vilnius
Tel. + 370 52 101868Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.